Ohjeita vuoden 2016 vuosiselvityksen laatimiseen

Vuoden 2015 vuosiselvitysten tarkastuksessa suuri osa säätiöistä sai kehotuksen korjata vuosiselvityksessä olevia puutteita. Kirjanpitolain ja -asetuksen lisäksi säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on täytettävä säätiölain (2015/487) vaatimukset. Vuosiselvitystä laatiessa kehotamme kiinnittämään huomiota erityisesti säätiölain 5 luvun (Tilinpäätös ja toimintakertomus) säännöksiin. Tässä kiinnitämme huomiota seikkoihin, joissa havaitsimme eniten puutteita.

Toimintakertomuksen sisältö

Lähipiiritoimien raportointi

Konsernitilinpäätös

Tilintarkastuskertomus

Lisätietoja

Toimintakertomuksen sisältö

Säätiön on aina laadittava toimintakertomus, ja siitä on käytävä ilmi, miten säätiö on kyseisenä tilikautena edistänyt tarkoitustaan. Säätiön on joka vuosi toteutettava tarkoitustaan jollakin säännöissä mainitulla tavalla.

Toimintakertomuksen tulee sisältää vähintään alla mainitut tiedot. Kohtien 5–8 tiedot voidaan vaihtoehtoisesti antaa tilinpäätöksen liitetietoina. Eniten puutteita on havaittu korostetuissa kohdissa:

 1. millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi
 2. tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 3. arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista
 4. selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
 5. tiedot säätiön lähipiiritoimista
  - tiedot säätiön hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan palkkioista
 6. selvitys, jos säätiö on hankkinut määräysvallan toisesta kirjanpitovelvollisesta
 7. selvitys, jos säätiö on ollut sulautumiseen osallisena
 8. selvitys, jos säätiön sääntöjä on muutettu tilikaudella

Lähipiiritoimien raportointi

Säätiön lähipiiri on määritelty säätiölain 1:8 §:ssä. Toimintakertomuksessa on annettava tiedot mainitun säännöksen kohdissa 1–4 ja 6 tarkoitetun lähipiiriin kuuluvan ja säätiön välisistä kaikista taloudellisista toimista:

 • Tietoina on ilmoitettava lähipiirisuhteen luonne, kuvaus toimesta tai edusta ja sen raha-arvo.
 • Tiedot voi lähtökohtaisesti antaa yhteenlaskettuina säätiölain 1:8 §:n kohtien mukaisissa lähipiiriryhmissä. Osittain ja kokonaan vastikkeettomat edut sekä muut taloudelliset toimet on aina eriteltävä toisistaan.
 • Jos lähipiirille annettujen rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai 5 % säätiön taseen omasta pääomasta (säätiölaki 5:3 §) tulee näistä tehdä lisäksi erillisraportointi. Raportin tulee sisältää lainan pääasialliset ehdot sekä tieto siitä, miten ne liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja varainhoitoon.

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa (KILA 2015/1945). Lausunnossa suositellaan ottamaan toimintakertomukseen yleiskuvaus periaatteista, joita säätiö noudattaa lähipiiritoimissa.

Myös PRH säätiövalvojana suosittelee periaatteiden ilmaisemista toimintakertomuksessa. Jos säätiö ei ole tehnyt säätiölain tarkoittamia lähipiiritoimia, se on syytä todeta toimintakertomuksessa. Mikäli toimintakertomuksessa ei oteta kantaa lähipiiritoimiin, PRH joutuu kysymään sitä säätiöltä erikseen lähipiiritoimien valvomiseksi.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat muun muassa säätiön johto ja johtavassa asemassa olevat työntekijät. Heille maksetut palkat ja palkkiot ovat lähipiiritoimia. Näin ollen useimmissa säätiöissä on lähipiiritoimia.

Lähipiiriraportoinnissa voi käyttää apuna Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ohjeen ”Säätiön hyvä hallinto” lähipiiritaulukkoa. Lähipiiritoimista voi raportoida myös vapaamuotoisesti.

Konsernitilinpäätös

Säätiölain 5:4 §:n mukaan konsernin emosäätiönä toimivan säätiön on aina laadittava konsernitilinpäätös. Poikkeustapauksissa tytäryrityksen tilinpäätös saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen. Edellytyksenä on, että yhdisteleminen on tarpeetonta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta.

Jos edellytykset ovat olemassa ja säätiön hallitus päättää jättää tytäryrityksen yhdistelemättä, tulee tästä päätöksestä ja sen perusteista kirjanpitolautakunnan lausunnon 2015/1945 mukaisesti esittää selvitys toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Yhdistelemättä jätetystä tytäryrityksestä ilmoitetaan sen tulos, vapaaehtoisten varausten määrä ja sen muutos sekä oman ja vieraan pääoman määrät (konsernin ulkopuolisten velkojen osuus erikseen).

Tilintarkastuskertomus

1.12.2015 voimaan tullut säätiölaki toi muutoksia myös tilintarkastukseen. Viime vuonna useat säätiöt saivat korjauskehotuksen tilintarkastuskertomuksen puutteellisuuden perusteella. Säätiölain sekä tilintarkastuslain muutokset on huomioitu Suomen Tilintarkastajat ry:n loppuvuonna 2016 julkaisemassa tilintarkastuskertomusmallissa.

Lisätietoja

Neuvontaa vuosiselvitysasioissa saa valvontatiimistämme. Yhteydenotot PRH:n puhelinvaihteen kautta, puh. 029 509 5000.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.02.2018