Rekisteröintihakemuksen laatiminen

Mallin rekisteröintihakemus

Hakemusta ei toistaiseksi voi toimittaa sähköisesti.

Kotimaiset hakijat saavat käyttää kotimaisia kieliä kielilainsäädännön mukaisesti. Ulkomaalaisten hakijoiden on toimitettava hakemuslomake liitteineen aina suomen kielellä täytettyinä.

Hakija

Hakijasta tulee ilmoittaa nimi, kotipaikka ja osoite. Hakijana voi olla yksi tai useampi fyysinen henkilö ja/tai oikeushenkilö. Mikäli rekisteröintiä hakee yksityinen elinkeinonharjoittaja, hakija on merkittävä muotoon "Maija Meikäläinen, Maijan malli -nimisen toiminimen haltijana". Oikeushenkilöistä tulee käyttää aina virallista nimeä ja kotipaikaksi merkitään aina virallinen kotipaikka. Jos hakijoita on useita eikä asiamiestä käytetä, hakemuksessa on ilmoitettava, kuka hakijoista oikeutetaan vastaanottamaan tiedonantoja asiassa.

Asiamies

Asiamiehestä ilmoitetaan nimi, kotipaikka ja osoite. Asiamiehen tulee aina olla fyysinen henkilö, ei siis yhtiö.

Hakijalla ei tarvitse olla asiamiestä, jos hänellä on kotipaikka Suomessa. Hakija voi kuitenkin halutessaan valtuuttaa asiamiehen joko edustamaan häntä virastoon nähden kaikissa hakemusta ja sen perusteella myönnettävää rekisteröintiä koskevissa asioissa tai vain hakemusta koskevissa asioissa. Ensiksi mainitussa tapauksessa asiamies merkitään rekisteriin, jälkimmäisessä tapauksessa puolestaan ei.

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, hänellä täytyy aina olla Suomessa asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä virastoon nähden kaikissa hakemusta ja sen perusteella myönnettävää rekisteröintiä koskevissa asioissa. Asiamies merkitään tällöin rekisteriin.

Hakemuksen liitteenä tulee olla valtakirja, mikäli hakijaa edustaa asiamies. Valtakirjan allekirjoittaa aina hakija/hakijat. Jos hakijana on yritys, valtakirja tulee allekirjoittaa hakijana olevan yrityksen nimissä (yrityksen nimi + yrityksen toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön allekirjoitus + nimenselvennys).

Jos halutaan, että asiamies merkitään rekisteriin, tulee käyttää valtakirjaa nro 1. Muissa tapauksissa valtakirja nro 2 on riittävä. Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, asiamies merkitään aina rekisteriin, eli tällöin on käytettävä valtakirjaa nro 1.

Mallin luoja

Mallin luojasta ilmoitetaan nimi ja osoite. Mallin luoja on aina fyysinen henkilö, ei yritys. Mallin luojia voi olla useampi kuin yksi.

Mikäli rekisteröintiä hakee joku muu kuin mallin luoja, hakemukseen tulee aina liittää asiakirja, esimerkiksi nimenomainen siirtokirja, joka osoittaa oikeuden malliin siirtyneen mallin luojalta rekisteröinnin hakijalle. Siirtokirjan allekirjoittaa aina mallin luoja.

Tuote/Tuotteet ja Tuoteluokka

Tuote, jota varten rekisteröintiä haetaan, on nimettävä lyhyesti ja yksinkertaisesti. Tuotteen nimitykseen ei saa sisällyttää tavaramerkkiä tai tuotenimeä eikä viittausta tavaran ominaisuuksiin. Nimike voi olla esimerkiksi "Tuoli", "Pullon kaula", "Kuvio talouspaperia varten" jne., mutta ei esimerkiksi "Koivupuusta tehty tuoli" tai "Loistava tuoli -merkkinen muovituoli".

Hakemus voi sisältää useita malleja, jos ilmoitetut tuotteet kuuluvat samaan pääluokkaan teollismallien kansainvälisen luokituksen perustamista koskevan Locarnon sopimuksen mukaan. Mallit tulee tällöin numeroida numerojärjestyksessä, esim. "1.-5. Pullo" tai "1.-4. Pullo 5. Korkki".

Mallit luokitellaan Locarnon sopimuksen mukaisen kansainvälisen luokitusluettelon mukaisesti käyttötarkoituksensa perusteella. Hakijan ehdottama luokitus tarkastetaan aina virastossa. Katso luokitusluettelo.

