Bildversion

Suomeksi | In English

Siirry sisältöön | Sidkarta

Handelsregistret  |  Föreningsregistret  |  Stiftelseregistret  |  Företagsinteckningar  |  Varumärken  |  Mönster  |  Patent  |  Nyttighetsmodeller

Ingångssidan > Patent > Databaser > Patentklassifikationen underlättar sökningen

Patent

Svar på vanliga frågor
Ansökan om patent i Finland
Ansökan om patent utomlands
Patent Prosecution Highway (PPH)
Patentinformation till stöd för produktutveckling
E-tjänster
Databaser
Espacenet – patentpublikationer på Internet
PatInfo – PRS patentregister
FI-EP-registret
Publikationsserver
Patentklassifikationen underlättar sökningen
Tidningar
Rådgivningstjänster
Kvalitetskontrollsystem
Blanketter
Patentombud
Prislista
Patentlagstiftning
Statistik
Andra webbplatser
Har du gjort en uppfinning?


Patentklassifikationen underlättar sökningen

Patentklassifikationen är nyckeln till teknisk information i synnerhet då "orden inte räcker till". Patentklassifikationen, som baserar sig på ett internationellt avtal, är ett sätt att ange till vilket tekniskt område uppfinningen hör.

På första sidan av varje patentpublikation finns en punkt med förkortningen Int.Cl.7. Siffran efter förkortningen kan variera. Förkortningen står för den internationella patentklassifikationen, International Patent Classification (IPC).

Patentklassifikationen har inte förlorat sin betydelse i de elektroniska sökningarnas tidsålder även om det var patentklassifikationen som utarbetades först. Förr då granskningen utfördes manuellt var klassifikationen det enda sättet att ordna publikationerna så att det var möjligt i den omfattande samlingen av patentpublikationer att hitta de tidigare uppfinningar som motsvarar den i ansökan anförda uppfinningen. Vid elektronisk sökning kan enbart ett sökord ge ett stort antal resultat. Du kan begränsa sökningen genom att använda en lämplig patentklassifikation.

Du kan använda patentklassifikationen vid sökningar i våra Internetdatabaser.

Internationella patentklassifikationen (IPC)

Den internationella patentklassifikationen är den mest använda klassifikationen. Den har tidigare reviderats vart femte år men fr.o.m. 2011 revideras den varje år. Den första versionen togs i bruk 1970 och den nyaste versionen i början av 2012. Du kan använda IPC vid sökningar i Espacenet (sökfältet IPC Classification).

Ytterligare information om klassifikationen finns på webbplatsen för World Intellectual Property Organization. Grundläggande fakta om IPC och klassifikationsreglerna hittar du i guiden Guide to the IPC.

Internationella patentklassifikationen 2011. Här finns också information om de tidigare versionerna 1-8, se under rubriken "Version" i menyn till vänster på sidan.

På webbsidan finns också ett sökordsregister "Catchwords" som du kan använda för att söka lämpliga klasser.

Cooperative Patent Classification (CPC)

Du kan i stället för det internationella patentklassystemet (IPC) använda patentklassystemet CPC i databassökningar. Till exempel databasen Espacenet har ett eget fält för CPC. Eftersom alla patentdokument i världen inte klassificeras enligt CPC, är det möjligt att du inte hittar all relevant information när du söker med CPC. Å andra sidan delar klassystemet CPC tekniken in i mindre delområden, och därför är sökresultatet förmodligen mer exakt än om du använder IPC. Vi rekommenderar att du provar båda klassystem, åtminstone om du inte direkt får bra träffar.

I det internationella patentklassystemet IPC delas alla tekniska områden in i drygt 70 000 grupper, medan CPC delar områdena in i 250 000 grupper. De som söker information får därmed tillgång till ett noggrant och användbart sökverktyg.

Du kan söka information med hjälp av CPC endast i patentdokument från vissa länder. Klassen anges inte i patentdokumenten, utan kan endast användas i elektroniska informationssökningar. Europeiska patentverket (EPO) och patentverket i USA (USPTO) klassificerar sina patentdokument i CPC. EPO klassificerar i CPC även de länders patentdokument som ingår i minimidokumentationen enligt internationella konventionen om patentsamarbete (PCT). Sådana länder eller organ är Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Schweiz, FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO) (PCT-dokument), Ryssland och Japan.

Definition av PCT-minimidokumentationen (på engelska)
Patentklassystemet CPC (på engelska)
Läs mer om Cooperative Patent Classification (CPC) (på engelska)

Utskriftsversion