Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain (osakeyhtiölaki 9 luku 2 §). Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle. Jos osakeantivaltuutus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista ei ole suljettu pois, päätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhtiökokouksen päätöksessä on aina määrättävä annettavien osakkeiden enimmäismäärä, tarvittaessa osakelajeittain. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Liitelomakkeen 13 kohdassa "Valtuutukset" (sivulla 6) rastitetaan, mitä valtuutusta ilmoitus koskee, valtuutuksesta päättäneen yhtiökokouksen päivämäärä, kuinka monta kappaletta osakkeita valtuutuksen nojalla voidaan enintään antaa ja valtuutuksen voimassaolon tarkka päättymispäivä, jos valtuutus ei ole voimassa toistaiseksi.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uudet osakkeet + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.

Sähköinen ilmoitus

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Valtuutuksen voimassaolo

Valtuutus on pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi ja julkisissa osakeyhtiöissä enintään 5 vuotta. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää myös tätä lyhyemmästä voimassaoloajasta. Tällöin valtuutuksen voimassaoloajan päättyminen pitää ilmoittaa tarkkana päivämääränä. "Seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti" ei ole riittävän tarkka määritelmä valtuutuksen voimassaololle. Uusi valtuutus kumoaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen, jollei toisin päätetä.

Ilmoitus valtuutuksen poistamisesta

Kaupparekisteriin pitää kuitenkin ilmoituslomakkeella ilmoittaa valtuutus poistettavaksi:

 1. jos sen voimassaoloaika on päättynyt, eikä valtuutukseen perustuvia hallituksen päätöksiä ole enää ilmoittamatta rekisteriin tai
 2. jos valtuutus on peruutettu (liitteeksi oikeaksi todistettu jäljennös yhtiökokouksen pöytäkirjasta).

Ilmoitus tehdään sähköisessä palvelussa tai paperilomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 13. Liitelomakkeen 13 sivulla 6 on kohta valtuutuksen poistamiseen.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksissa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uudet osakkeet + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Lue lisää sähköisen ilmoituksen tekemisestä.

Maksuton osakeanti

Osakeantivaltuutus voi koskea myös maksutonta osakeantia.

Osakeyhtiölaki

Osakeyhtiölakia pääsee lukemaan valtion säädöstietopankin verkkosivuilta FINLEX.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.03.2016