Osakepääoman korottaminen

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

1. Maksullisia uusia osakkeita

Osakepääomaa voidaan korottaa merkitsemällä uusista osakkeista maksettava merkintähinta osakepääomaan. Korotuksesta päättää yhtiökokous tai yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hallitus (eli se, joka on päättänyt osakeannin tai optio-oikeuksien päättämisen ehdoista).

Ks. rekisteröintiohjeet:

2. Muita korotustilanteita

 • Osakepääomaan merkitään maksu yhtiön hallustaan luovuttamasta omasta osakkeesta. Tämä voi tulla kyseeseen maksullisessa osakeannissa tai kun osakkeita saadaan optio-oikeuksien nojalla.
 • Maksu optio- tai muusta oikeudesta osakkeeseen päätetään merkittäväksi osakepääoman korotukseksi.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, mikäli sitä ei anneta liitelomakkeella 13.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakepääoman maksamisesta on noudatettu, mikäli sitä ei anneta liitelomakkeella 13. Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, tarvitaan osakkeiden maksamisesta muu selvitys, joka voi olla esimerkiksi:
  • tilintarkastajan antama todistus,
  • tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama todistus (jos merkintähinta maksettu rahalla). Ilmoitukseen liitettävä selvitys voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai em. tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.
  • apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä (jos merkintähinta maksettu apportilla),
  • kauppakirja kiinteistön kaupasta (jos apporttina kiinteistö).
 • Jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella, tilintarkastajan lausunto.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia.

Määräaika

 • Korotus on ilmoitettava viipymättä maksun tultua yhtiölle ja korotuksen ehtojen muutenkin täytyttyä.

3. Rahastokorotus

Rahastokorotuksessa osakepääomaa korotetaan siirtämällä osakepääomaan varoja vapaasta omasta pääomasta, joko voittovaroista, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai muista vapaan oman pääoman rahastoista. Vanhan osakeyhtiölain aikaisista sidotun oman pääoman rahastoista vararahastoa ja ylikurssirahastoa voi myös käyttää rahastokorotukseen. Muita sidotun oman pääoman rahastoja ei voi käyttää.

Yhtiökokous päättää tai hallitus valtuutuksen nojalla. Päätöksessä tulee näkyä korotuksen määrä, sekä mitä varoja korotukseen käytetään.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Rahastokorotuspäätös
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, mikäli sitä ei anneta liitelomakkeella 13.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia.

Määräaika

 • Korotus ilmoitettava viipymättä päätöksenteon jälkeen.

4. Osakepääomasijoitus

Osakepääomasijoituksessa yhtiön osakepääomaan sijoitetaan yhtiön ulkopuolisia varoja ilman, että tähän liittyisi osake-, optio- tai muiden sellaisten oikeuksien antamista. Osakepääomasijoitus voi olla esimerkiksi yhtiöllä olevan velan muuntaminen osakepääomaksi (kuittaus).

Osakepääomasijoituksesta päättää hallitus. Päätöksessä on mainittava korotuksen määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Hallituksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, mikäli sitä ei anneta liitelomakkeella 13.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakepääoman maksamisesta on noudatettu, mikäli sitä ei anneta liitelomakkeella 13. Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakepääoman maksamisesta on liitettävä muu selvitys, esim. tiliote tai vastaava rahalaitoksen antama tosite tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • Jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella, tilintarkastajan lausunto.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia.

Määräaika

 • Korotus ilmoitettava viipymättä maksun tultua yhtiölle ja korotuksen ehtojen muutenkin täytyttyä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkki

Onko yhtiölläsi edelleen nimellisarvo käytössä? Huomaa, että osakepääoma voi esimerkiksi osakepääomasijoituksen kautta muodostua suuremmaksi kuin osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla. Tämä on 1.9.2006 alkaen mahdollista. Osakepääoman ja osakkeiden välillä ei enää ole samanlaista kiinteää yhteyttä kuin aiemmin. Osakepääoman on kuitenkin aina oltava vähintään osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla.

Esimerkki:

Osakepääoma on 15.000 euroa, osakkeita 15 kpl, nimellisarvo 1.000 euroa. Yhtiö ilmoittaa rekisteröitäväksi 10.000 euron osakepääomasijoituksen. Osakepääoma on tämän jälkeen 25.000 euroa, osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo säilyvät ennallaan.

Huomaa lisäksi!

Osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vastikkeetonta sijoitusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.02.2016