Osakeanti asunto-osakeyhtiössä

Osakeannissa yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakeannista päättää yhtiökokous tai hallitus yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannista säädetään asunto-osakeyhtiölain 13 luvussa, ks. FINLEX-säädöstietopankki .

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja löydät ohjeet osakeannin ilmoittamiseen näille erikseen:

Osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Tästä etuoikeudesta voidaan poiketa, jos osakkeenomistajien etuoikeuden noudattaminen ei ole mahdollista tai poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

HUOM! Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakeantipäätöstä ei ilmoiteta erikseen rekisteröitäväksi. Jos joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla annetaan jo olemassa olevia yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, osakkeita ei ilmoiteta rekisteröitäväksi.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Maksullinen osakeanti

Osakeannin perusteella merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäviksi, kun ne on täysin maksettu ja mahdolliset muut merkintäehdot ovat täyttyneet. Esimerkiksi kiinteämääräisessä osakeannissa ainoastaan kaikki merkityt ja maksetut osakkeet voidaan ilmoittaa samalla kertaa rekisteröitäväksi. Tämä koskee myös kyseisiin osakkeisiin liittyvää osakepääoman korotusta.

Asunto-osakeyhtiölain olettamasäännön mukaan uusien maksullisten osakkeiden merkintähinnalla korotetaan osakepääomaa. Osakeantipäätöksessä voidaan määrätä lain olettamasäännöstä poiketen, että merkintähinta kirjataan joko kokonaan tai osittain merkittäväksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai rakennusrahastoon. Asiasta voidaan säätää myös kirjanpitolaissa. Jos osakkeilla on nimellisarvo, osakepääomaa on aina korotettava vähintään uusien osakkeiden nimellisarvon määrällä.

Maksullisen osakeannin päätöksen sisällöstä on säädetty asunto-osakeyhtiölain 13 luvun 5 §:ssä. Jos merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella, on tästä mainittava osakeantipäätöksessä. Päätöksessä tulee lisäksi olla selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Y4 + liite 13B.
 • Liitteen 13B kohdassa "I Antipäätös / Korotuspäätös" ilmoitetaan maksullisen osakeantipäätöksen päivämäärä. Lisäksi ilmoitetaan uusien osakkeiden lukumäärä / enimmäismäärä osakelajeittain sekä osakepääoman korotuksen määrä/enimmäismäärä. Ruksi kohtaan maksullinen / maksuton osakeanti riippuen siitä, kumpi on kyseessä.
 • Liitteen 13B kohdassa "II Uusien osakkeiden ja / tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi" ilmoitetaan merkittyjen ja maksettujen osakkeiden lukumäärä ja osakepääoman korotusmäärä. Päätöspäivämääräksi laitetaan osakeantipäätöksen päivä.
 • Korotuksen jälkeinen lopputulos ilmoitetaan kohdassa "Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korotuksen / annin jälkeen".
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen päätös tai hallituksen valtuutuksen nojalla tekemä päätös yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä.
 • Jos hallitus on päättänyt osakeannista, yhtiökokouksen tekemä valtuutuspäätös on myös oheistettava ilmoitukseen. HUOM! osakeantivaltuutusta ei ilmoiteta rekisteröitäväksi.
 • Selvitys käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus on tehty paperilomakkeella.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä, mikäli sitä ei anneta liitelomakkeella 13B.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu, mikäli sitä ei anneta liitelomakkeella 13B. Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, tarvitaan osakkeiden maksamisesta muu selvitys, joka voi olla esimerkiksi:
    • Tilintarkastajan antama todistus osakkeiden maksamisesta,
    • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus (jos merkintähinta maksettu rahalla). Ilmoitukseen liitettävä selvitys voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai em. tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale,
    • apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä (jos merkintähinta maksettu apportilla),
    • kauppakirja kiinteistön kaupasta (jos apporttina kiinteistö).
    • Jos osake on maksettu apporttiomaisuudella, tilintarkastajan lausunto.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • 240 € (maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa)

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 285 € (maksettava etukäteen). Jos samalla ilmoitetaan yhtiöjärjestysmuutos rekisteröitäväksi, käsittelymaksu on 380 euroa. Ks. maksuohjeet.
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uusien osakkeiden rekisteröiminen + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Määräaika

 • Asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.
 • Osakkeet on ilmoitettava rekisteröitäviksi viiden vuoden kuluessa osakeantipäätöksestä, jollei osakeantipäätöksessä ole määrätty lyhyemmästä ajasta, tai niiden antaminen raukeaa.

Maksuttomien uusien osakkeiden ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Y4 + liite 13B
 • Liitelomakkeella 13B kohdassa "I Antipäätös / Korotuspäätös" ilmoitetaan maksuttoman osakeantipäätöksen päivämäärä. Lisäksi ilmoitetaan uusien osakkeiden lukumäärä / enimmäismäärä osakelajeittain. Ruksi kohtaan maksullinen / maksuton osakeanti riippuen siitä, kumpi on kyseessä.
 • Liitelomakkeella 13 kohdassa "II Uusien osakkeiden ja / tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi" ilmoitetaan merkittyjen osakkeiden lukumäärä. Päätöspäivämääräksi laitetaan osakeantipäätöksen päivä.
 • Korotuksen jälkeinen lopputulos ilmoitetaan kohdassa "Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korotuksen / annin jälkeen".
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen päätös tai hallituksen valtuutuksen nojalla tekemä päätös yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä.
 • Jos hallitus on päättänyt osakeannista, yhtiökokouksen tekemä valtuutuspäätös on myös oheistettava ilmoitukseen. HUOM! osakeantivaltuutusta ei ilmoiteta rekisteröitäväksi.
 • Selvitys käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeella.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • 240 € (maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa)

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 285 € (maksettava etukäteen). Jos samalla ilmoitetaan yhtiöjärjestysmuutos rekisteröitäväksi, käsittelymaksu on 380 euroa. Ks. maksuohjeet.
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uusien osakkeiden rekisteröiminen + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Määräaika

 • Asunto-osakeyhtiölain mukaan maksuton osakeanti on ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä päätöksen jälkeen.


Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.03.2017