Hallitus ja kaupparekisteri-ilmoitus

Kun osakeyhtiön hallituksen kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, tulee muutokset ilmoittaa viivytyksettä kaupparekisteriin. Voit helposti tarkistaa yhtiön tiedot Virre-tietopalvelusta. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja toimitusjohtajalla.

Lomake

 • Lomake Y4, liitelomake 13 ja henkilötietolomake (pdf)
 • Lomakkeilla ilmoitetaan hallitus kokonaisuudessaan. Vaikka hallituksen jäsenistä vain osa vaihtuu, lomakkeilla kuitenkin ilmoitetaan uusi hallitus kokonaisuudessaan.
 • Kaupparekisterin lomakkeilla ilmoitetaan henkilöiden nimi sekä syntymäaika. Erillisellä henkilötietolomakkeella ilmoitetaan nimi sekä henkilötunnus, ulkomaalaisista henkilöistä nimi sekä osoite. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.Lue lisää henkilötunnuksesta.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (tai muu selvitys valinnasta, jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty muu taho valitsemaan hallituksen jäsen/jäsenet).
 • Hallituksen puheenjohtajan valinnasta hallituksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (tai muu selvitys valinnasta, mikäli valinnan on tehnyt muu taho kuin hallitus)
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

 • 85 €. Huom! Käsittelymaksut muuttuvat 1.9.2014. Lue lisää tiedotteestamme .
 • 380 €, jos samalla ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen muutos. Hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen saattaa edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta. Esim. yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä. Valinta edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta.
 • Lisätietoa maksun suorittamisesta (maksettava etukäteen), ks. maksuohjeet.

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Vinkkejä

Kelpoisuus
Hallituksen jäsenenä ei voi olla

 • oikeushenkilö
 • alaikäinen
 • henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu
 • konkurssissa oleva
 • liiketoimintakiellossa oleva.

Ulkomaalainen

Vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yhdellä varajäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Mikäli hallituksen jäseneksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on ilmoitukseen liitettävä lisäksi selvitystä ko. henkilön olemassaolosta. Lisätietoja, ks. luvat ETA-alueen ulkopuolisille ja ulkomaalaisen henkilön ilmoittaminen kaupparekisteriin.

Lukumäärä

Hallituksen kokoonpanoa koskeva määräys kannattaa tarkistaa yhtiöjärjestyksestä, ennen kuin uusi hallitus valitaan. Osakeyhtiölain mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty toisin. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava ainakin yksi varajäsen. Jos hallituksessa on kaksi tai useampia varsinaisia jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Hallituksen jäsen voi myös itse ilmoittaa tehtävänsä päättymisestä kaupparekisteriin, Ks. tehtävän päättyminen.

Suostumukset

Uuden osakeyhtiölain mukaan kaupparekisteriin ei tarvitse enää toimittaa kirjallisia suostumuksia tehtävään yhtiön hallituksen jäseniksi valituilta.