Valtuutus siirtyvien osakkeiden lunastukseen

Julkisessa osakeyhtiössä yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään siirtyvien osakkeiden lunastuksesta (osakeyhtiölaki 3 luku 7 §, kts. myös osakeyhtiölaki 15 luku 10 §). Edellytyksenä on, että yhtiön yhtiöjärjestykseen on otettu lunastuslauseke, jonka mukaan yhtiöllä on lunastusoikeus. Päätös valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

 • Lomake Y4 ja liitelomake 13
 • Liitelomakkeen 13 kohdassa "Valtuutukset" (sivulla 6) rastitetaan, mitä valtuutusta ilmoitus koskee, valtuutuksesta päättäneen yhtiökokouksen päivämäärä ja valtuutuksen voimassaolon tarkka päättymispäivä, jos valtuutus ei ole voimassa toistaiseksi.
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä.
 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksissa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. valtuutus + osakeantipäätös + uusi hallitus 285 €.

Määräaika

 • Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Valtuutuksen voimassaolo

Valtuutus on voimassa korkeintaan viisi vuotta sen antamisesta. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää myös tätä lyhyemmästä voimassaoloajasta. Tällöin valtuutuksen voimassaoloajan päättyminen pitää ilmoittaa tarkkana päivämääränä. "Seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti" ei ole riittävän tarkka määritelmä valtuutuksen voimassaololle.

Kaupparekisteriin pitää kuitenkin ilmoituslomakkeella ilmoittaa valtuutus poistettavaksi:

 1. jos se uuden valtuutuksen antamisella kumoutuu tai
 2. jos sen voimassaoloaika on päättynyt, eikä valtuutukseen perustuvia hallituksen päätöksiä ole enää ilmoittamatta rekisteriin tai
 3. jos valtuutus on peruutettu.

Ilmoitus valtuutuksen poistamisesta

Ilmoitus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 13 . Liitelomakkeen 13 sivulla 6 on kohta valtuutuksen poistamiseen.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksissa

 • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
 • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim. osakeantipäätös + uudet osakkeet + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Lue lisää sähköisen ilmoituksen tekemisestä.

Osakeyhtiölaki

Osakeyhtiölakia pääsee lukemaan valtion säädöstietopankin verkkosivuilta, FINLEX .

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2016