Säätiön toimintakertomus

Säätiön on aina laadittava tilikaudelta toimintakertomus, jonka tulee sisältää kirjanpitolain 3 luvun 1§:n 6 momentin mukaiset tiedot. Säätiölain 5. luvussa on lisäksi määräyksiä, jotka on otettava huomioon toimintakertomusta laadittaessa.

Toimintakertomuksen sisältö

Toimintakertomuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • selvitys siitä, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi
 • tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista
 • tiedot säätiön hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan palkkioista
 • selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
 • suppealle lähipiirille annetut avustukset, kokonaan tai osittain vastikkeettomat taloudelliset edut, rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset sekä muut lähipiirin kanssa tehdyt taloudelliset toimet.

TiETORUUTU: Lähipiiriä koskevista tiedoista tulee käydä ilmi • lähipiirisuhteen luonne • kuvaus toimista tai eduista • toimien ja etujen raha-arvo • miten rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja varainhoitoon ja mitkä ovat niiden pääasialliset ehdot.

Toimintakertomukseen tulee lisäksi liittää selvitys, jos säätiö on hankkinut määräysvallan toisesta kirjanpitovelvollisesta, jos se on ollut tilikaudella sulautumiseen osallisena tai jos säätiön sääntöjä on muutettu tilikauden aikana.

Jos säätiö ei ole antanut lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa, tämä on syytä todeta erikseen toimintakertomuksessa.

Lähipiiri

Säätiölain 1 luvun 8§ määrittelee lähipiirin seuraavasti:

 1. säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö, säätiö sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö
 2. säätiön ja 1-kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja
 3. säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen
 4. 1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen
 5. 1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen
 6. 1-5 kohdissa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö.

Suppea lähipiiri tarkoittaa kohtien 1-4 ja 6 mukaisia tahoja.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.02.2018