Osakepääoman korottaminen asunto-osakeyhtiössä

Osakepääomaa voidaan asunto-osakeyhtiössä korottaa seuraavilla tavoilla:

 1. merkitsemällä osakkeista taikka optio-oikeuksista tai muista erityisistä oikeuksista maksettava merkintähinta kokonaan tai osittain osakepääomaan siten kuin asunto-osakeyhtiölain 13 ja 14 luvuissa säädetään;
 2. siirtämällä osakepääomaan varoja vapaasta omasta pääomasta tai rakennusrahastosta (rahastokorotus); tai
 3. merkitsemällä osakepääomaan varoja, jotka muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa sijoitetaan yhtiöön asettaen ehdoksi, että ne merkitään osakepääomaan (osakepääomasijoitus).

Ilmoittaminen Kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

1. Osakeanti

Osakeanteihin liittyvä kaupparekisterimenettely on asunto-osakeyhtiöiden osalta osittain erilainen kuin tavallisiin osakeyhtiöihin liittyvä menettely. Lue lisää.

2. Rahastokorotus

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13B
 • Liitelomakkeella 13 B kohdassa "I Antipäätös / Korotuspäätös" ilmoitetaan rahastokorotuksen päivämäärä ja kohdassa "Osakepääoman korotuksen määrä" ilmoitetaan rahastokorotuksen määrä. Kohdassa II Uusien osakkeiden ja / tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi" ilmoitetaan rahastokorotuksen määrä. Kohdassa "Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korotuksen / annin jälkeen" ilmoitetaan uusi osakepääoman määrä.

 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä,isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta tai hallituksen pöytäkirjasta oikeaksi todistettu kopio tai ote. Hallitus voi päättää rahastokorotuksesta vain, jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään asiasta. Huomaa: Jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään rahastokorotuksesta, on valtuutus ilmoitettava kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä
 • Tosite käsittelymaksun maksamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeella.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • 240 € (maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa)
 • Huomaa: Jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään rahastokorotuksesta, käsittelymaksu on 240 euroa. Jos samalla ilmoituksella ilmoitetaan sekä rahastokorotus että valtuutus rekisteröitäväksi, samalla 240 euron käsittelymaksulla voi ilmoittaa kummatkin asiat rekisteröitäviksi.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

    • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
    • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uusien osakkeiden rekisteröiminen + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.
    • Jos kuitenkin ilmoitettaisiin myös yhtiöjärjestyksen muutos, olisi käsittelymaksu 380 €.
    • Huomaa: Jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään rahastokorotuksesta, käsittelymaksu on 285 euroa. Jos samalla ilmoituksella ilmoitetaan sekä rahastokorotus että valtuutus rekisteröitäväksi, samalla 285 euron käsittelymaksulla voi ilmoittaa kummatkin asiat rekisteröitäviksi.

Osakepääoma on korotettu, kun korotus on rekisteröity.

3. Osakepääomasijoitus

Osakepääomasijoituksessa yhtiön osakepääomaan sijoitetaan yhtiön ulkopuolisia varoja ilman, että tähän liittyisi osake-, optio- tai muiden sellaisten oikeuksien antamista.

Osakepääomasijoituksesta päättää hallitus. Päätöksessä on mainittava korotuksen määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.

Osakepääomasijoitukseen perustuva osakepääoman korotus ilmoitetaan kaupparekisteriin lomakkeilla Y4 ja liitteellä 13B. Ilmoitukseen on liitettävä:

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13B
 • Liitelomakkeella 13 B kohdassa "I Antipäätös / Korotuspäätös" ilmoitetaan rahastokorotuksen päivämäärä ja kohdassa "Osakepääoman korotuksen määrä" ilmoitetaan rahastokorotuksen määrä. Kohdassa II Uusien osakkeiden ja / tai osakepääoman korotuksen ilmoittaminen rekisteröitäväksi" ilmoitetaan rahastokorotuksen määrä. Kohdassa "Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä korotuksen / annin jälkeen" ilmoitetaan uusi osakepääoman määrä.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Hallituksen pöytäkirjasta oikeaksi todistettu kopio tai ote.
 • Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä.
 • Yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakepääoman maksamisesta on noudatettu. Jos kuitenkaan yhtiössä ei ole lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakepääoman maksamisesta on liitettävä muu selvitys. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama tosite tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • Jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella, tilintarkastajan lausunto.
 • Tosite käsittelymaksun maksamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Osakepääoma on korotettu, kun korotus on rekisteröity.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

 • 240 € (maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa)
 • Huomaa: Jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään rahastokorotuksesta, käsittelymaksu on 240 euroa. Jos samalla ilmoituksella ilmoitetaan sekä rahastokorotus että valtuutus rekisteröitäväksi, samalla 240 euron käsittelymaksulla voi ilmoittaa kummatkin asiat rekisteröitäviksi.

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uusien osakkeiden rekisteröiminen + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.
 • Huomaa: Jos yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään rahastokorotuksesta, käsittelymaksu on 285 euroa. Jos samalla ilmoituksella ilmoitetaan sekä rahastokorotus että valtuutus rekisteröitäväksi, samalla 285 euron käsittelymaksulla voi ilmoittaa kummatkin asiat rekisteröitäviksi.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

4. Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin

Uusi asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen. Asiasta säädetään asunto-osakeyhtiölain 14 luvussa, ks. FINLEX-säädöstietopankki.

Asunto-osakeyhtiössä yhtiön optiopäätöstä ei ilmoiteta kaupparekisteriin, mutta uudet osakkeet ja niihin liittyvä mahdollinen osakepääoman korotus ilmoitetaan kaupparekisteriin. Osakkeiden antamisesta optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella säädetään asunto-osakeyhtiölain 14 luvun 7 §:ssä. Kaupparekisterimenettelyä ei taustoiteta tässä tarkemmin. Näiden harvinaisten tapausten ilmoittamisesta kaupparekisteriin voi tarvittaessa kysyä neuvoa erikseen, ks. neuvonta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016