Luvat ulkomailla asuville

Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella pysyvästi asuva tarvitsee tietyissä tapauksissa PRH:n luvan toimia säätiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Henkilön kansalaisuus ei ratkaise luvan tarvetta.

Luvan tarve

Säätiön toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella ja vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka tai kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei PRH myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä.

Hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen

Jos vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on asuinpaikka Euroopan talousalueella, lupaa ei tarvita. Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvitaan. Huomio! Varsinaisten jäsenten ja varajäsenten kohdalla tilanne lasketaan kuitenkin erikseen.

Esimerkki:

Säätiön hallituksessa on 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen

Varsinaiset jäsenet: Suomessa, Ruotsissa asuva ja Japanissa asuva

Varajäsen: Saksassa asuva

PRH:n lupaa ei tarvita, koska vähintään yhdellä sekä varsinaisista että varajäsenistä on asuinpaikka Euroopan talousalueella.

Edellä mainitut periaatteet soveltuvat myös mahdollisiin hallintoneuvoston jäseniin ja varajäseniin sekä selvitysmiehiin.

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella suomeksi tai ruotsiksi. Jos yhteen säätiöön liittyen haetaan useampia lupia, voidaan tehdä yksi hakemus, jossa yksilöidään kaikki haettavat luvat ja hakijat.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

  • hakijan nimi, kansalaisuus, asuinpaikka sekä valtio, jossa asuinpaikka sijaitsee
  • mitä lupaa tai lupia haetaan (esimerkiksi lupaa toimia säätiön hallituksen jäsenenä)
  • mihin säätiöön lupahakemus liittyy (säätiön nimen lisäksi kerrotaan Y-tunnus, jos säätiöllä se jo on)
  • perustelu luvan myöntämisen tarpeellisuudelle
  • hakijan tai tämän asiamiehen postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot.

Hakemus päivätään ja sen allekirjoittaa jokainen hakija tai tämän valtuuttamana henkilö.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Lupahakemuksen liitteet

Jos hakijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tarvitaan jäljennös hakijan passista.

Lisäksi tarvitaan suomen- tai ruotsinkielinen käännös hakemuksen liitteenä olevista vieraskielisistä asiakirjoista.

Jos lupaa haetaan säätiön perustamistilanteessa, tarvitaan oikeaksi todistetut jäljennökset perustettavan säätiön perustamiskirjasta ja säätiön säännöistä.

Jos lupaa haetaan perustamistilanteessa toimitusjohtajan tehtävään, tarvitaan jäljennös valintapäätöksestä eli hallituksen pöytäkirjasta tai perustamiskirjasta.

Jos lupaa haetaan jo rekisteröidyn säätiön hallitusta, hallintoneuvostoa tai toimitusjohtajaa vaihdettaessa, tarvitaan oikeaksi todistettu jäljennös valinnasta päättäneen kokouksen pöytäkirjasta.

Hakemusmaksu

Hakemusmaksu (120 euroa) suoritetaan jokaisesta ratkaistusta luvasta. Jos lupaa haetaan kolmelle hallituksen jäsenelle, peritään kolme maksua (yhteensä 360 euroa). Maksu peritään jälkikäteen, kun on tehty päätös luvan myöntämisestä tai epäämisestä. Jos sekä päätös että lasku postitetaan asiakkaalle, peritään lisäksi toimitus- ja laskutuslisänä 12 euroa.

Kun säätiörekisteriin ilmoitetaan asia, johon PRH on antanut luvan, liitetään ilmoitukseen oikeaksi todistettu kopio lupapäätöksestä.

Hakemuksen postitusosoite:

Patentti- ja rekisterihallitus
Säätiörekisteri
00091 PRH

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2019