Ohje säätiön vuosiselvityksen laatimiseen

Vuoden 2017 vuosiselvitysten tarkastuksessa 25 prosenttia säätiöistä sai kehotuksen korjata vuosiselvityksessä olevia puutteita. Säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on täytettävä kirjanpitolainsäädännön lisäksi säätiölain vaatimukset.

Vuosiselvitystä laatiessa kehotamme kiinnittämään huomiota erityisesti säätiölain 5 luvun (Tilinpäätös ja toimintakertomus) säännöksiin. Siirry lukemaan säätiölakia (2015/487) Finlex-säädöstietopankissa.

Tässä ohjeessa kiinnitämme huomiota seikkoihin, joissa havaitsimme eniten puutteita.

Toimintakertomuksen sisältö

Säätiön on aina laadittava toimintakertomus, ja siitä on käytävä ilmi, miten säätiö on kyseisenä tilikautena edistänyt tarkoitustaan. Säätiön on joka vuosi toteutettava tarkoitustaan jollakin säännöissä mainitulla tavalla. Säätiövalvonnassa on kiinnitetty erityistä huomiota toimintakertomuksen tietoihin säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja lähipiiritoimista.

Lähipiiritoimien raportointi

Säätiön lähipiiri on määritelty säätiölain 1:8 §:ssä. Toimintakertomuksessa on annettava tiedot mainitun säännöksen kohdissa 1–4 ja 6 tarkoitetun lähipiiriin kuuluvan ja säätiön välisistä kaikista taloudellisista toimista.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat muun muassa säätiön johto ja johtavassa asemassa olevat työntekijät. Heille maksetut palkat ja palkkiot ovat lähipiiritoimia. Näin ollen useimmissa säätiöissä on lähipiiritoimia.

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa (KILA 2015/1945). Lausunnossa suositellaan ottamaan toimintakertomukseen yleiskuvaus periaatteista, joita säätiö noudattaa lähipiiritoimissa.

Myös PRH säätiövalvojana suosittelee periaatteiden ilmaisemista toimintakertomuksessa. Jos säätiö ei ole tehnyt säätiölain tarkoittamia lähipiiritoimia, se on syytä todeta toimintakertomuksessa. Mikäli toimintakertomuksessa ei oteta kantaa lähipiiritoimiin, PRH joutuu kysymään sitä säätiöltä erikseen lähipiiritoimien valvomiseksi.

Mitä toimintakertomuksessa täytyy ilmoittaa?

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava:

  • lähipiirisuhteen luonne
  • kuvaus toimesta tai edusta ja
  • toimen tai edun raha-arvo.

Tiedot voi lähtökohtaisesti antaa yhteenlaskettuina säätiölain 1:8 §:n kohtien mukaisissa lähipiiriryhmissä. Osittain ja kokonaan vastikkeettomat edut sekä muut taloudelliset toimet on aina eriteltävä toisistaan.

Milloin täytyy tehdä erillinen raportti?

Erillinen raportti tulee tehdä, jos lähipiirille annettujen rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai 5 prosenttia säätiön taseen omasta pääomasta (säätiölaki 5:3 §). Raportin tulee sisältää lainan pääasialliset ehdot sekä tieto siitä, miten ne liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja varainhoitoon.

Vinkki

Lähipiiriraportoinnissa voi käyttää apuna Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ohjeen "Säätiön hyvä hallinto" lähipiiritaulukkoa. Siirry Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan sivuille. Lähipiiritoimista voi raportoida myös vapaamuotoisesti.

Konsernitilinpäätös

Konsernin emosäätiönä toimivan säätiön on aina laadittava konsernitilinpäätös säätiölain 5:4 §:n mukaan.

Poikkeustapauksissa saa tytäryrityksen tilinpäätöksen jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen.

Edellytyksenä on, että yhdisteleminen on tarpeetonta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta.

Jos edellytykset ovat olemassa ja säätiön hallitus päättää jättää tytäryrityksen yhdistelemättä, tulee tästä päätöksestä ja sen perusteista kirjanpitolautakunnan lausunnon 2015/1945 mukaisesti esittää selvitys toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Yhdistelemättä jätetystä tytäryrityksestä ilmoitetaan sen tulos, vapaaehtoisten varausten määrä ja sen muutos sekä oman ja vieraan pääoman määrät (konsernin ulkopuolisten velkojen osuus erikseen).

Asiakirjojen toimittaminen PRH:lle ja neuvonta

Lähettäkää asiakirjat suoraan PRH:lle. Verohallinto ei toimita vuosiselvitystä PRH:lle.

Neuvontaa vuosiselvitysasioissa saa valvontatiimistämme. Yhteydenotot puhelimitse 029 509 5597 tai sähköpostitse valvonta@prh.fi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.07.2018