Osakeyhtiön tilikauden muuttaminen

Osakeyhtiön tilikaudesta määrätään yhtiötä perustettaessa joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden muuttamisesta päättää yhtiökokous silloinkin, kun tilikaudesta ei määrätä yhtiöjärjestyksessä.

Huom! Osakeyhtiön tilikausi merkitään kaupparekisteriin ja tilikauden muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Pelkästään ilmoituksen jättäminen kaupparekisteriin ei siis vielä riitä.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jonkun heistä valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä. Mikäli tilikaudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä, ei uutta yhtiöjärjestystä tarvitse liittää, jos muutetun pykälän sisältö käy ilmi pöytäkirjasta.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 85 €
 • 380 €, mikäli tilikaudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden ilmoittamisesta ei tällöin mene eri maksua.
 • Lisätietoa etukäteen maksettavan maksun suorittamisesta, ks. maksuohjeet.

Määräaika

 • Tilikauden muutos on ilmoitettava viivytyksettä rekisteröitäväksi.
 • Verohallinto edellyttää ilmoittamista 2 kuukautta ennen kaupparekisteriin merkityn nykyisen tilikauden päättymistä.
 • Sähköinen ilmoitus on tehtävä ennen tätä 2 kuukauden määräaikaa.
 • Paperi-ilmoituksilta tilikauden muutoksia on käytännössä rekisteröity myös myöhemmin tehdyiltä ilmoituksilta, mutta tällöin yrityksen on oltava yhteydessä Verohallintoon verotukseen liittyvien asioiden osalta.

Tilikauden muutoksen voimaantulo

Tilikauden muutos astuu voimaan, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Jos tilikautta pidennetään, on muutos rekisteröitävä ennen kuluvan tilikauden päättymistä.

Esimerkki tilikauden pidentämisestä:

 • Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. Yhtiö haluaa pidentää kulumassa olevaa tilikautta ja samalla muuttaa tilikautta niin, että uusi tilikausi on 1.7. - 30.6. Tilikauden muutos on merkittävä kaupparekisteriin viimeistään 31.12.

Jos tilikautta lyhennetään, on muutos rekisteröitävä ennen kuin tilikausi (uusi lyhennetty) tulee päättymään. Esimerkki tilikauden lyhentämisestä:

 • Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. Yhtiö haluaa lyhentää tilikautta päättyväksi 30.9 ja muuttaa samalla tilikautta niin, että uusi tilikausi on 1.10. - 30.9. Tilikauden muutos on merkittävä kaupparekisteriin viimeistään 30.9.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkkejä

Missä muutosvaiheen tilikausi määritetään?

Jos uudesta tilikaudesta määrätään yhtiöjärjestyksessä niin riittää yhtiön säännönmukaisen tilikauden näkyminen (12 kuukauden ajanjakso). Kuluva poikkeava tilikausi todetaan päätöspöytäkirjassa sekä Y4-lomakkeessa kohdassa "Kuluva poikkeava tilikausi".

Muutosvaiheen tilikauden pituus

Yhtiön säännönmukainen tilikausi on 12 kuukautta. Kun tilikautta muutetaan, voi tilikausi olla tätä lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tilikausimääräyksen poistaminen yhtiöjärjestyksestä

Myös osakeyhtiöt, jotka on perustettu ennen nykyistä 1.9.2006 voimaan tullutta osakeyhtiölakia, voivat halutessaan poistaa tilikausimääräyksen yhtiöjärjestyksestä. Tämä edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Tilikauden muutos ja varsinaisen yhtiökokouksen pitohetki

Kun tilikautta muutetaan, on muistettava muuttaa myös yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti oleva määräys varsinaisen yhtiökokouksen pitämisestä tietyn kalenterikuukauden loppuun mennessä. Varsinainen yhtiökokous on aina pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.06.2016