Henkilötunnukset ja kotiosoitteet

Henkilötunnukset ja kotiosoitteet

Säätiölaki muuttui 1.12.2015. Henkilötunnusta ei enää näytetä säätiörekisteriotteella. Sama koskee ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitetta. Suomessa asuvien henkilöiden kotiosoitteita ei lain muututtua enää ilmoiteta säätiörekisteriin.

Mitä yksilöintitietoja luonnollisesta henkilöstä ilmoitetaan säätiörekisteriin?

Säätiörekisteriin ilmoitetaan rekisteriin merkittävästä luonnollisesta henkilöstä seuraavat yksilöintitiedot:

 • täydellinen nimi
 • henkilötunnus
 • kansalaisuus
 • kotikunta.

Jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, ilmoitetaan säätiörekisteriin syntymäaika. Ulkomailla asuvista luonnollisista henkilöistä ilmoitetaan säätiörekisteriin kotikunnan sijasta kotiosoite.

Miten henkilötunnukset ja kotiosoitteet ilmoitetaan säätiörekisteriin?

Luonnollisten henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan lainmuutoksen jälkeen säätiörekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ihmisten kotiosoitteita. Älä myöskään liitä ilmoitukseen asiakirjoja (esimerkiksi pöytäkirjoja tai sopimuksia), joissa on henkilötunnuksia tai luonnollisten henkilöiden osoitteita.

Miten säätiörekisterin tietopalvelu on muuttunut?

Säätiörekisteri on edelleen julkinen rekisteri. Seuraavien tietojen luovuttamista säätiörekisteristä on rajoitettu:

 • tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta
 • tiedot ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta.

Kyseiset tiedot luovutetaan, jos rekisteriin merkityn henkilön yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää:

 • laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi
 • rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi tai
 • historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.

Henkilötunnuksen tunnusosan tai ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteen luovuttaminen säätiörekisteristä voi lisäksi tulla kyseeseen muissa henkilötietolain 13 §:ssä määritellyissä tilanteissa. Tämä perustuu säätiölain 13 luvun 1 §:ään (ks. Finlex-säädöstietopankki) ja julkisuuslain 16 §:n 3 momenttiin (ks. Finlex-säädöstietopankki).

Millä tiedoilla ihminen yksilöidään säätiörekisteriotteella lainmuutoksen jälkeen?

Luonnollinen henkilö yksilöidään säätiörekisteriotteella seuraavilla tiedoilla:

 • täydellinen nimi
 • syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotikunta (ulkomailla asuvan henkilön osalta näytetään asuinmaa).

Mitä muutos tarkoittaa aikaisemmin ilmoitettujen asioiden kannalta?

Muutos ei koske säätiörekisteri-ilmoituksia, jotka ovat tulleet vireille ennen 1.12.2015. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin, jos luovutettavat tiedot ovat säätiörekisterissä sähköisessä muodossa. Säätiörekisterin sähköisestä aineistosta luovutetaan siten tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteesta vain tilanteissa, joissa julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.12.2015