Osakepääoman menettäminen

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Jos osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä ilmoitus kaupparekisteriin (osakeyhtiölain 20 luvun 23 §), ks. FINLEX-säädostietopankki.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa" ilmoitetaan, että yhtiön osakepääoma on menetetty.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jonkun heistä valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viipymättä

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poistaminen

Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, jos yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta.

Lomake paperi-ilmoituksissa

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa" pyydetään poistamaan yhtiön osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jonkun heistä valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • Tase, jonka mukaan yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta.
 • Jos yhtiö on tehnyt OYL 20 luvun 23 §:ssä mainittuja oman pääoman lisäyksiä, näistä on liitettävä mukaan muu erityinen selvitys perusteluineen. Pääomalainasta riittää perusteluna maininta tämän huomioon ottamisesta oman pääoman laskelmassa.
 • Taseen ja muun selvityksen tulee olla tilintarkastettuja, jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, tällöin jos taseessa ei ole tilintarkastusmerkintää, on oheistettava myös tilintarkastuskertomus.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.02.2016