Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön konkurssiin liittyvästä kaupparekisterimenettelystä

Ohjeessa taustoitetaan yleisimpiä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön konkurssiin liittyviä kaupparekisterimenettelyjä.

Konkurssin alkaminen

Yritys, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin. Hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse. Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin tekee asiasta päätöksen.

Konkurssi näkyy kaupparekisterissä

Kun kaupparekisteriin merkitty yhtiö on asetettu konkurssiin, tuomioistuin lähettää tiedon Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkittäväksi. Tuomioistuimen tiedonannosta syntyy rekisterimerkintä myös, jos konkurssi peruuntuu, raukeaa tai konkurssiin asettaminen kumotaan (Ks. kaupparekisterilaki 19 §).

Lopputilityksestä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys, pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus lopputilityksen antamisesta Oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskukselle tehtävä ilmoitus on vähintään yhden pesänhoitajan allekirjoitettava. Oikeusrekisterikeskus puolestaan välittää tiedon edelleen Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkittäväksi.

Purkautumisesta konkurssin päättyessä

Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön konkurssin päättyessä ei omaisuutta ole jäljellä, on yhtiö purkautunut, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys (Ks. avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain 5 luvun 8 §).

Konkurssin raukeamisesta

Konkurssin raukeamisesta tehdään rekisterimerkintä tuomioistuimen lähettämän tiedonannon perusteella. Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan poista avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä kaupparekisteristä konkurssin raukeamisen tähden. Jos yhtiö on konkurssin raukeamisen jälkeen purettu yhtiömiesten yhteisellä sopimuksella, tehdään purkamisilmoitus kaupparekisteriin tavanomaiseen tapaan lomakkeella Y5.

Vinkkejä

  • Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain luvuissa 5 ja 7 on omia konkurssiin liittyviä eritysmääräyksiään. Laki on katsottavissa valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX.
  • Tarkempaa taustoitusta esimerkiksi konkurssin raukeamisen tilanteista on oikeuskirjallisuudessa.
  • Konkurssilaki on katsottavissa valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX.
  • Kaupparekisterilakia pääsee lukemaan valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.05.2011