Julkinen osakeyhtiö: valtuutus yhtiön omien osakkeiden lunastus- ja hankkimisoikeuden käyttämisestä

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöllä on oikeus tai velvollisuus hankkia tai lunastaa yhtiön osakkeita (osakeyhtiölaki 15 luku 10 §). Jos julkisella osakeyhtiöllä on yhtiöjärjestysmääräyksen perusteella yhtiön osakkeiden lunastamis- tai hankkimisoikeus, päätöksenteko tapahtuu yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi kuitenkin valtuuttaa hallituksen päättämään lunastamis- tai hankkimisoikeuden käyttämisestä. Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle.

HUOM! Hallitukselle annettua valtuutusta osakkeiden hankkimiseksi yhtiölle (osakeyhtiölaki 15 luku 5 §) ei ilmoiteta eikä merkitä kaupparekisteriin.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Lomakeet paperi-ilmoittamiseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Liitelomakkeen 13 kohdassa "Valtuutukset" (sivulla 6) rastitetaan, mitä valtuutusta ilmoitus koskee, valtuutuksesta päättäneen yhtiökokouksen päivämäärä ja valtuutuksen voimassaolon tarkka päättymispäivä, jos valtuutus ei ole voimassa toistaiseksi.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperilomakkeilla ilmoitettaessa

 • 285 €, (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet)
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim.
  valtuutus + osakeantipäätös + uusi hallitus 285 €.

Määräaika

 • Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.

Sähköinen ilmoitus

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Valtuutuksen voimassaolo

Valtuutus on voimassa korkeintaan viisi vuotta sen antamisesta. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää myös tätä lyhyemmästä voimassaoloajasta. Tällöin valtuutuksen voimassaoloajan päättyminen pitää ilmoittaa tarkkana päivämääränä. "Seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti" ei ole riittävän tarkka määritelmä valtuutuksen voimassaololle.

Ilmoitus valtuutuksen poistamisesta

Kaupparekisteriin pitää kuitenkin ilmoituslomakkeella ilmoittaa valtuutus poistettavaksi:

 1. jos se uuden valtuutuksen antamisella kumoutuu tai
 2. jos sen voimassaoloaika on päättynyt, eikä valtuutukseen perustuvia hallituksen päätöksiä ole enää ilmoittamatta rekisteriin tai
 3. jos valtuutus on peruutettu.

Ilmoitus tehdään sähköisessä palvelussa tai paperilomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 13. Liitelomakkeen 13 sivulla 6 on kohta valtuutuksen poistamiseen.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperilomakkeilla ilmoitettaessa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uudet osakkeet + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Lue lisää sähköisen ilmoituksen tekemisestä.

Osakeyhtiölaki

Osakeyhtiölakia pääsee lukemaan valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.03.2016