Hallitus

Säätiön hallitukseen on valittava kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin. Hallituksessa on kuitenkin oltava vähintään kolme varsinaista jäsentä. Säätiön säännöissä voidaan määrätä myös varajäsenen valinnasta.

Ilmoitus säätiörekisteriin

Kun säätiön hallituksen kokoonpanossa tapahtuu muutoksia, on muutokset ilmoitettava välittömästi säätiörekisteriin. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja ovat vastuussa ilmoituksen tekemisestä.

Lomakkeet ja ilmoituksen allekirjoittaminen

Lomake Y4, liitelomake 17A ja henkilötietolomake

Lomakkeilla ilmoitetaan hallitus kokonaisuudessaan. Vaikka hallituksen jäsenistä vaihtuisi vain osa, lomakkeilla ilmoitetaan kuitenkin uusi hallitus kokonaisuudessaan.

Säätiörekisterin lomakkeilla ilmoitetaan henkilöiden nimi sekä syntymäaika. Erillisellä henkilötietolomakkeella ilmoitetaan nimi sekä henkilötunnus, ulkomaalaisista henkilöistä nimi sekä osoite. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Lue lisää.

Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen varsinaisista jäsenistä tai hallituksen varsinaisen jäsenen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Liitteet

Liitteeksi tarvitaan hallituksen jäsenen vakuutus siitä, että tehdyt ja ilmoitetut henkilövalinnat ovat oikeat ja että säätiöllä on hallussaan päätökset, joihin ilmoitetut asiat perustuvat, jos vakuutusta ei anneta liitelomakkeella 17A. Vakuutuksen voi antaa myös hallituksen jäsenen valtuuttama henkilö.

Huom! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita.

Käsittelymaksu

PRH lähettää ilmoittajalle laskun käsittelymaksun suorittamiseksi sen jälkeen kun säätiön tekemä ilmoitus on käsitelty. Hallituksen muutosilmoitus maksaa 100 euroa. Säätiö voi samalla ilmoittaa hallintoneuvoston, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajan tai toimitusjohtajan muutoksesta ilman lisämaksua.

Vinkkejä

Kelpoisuus

Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö, alaikäinen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva eikä henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

Jos rekisteriin ilmoitetaan henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, liitä
selvityksenä kyseisestä henkilöstä esim. oikeaksi todistettu jäljennös passista.

Ulkomailla asuvat

Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei PRH myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä. Lue lisää ETA-alueen ulkopuolella asuvien lupamenettelystä.

Oma ilmoitus tehtävän päättymisestä

Hallituksen jäsen/varajäsen voi myös itse ilmoittaa tehtävänsä päättymisestä säätiörekisteriin. Lue lisää tehtävän päättymisestä.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.01.2017