Yleisimmät uuden lain vastaiset sääntömääräykset


Vuonna 2015 voimaan tulleessa uudessa säätiölaissa on säännöksiä, joiden takia osa säätiöistä on joutunut muuttamaan sääntöjään. Lain siirtymäkausi päättyi 1. joulukuuta 2018, johon mennessä säätiöiden on täytynyt viimeistään ilmoittaa muutokset PRH:lle.

Tällä sivulla on esimerkkejä yleisimmistä sääntömääräyksistä, jotka ovat uuden säätiölain vastaisia. Esimerkit eivät kata kaikkia pakottavia sääntömuutostilanteita.

Säännöissä on määräys, että säätiön hallituksena toimii toisen yksityisoikeudellisen yhteisön, esimerkiksi yhdistyksen tai säätiön hallitus

Sääntömääräys täytyy poistaa. Samalla täytyy muuttaa säätiön sääntöjä, ja vaihtoehtoja on kaksi:

 • säännöissä mainittu yhteisö tai säätiö nimenomaisesti valitsee säätiön hallituksen jäsenet
 • hallituksen jäsenten valinta määrätään tapahtuvaksi muulla tavalla, jolloin sääntömääräyksen muuttamiseen täytyy saada edellä tarkoitetun yhteisön tai säätiön suostumus.

Sääntömääräys, jonka mukaan hallituksella on oikeus valita hallitukseen jäsen tai jäseniä elinikäiseksi toimikaudeksi

Säätiö voi toimia kahdella vaihtoehtoisella tavalla, jolloin sinun täytyy toimia seuraavasti:

 • Poista säännöistä kokonaan määräys hallituksen jäsenen tai jäsenten elinikäisestä toimikaudesta, jolloin noudatettavaksi tulee säätiölain olettamasääntö eli kolmen kalenterivuoden pituinen toimikausi.
 • Muuta sääntöjä siten että elinikäinen toimikausi muutetaan määräaikaiseksi.

Sääntöjä muutettaessa täytyy huomioida säätiön hallituksessa sillä hetkellä toimivat elinikäiset jäsenet.

Niiden eliniäksi valittujen hallituksen jäsenten, joiden toimikausi on alkanut ennen 1.12.2015, toimikausi voi jatkua vanhojen sääntöjen mukaisesti eliniän. Tästä täytyy ottaa erillinen määräys säätiön sääntöihin, kun sääntömuutoksesta päätetään.

Jos toimikautta muutettaessa sääntöihin ei oteta erillistä määräystä ennen 1.12.2015 alkaneen elinikäisen toimikauden jatkumisesta, täytyy kyseiseltä hallituksen jäseneltä saada suostumus sääntömuutokseen.

Sääntömääräys, jonka mukaan hallitus tai hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet tai alle puolet toimielimen jäsenistä

Uuden säätiölain mukaan hallitus ja hallintoneuvosto ovat päätösvaltaisia, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä, jollei säännöissä edellytetä suurempaa määrää.

Jos säätiön säännöissä on määrätty, että hallitus tai hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet tai alle puolet hallituksen jäsenistä, sääntömääräys täytyy muuttaa uuden lain mukaiseksi.

Säännöissä määrätään, että säätiöllä on toimitusjohtaja, mutta säätiö ei halua, että sillä on uuden lain mukainen toimitusjohtaja

Säätiön säännöissä voidaan määrätä, että säätiöllä voi olla säätiölain 3 luvun 15 §:ssä tarkoitettu toimitusjohtaja.

Jos säätiön säännöissä määrätään, että säätiöllä täytyy olla toimitusjohtaja, mutta säätiö ei halua valita sellaista, säätiön täytyy muuttaa sääntöjään.

Jos säätiön säännöissä on uuden lain vastaisia määräyksiä säätiön toimitusjohtajasta, määräykset täytyy muuttaa vastaamaan uuden lain säännöksiä.

Sääntömääräykset, joiden mukaan joku muu toimielin kuin säätiön hallitus tai hallintoneuvosto päättää uuden säätiölain mukaan hallitukselle tai hallintoneuvostolle kuuluvista tehtävistä

Vanhoissa säännöissä on voitu antaa valtuuskunnalle, edustajistolle tai muulle elimelle tehtäviä, joista päättää uuden säätiölain mukaan joko säätiön hallitus tai hallintoneuvosto.

Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi

 • hallinnon ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • säätiön sääntöjen muuttaminen
 • säätiön sulautumisesta päättäminen
 • säätiön purkaminen.

Jos säätiön sääntömääräys on uuden säätiölain vastainen, voi säätiö toimia seuraavasti:

 • kokonaan poistaa edellä mainittua muuta toimielintä koskevat määräykset säännöistä
 • muuttaa toimielin säätiölain tarkoittamaksi hallintoneuvostoksi
 • jättää sääntöihin määräykset muusta toimielimestä siten, että toimielimeltä poistetaan kaikki sellaiset tehtävät, jotka uuden lain mukaan kuuluvat joko säätiön hallitukselle tai hallintoneuvostolle.

Valtuuskunnalle, edustajistolle tai muulle vastaavalle säännöissä mainitulle toimielimelle voidaan jättää oikeus valita säätiön hallitus tai tilintarkastajat.

Säätiön säännöissä saa kutsua hallintoneuvostoksi vain sellaista toimielintä, joka on uudessa säätiölaissa tarkoitettu hallintoneuvosto.

Sääntömääräys, jonka mukaan säätiön purkamisesta (lakkauttamisesta) päättää tietty enemmistö läsnä olevista hallituksen jäsenistä

Uudessa säätiölaissa säätiön purkaminen tapahtuu selvitystilamenettelyn kautta. Lain mukaan säätiön selvitystilaan asettamista täytyy kannattaa enemmistö toimielimen kaikista jäsenistä, jollei säännöissä määrätä suuremmasta määräenemmistöstä.

Esimerkki

Jos säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, säännöissä ei voida määrätä, että purkamista koskevaa päätöstä täytyy kannattaa vähintään 2/3 läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Tällainen sääntömääräys tarkoittaisi, että kolmen hallituksen jäsenen ollessa kokouksessa läsnä, säätiön purkamiseen riittäisi kahden jäsenen kannatus. Tällöin ei täyttyisi lain edellyttämä enemmistö hallituksen kaikista jäsenistä eli vähintään kolmen jäsenen kannatus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019