Mustavalko- vai värirekisteröinti

Rekisteröinti on pääsääntöisesti mustavalkoinen. Hakemuksen voi kuitenkin rajoittaa koskemaan vain tietyn väristä mallia (ns. värirekisteröinti). Värirekisteröintiä kannattaa hakea silloin, kun väreillä on jokin erityinen merkitys mallissa.

Kuva-aineisto

Hakemuksen olennaisin osa on mallista esitettävät kuvat. Suojan laajuus määräytyy kuvien mukaan. Sellainen seikka, jota ei kuvia tarkastelemalla voida havaita, ei myöskään voi nauttia suojaa.

Hakemuksen vireilletulo edellyttää, että siihen on liitetty joko kuva-aineisto tai mallikappale. Jos hakemus tulee vireille mallikappaleella, kuva-aineisto tulee toimittaa myöhemmin. Hakemus voi tulla vireille ilman kuva-aineistoa tai mallikappaletta ainoastaan silloin, kun hakija vetoaa etuoikeuteen. Tässä tapauksessa tulee myöhemmin toimittaa kuva-aineiston lisäksi myös etuoikeustodistus.

Kuvien toimittamisessa huomioitavat seikat.

Mallikappale

Hakija voi halutessaan liittää hakemukseen mallikappaleen. Se ei kuitenkaan yleensä ole tarpeen. Riitatilanteessa mahdollinen mallikappale ratkaisee sen, minkälainen malli on. Mallikappaleen tulee olla kestävää ainetta, eikä se saa olla miltään sivultaan 40 cm suurempi eikä painaa enempää kuin 4 kg. Se ei myöskään saa olla pilaantuvaa tai vaarallista ainetta. Vaikka mallista toimitetaankin mallikappale, hakemukseen tulee aina liittää mallin kuvat. Mallikappaleen ja kuvien tulee aina esittää samaa mallia.

Etuoikeus

Jos hakija haluaa vedota aikaisempaan ulkomailla tehtyyn mallioikeushakemukseen tai hyödyllisyysmallihakemukseen, hakemuksessa tulee mainita se maa, jossa ensimmäinen hakemus on tehty, päivä, jolloin ko. hakemus on tehty sekä hakemuksen numero.

Etuoikeuteen on ehdottomasti vedottava jo hakemusta jätettäessä; myöhemmin tehtyä etuoikeuspyyntöä ei voida ottaa huomioon.

Etuoikeuteen voidaan vedota 6 kk:n aikana ulkomailla tehdyn ensimmäisen hakemuksen tekemispäivästä lukien.
Katso etuoikeusmenettely.

Julkisuus/Salassapito

Hakemus on mahdollista pitää salassa enintään 6 kk hakemuspäivästä tai, jos hakija vetoaa etuoikeuteen, etuoikeuspäivästä. Mikäli hakemus salassapitoaikana jätetään sillensä tai hylätään, asiakirjat tulevat julkisiksi vain siinä tapauksessa, että hakija pyytää hakemuksen uudelleen käsittelyä tai hakee muutosta. Mikäli hakemus peruutetaan salassapitoaikana, se ei tule julkiseksi. Yleisenä neuvona voidaan suositella hakemuksen merkitsemistä salaiseksi; salassapidosta ei ole hakijalle haittaa, mutta tietyissä tapauksissa siitä voi olla etua. Hakijan tulee jo hakemusta jättäessään merkitä hakemus salaisena pidettäväksi; myöhemmin tehtyä pyyntöä ei voida ottaa huomioon. Halutessaan hakija voi hakemuksen käsittelyn aikana luopua salassapitovaatimuksesta.

Maksut

Maksut tulee suorittaa PRH:n PatRek-asiakaspalvelussa sijaitsevaan kirjaamoon tai PRH:n tilille. Katso hinnasto.

Maksutapa pyydetään merkitsemään hakemuslomakkeeseen. Huom! Hakemus ei tule vireille, ellei hakemusmaksua ole suoritettu. Mikäli hakemus hylätään, jätetään sillensä tai peruutetaan, hakemukseen suoritettuja maksuja ei palauteta.

Hakemuksen allekirjoittaminen

Hakemuksen allekirjoittaa joko asiamies tai hakija. Jos hakijoita on useita, kaikkien tulee allekirjoittaa hakemus. Jos hakijana on yritys, hakemus tulee allekirjoittaa hakijana olevan yrityksen nimissä (yrityksen nimi + yrityksen toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön allekirjoitus + nimenselvennys).

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus liitteineen tulee toimittaa postitse osoitteeseen:


Patentti- ja rekisterihallitus
Tavaramerkki- ja mallilinja
PL 1170
00101 HELSINKI


tai PRH:n kirjaamoon, käyntiosoite:
Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.05.2011