Asumisyhteisömuodon muuttaminen

Uuden asunto-osakeyhtiölain 21 luvussa säädetään asumisyhteisömuodon muuttamisesta. Esillä ovat seuraavat yhteisömuodon muutokset:

 1. Asunto-osakeyhtiö voidaan muuttaa muuksi osakeyhtiöksi siten, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee osakeyhtiön osakkeenomistajia.

 2. Asunto-osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi siten, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee osuuskunnan jäseniä.

Kaupparekisterimenettely asumisyhteisömuotoa muutettaessa

Yhtiön on ilmoitettava päätös yhteisömuodon muuttamisesta rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos kyse on muuttamisesta osuuskunnaksi, on samassa ajassa haettava lisäksi kuulutusta velkojille. Mikäli määräaika laiminlyödään, päätös yhteisömuodon muuttamisesta raukeaa.

Lomakkeet

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13

 • Henkilötietolomake. Ilmoitusmenettely kaupparekisteriin on uudistunut. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta kaupparekisteriin. Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Lue lisää.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta

 • Jos haetaan myös kuulutusta velkojille, tämä voidaan todeta lomakkeen Y4 toisella sivulla kohdassa lisätietoja.

Liitteet

Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (myös ote pöytäkirjasta käy liitteeksi).

Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita. Lue lisää.

Käsittelymaksu

 • Jos ilmoitetaan asunto-osakeyhtiön muutos osakeyhtiöksi, käsittelymaksu on 380 €.

 • Jos ilmoitetaan muutos osuuskunnaksi ja haetaan kuulutusta velkojille, käsittelymaksu on 520 €

 • Maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet

Huomaa!

 • Rekisteröimisen edellytyksistä säädetään asunto-osakeyhtiölain 21 luvun 5 §:ssä.

 • Yhteisömuodon muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity.

 • Kun asumisyhteisömuodon muutos rekisteröidään, Y-tunnus säilyy samana

Erityisohjeita osuuskunnaksi muutettaessa

 • Rekisteriviranomaisen on julkaistava kuulutus virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää.

 • Yhtiön on viimeistään kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta kirjallinen ilmoitus asunto-osakeyhtiölain 21 luvun 4 §:ssä tarkoitetuille tunnetuille velkojilleen.

 • Yhtiön hallituksen jäsenen tai isännöitsijän todistus ilmoitusten lähettämisestä tunnetuille velkojille on toimitettava rekisteriviranomaiselle viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä.

 • Rekisteriviranomainen ilmoittaa sille ilmoitetuista vastustuksista yhtiölle viipymättä määräpäivän jälkeen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.07.2016