Hallitus

Kun osakeyhtiön hallituksen kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, on muutokset ilmoitettava viivytyksettä kaupparekisteriin. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja toimitusjohtajalla.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoittamiseen

 • Lomake Y4 ja liite 13 sis. henkilötietolomakkeen
 • Lomakkeilla ilmoitetaan hallitus kokonaisuudessaan. Vaikka hallituksen jäsenistä vain osa vaihtuu, ilmoitetaan uusi hallitus kokonaisuudessaan.
 • Liitteellä 13 ilmoitetaan henkilöiden nimi ja syntymäaika ja erillisellä henkilötietolomakkeella nimen lisäksi henkilötunnus sekä ulkomaalaisista henkilöistä nimi ja osoite. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoittamiseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (tai muu selvitys valinnasta, jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty muu taho valitsemaan hallituksen jäsen/jäsenet).
 • Hallituksen puheenjohtajan valinnasta hallituksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (tai muu selvitys valinnasta, mikäli valinnan on tehnyt muu taho kuin hallitus)
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.
 • Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksut sähköisessä palvelussa maksetaan ilmoittamisen yhteydessä

 • Hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän sähköinen muutosilmoitus 40 €/asia. Sähköinen palvelu laskee maksun automaattisesti ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Lue lisää käsittelymaksuista sähköisessä palvelussa.

Käsittelymaksut paperi-ilmoituksessa maksetaan etukäteen

 • Paperilomakkeilla tehtävä ilmoitus hallituksen, prokuristien, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutoksesta 40 €/asia + 45 €/ilmoitus
 • 380 €, jos samalla ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen muutos. Hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen saattaa edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta. Esim. yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä. Valinta edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta.
 • Lisätietoa maksun suorittamisesta (maksettava etukäteen), ks. maksuohjeet.

Esimerkkejä maksuista:

 • Hallituksen ilmoittaminen paperilomakkeilla, käsittelymaksu on 85 € (40 + 45).
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan ilmoittaminen paperilomakkeilla, maksu on 125 € (40 + 40 + 45).
 • Hallituksen ja aputoiminimen ilmoittaminenpaperilomakkeilla, maksu on 185 € (100 + 40 + 45).
 • Aputoiminimestä luopumisen ja uuden hallituksen ilmoittaminen, maksu on 125 € (85 €+40 €).

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkkejä

Kelpoisuus
Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, alaikäinen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva eikä henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu .

Ulkomaalainen

Vähintään yhdellä hallituksen varsinaisista jäsenistä ja yhdellä varajäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei PRH myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Mikäli hallituksen jäseneksi ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on ilmoitukseen liitettävä lisäksi selvitystä ko. henkilön olemassaolosta. Lisätietoja, ks. luvat ETA-alueen ulkopuolisille ja ulkomaalaisen henkilön ilmoittaminen kaupparekisteriin.

Lukumäärä

Hallituksen kokoonpanoa koskeva määräys kannattaa tarkistaa yhtiöjärjestyksestä, ennen kuin uusi hallitus valitaan. Osakeyhtiölain mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty toisin. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava ainakin yksi varajäsen. Jos hallituksessa on kaksi tai useampia varsinaisia jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Hallituksen jäsen voi myös itse ilmoittaa tehtävänsä päättymisestä kaupparekisteriin, Ks. tehtävän päättyminen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016