Rahastokorotusvaltuutus

Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään rahastokorotuksesta (osakeyhtiölaki 11 luku 2 §). Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle.

Yhtiökokouksen päätöksessä on määrättävä korotuksen enimmäismäärä. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Liitelomakkeen 13 kohdassa "Valtuutukset" (sivulla 6) rastitetaan, mitä valtuutusta ilmoitus koskee, ilmoitetaan valtuutuksesta päättäneen yhtiökokouksen päivämäärä, korotuksen enimmäismäärä ja valtuutuksen voimassaolon tarkka päättymispäivä, jos valtuutus ei ole voimassa toistaiseksi.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperilomakkeilla ilmoitettaessa

 • 285 €, (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet)
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. uusi valtuutus + poistetaan vanha valtuutus + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Määräaika

 • Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.

Sähköinen ilmoitus

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Valtuutuksen voimassaolo ja poistaminen

Valtuutus on pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää myös tätä lyhyemmästä voimassaoloajasta. Tällöin valtuutuksen voimassaoloajan päättyminen pitää ilmoittaa tarkkana päivämääränä. "Seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti" ei ole riittävän tarkka määritelmä valtuutuksen voimassaololle. Uusi valtuutus kumoaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen, jollei toisin päätetä.

Ilmoitus valtuutuksen poistamisesta

Kaupparekisteriin pitää kuitenkin ilmoituslomakkeella ilmoittaa valtuutus poistettavaksi:

 1. jos se uuden valtuutuksen antamisella kumoutuu tai
 2. jos sen voimassaoloaika on päättynyt, eikä valtuutukseen perustuvia hallituksen päätöksiä ole enää ilmoittamatta rekisteriin tai
 3. jos valtuutus on peruutettu.

Ilmoitus tehdään sähköisessä palvelussa tai paperilomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 13. Liitelomakkeen 13 sivulla 6 on kohta valtuutuksen poistamiseen. Ilmoituksen käsittelymaksu on 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).

Käsittelymaksut

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperilomakkeilla ilmoitettaessa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet)
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uudet osakkeet + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Lue lisää sähköisen ilmoituksen tekemisestä.

Osakeyhtiölaki

Osakeyhtiölakia pääsee lukemaan valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.03.2017