Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiöjärjestykseen kirjatuissa asioissa tapahtuu muutos, on yhtiöjärjestystä muutettava ja muutos ilmoitettava aina kaupparekisteriin. Muutos on hyväksyttävä yhtiökokouksessa 2/3 enemmistöllä kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole vaadittu tiukempaa enemmistöä tai useampaa kokousta. Joissakin tilanteissa yhtiöjärjestyksen muutokseen vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus. Lisätietoja: ks. asunto-osakeyhtiölain 6 luku FINLEX-säädöstietopankista.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Sähköinen ilmoitus

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Lomakkeet paperi-ilmoittamiseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13B
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa hallituksen jäsen tai isännöitsijä tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja (esimerkiksi oikeaksi todistettu jäljennös tai ote pöytäkirjasta)
 • Uusi yhtiöjärjestys, jos kyseessä on kokonaismuutos.
 • Kuitti käsittelymaksun 380 € suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.
 • Jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen, on ilmoitukseen liitettävä selvitys suostumuksista. Selvitys voi olla isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät ole olleet läsnä yhtiökokouksessa hyväksymässä muutosta. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset on liitettävä ilmoitukseen. Mikäli sen sijaan kaikki osakkeenomistajat ovat olleet yhtiökokouksessa läsnä ja hyväksyneet muutoksen, ei erillistä selvitystä vaadita.
 • Jos yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvitaan osan osakkaista suostumus ja kyseiset osakkaat eivät ole kannattaneet päätöstä yhtiökokouksessa, tarvitaan selvitys suostumuksista. Katso suostumuksista tarkemmin asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 35 § ja 28 § FINLEX-säädöstietopankista.
 • Jos yhtiöjärjestykseen liittyy erillinen karttaliite, yhtiöjärjestyksessä tulee olla maininta tästä. Myös karttaliite on toimitettava muutetun yhtiöjärjestyksen mukana. Karttaliitteen suositellaan olevan enintään kokoa A3, ks. ohjeet alla.

Yhtiöjärjestyksen liite

Toisinaan yhtiöjärjestykseen liittyy esim. karttaliite tai muu kuvallinen liite. Jotta viranomainen voisi käsitellä dokumenttia sähköisessä muodossa, pyydämme huomioimaan seuraavat asiat:

   • Toimittakaa liite korkeintaan A3-kokoisena tai useina A3-kokoisina sivuina. Huomatkaa kuitenkin, että tietopalveluna antamamme paperitulosteet ovat aina A4-kokoisia.
   • Jakakaa suuri liite useiksi sivuiksi ja nimetkää ja numeroikaa ne tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus.
   • Kuvista antamamme tulosteet ovat mustavalkoisia. Tämän vuoksi liitteessä ei voi ilmaista värein esim. kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.
   • Kaikkien lähetettyjen sivujen pitäisi olla mahdollisimman hyvätasoisia, koska asiakirjoja skannattaessa niiden laatu aina jonkin verran huononee.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

   • 380 €, maksuun sisältyvät samalla rekisteröitävät henkilövaihdokset yhtiössä, samoin muut asiat, joiden käsittelymaksu on 85 € tai 285 €.
   • Lisätietoa maksun suorittamisesta, ks. maksuohjeet.

Määräajat

 • Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on ilmoitettava viivytyksettä rekisteröitäväksi. Päätöstä ei saa panna täytäntöön, ennen kuin se on rekisteröity.
 • Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa. Katso tarkemmin asunto-osakeyhtiölain 6 luku 34 § FINLEX-säädöstietopankista.
 • Jos yhtiöjärjestykseen liittyy erillinen karttaliite, yhtiöjärjestyksessä tulee olla maininta tästä. Myös karttaliite on toimitettava muutetun yhtiöjärjestyksen mukana.

Vinkkejä

Voimassaolevan yhtiöjärjestyksen tarkastaminen

Yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen sisällön voi tarkastaa helposti ennen muutoksen tekemistä Virre-tietopalvelustamme. Valitse Virre-tietopalvelun osiosta Otteet ja yhteisösäännöt rekisteriksi kaupparekisteri ja syötä y-tunnus. Poimi otteen tyypiksi "Sähköiset yhteisösäännöt" ja maksa tuote pankkitunnuksin tai luottokortilla. Yhtiöjärjestyksen saat heti käyttöösi Virre-tietopalvelun Omat tuotteet -osioon ja voit tallentaa sen.

Osittainen muutos tai kokonaismuutos

Yhtiöjärjestysmuutos voidaan tehdä osittaismuutoksena tai kokonaismuutoksena. Jos vain osa yhtiöjärjestyksen määräyksistä muuttuu, yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkitään muutettujen pykälien uusi sisältö kokonaisuudessaan ja pöytäkirja liitetään ilmoitukseen. Uutta yhtiöjärjestystä ei tarvitse oheistaa, vaan rekisteriviranomainen laatii sen käyttäen pohjana yhtiön voimassa olevaa yhtiöjärjestystä. Uusi yhtiöjärjestys postitetaan otteen mukana yhtiölle rekisteröintipäivänä.

Yhtiöjärjestyksen kokonaismuutos tehdään yleensä silloin, kun yhtiöjärjestys muutetaan kokonaan tai kun suuri osa yhtiöjärjestyksestä muutetaan, ja selvyyden vuoksi koko yhtiöjärjestys on esitettävä osakkeenomistajille hyväksyttäväksi. Sekä pöytäkirja että uusittu yhtiöjärjestys liitetään ilmoitukseen.

Määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi

Uuden asunto-osakeyhtiölain vastaisen yhtiöjärjestyksen määräyksen muutos uuden lain mukaiseksi on ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun muu yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Ennen 1. tammikuuta 1992 rekisteröidyn yhtiön yhtiöjärjestyksen pinta-alatietoja ei tarvitse muuttaa uuden lain mukaisiksi silloin, kun ilmoitetaan rekisteröitäväksi muu yhtiöjärjestyksen muutos.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2010. Uuden lain voimaantulon jälkeen rekisteröitäväksi ilmoitettua uuden lain vastaista yhtiöjärjestystä ei voida rekisteröidä, ellei asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetusta laista johdu muuta. Myös laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta on katsottavissa valtion säädöstietopankki Finlexin verkkosivuilta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.07.2016