Vähemmistöosakkeiden lunastaminen

Vähemmistöosakkeiden lunastamisesta säädetään osakeyhtiölain 18 luvussa, ks. FINLEX-säädöstietopankki.

Vähemmistöosakkeiden lunastamiseen liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset:

Lunastusoikeuden ja -velvollisuuden syntyminen

Kun osakeyhtiössä on syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusoikeus- ja velvollisuustilanne, on yhtiön viipymättä ilmoitettava siitä kaupparekisteriin.

Lomake

 • Lomake Y4
 • Vähemmistöosakkeiden lunastamiseen liittyvä asia voidaan ilmoittaa kohdassa "Lisätietoja" (sivulla 2).
 • Ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta

Liitteet

 • Ilmoitukseen ei tarvitse oheistaa muita liitteitä kuin kuitti käsittelymaksusta.

Käsittelymaksu

Lunastusoikeuden lakkaaminen

Jos osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen lunastusoikeus ja -velvollisuus on lakannut, on yhtiön viipymättä ilmoitettava siitä kaupparekisteriin.

Lomake

 • Lomake Y4
 • Vähemmistöosakkeiden lunastamiseen liittyvä asia voidaan ilmoittaa kohdassa "Lisätietoja" (sivulla 2).
 • Ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Lisätietoja valtakirjasta

Liitteet

 • Ilmoitukseen ei tarvitse oheistaa muita liitteitä kuin kuitti käsittelymaksusta.

Käsittelymaksu

Uskottu mies

Jos tuomioistuin on määrännyt uskotun miehen valvomaan välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkeenomistajien etua, tekee tuomioistuin asiasta viran puolesta ilmoituksen kaupparekisteriin.

Jos Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on päättänyt uskotun miehen hakematta jättämisestä, ilmoitetaan kyseinen päätös rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Uskotun miehen toimenpiteitä koskeva selonteko

Välimiesmenettelyn päätyttyä uskotun miehen on viipymättä ilmoitettava rekisteröitäväksi toimenpiteitään koskeva selonteko, joka katsotaan rekisteröimisellä annetuksi vähemmistöosakkeenomistajille (ks. osakeyhtiölain 18 luvun 5 §).

Lomake

 • Lomake Y4
 • Selontekoon liittyvä asia voidaan ilmoittaa kohdassa "Lisätietoja" (sivulla 2).
 • Ilmoituksen allekirjoittaa uskottu mies.

Liitteet

 • Ilmoitukseen oheistetaan jäljennös uskotun miehen toimenpiteitä koskevasta selonteosta ja kuitti käsittelymaksusta.

Käsittelymaksu

Ilmoitus välitystuomiosta

Kun lunastusriita ratkaistaan välimiesmenettelyssä, välimiesten on kahden viikon kuluessa välitystuomion antamisesta ilmoitettava tuomio kaupparekisteriin (Ks. osakeyhtiölaki 18 luku 9 §).

Lomake

 • Lomake Y4
 • Välitystuomiosta voidaan ilmoittaa kohdassa "Lisätietoja" (sivulla 2).
 • Ilmoituksen allekirjoittaa välimies.

Liitteet

 • Oikeaksi todistettu jäljennös välitystuomiosta.
 • Selvitys siitä, että kappaleet välitystuomiosta on annettu osakeyhtiölain 18 luvun 9 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla. Selvitys voi olla välimiehen antama todistus asian hoitamisesta.

Käsittelymaksu

Vinkkejä

 • Jos välitystuomiota ei ilmoiteta asianmukaisesti rekisteröitäväksi kahden viikon kuluessa sen antamisesta, ilmoituksen voi tehdä myös asianosainen.
 • Osakeyhtiölain voimaanpanoa koskevan lain 20 §:ssä on siirtymäsäännös vähemmistöosakkeiden lunastamisesta.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.02.2016