Välipäätös

Jos tavaramerkkihakemuksen hyväksymiselle löytyy tutkimuksissa jokin este, hakijalle lähetetään välipäätös kirjattuna kirjeenä. Välipäätöksiä annetaan pääsääntöisesti vain yksi. Toinen välipäätös annetaan harkinnan mukaan vain silloin, jos sen voidaan olettaa tuovan olennaisesti lisätietoa ratkaisua varten.

Mikä on muodollinen välipäätös?

PRH lähettää hakijalle jo käsittelyn alkuvaiheessa muodollisen välipäätöksen, jos hakemuksessa on jokin muodollinen puute, esimerkiksi jos luokitus on virheellinen. Muodollisessa välipäätöksessä PRH pyytää hakijaa korjaamaan mainitut puutteet. Kun hakija on korjannut puutteet, PRH voi tutkia hakemuksen muilta osin.

Missä ajassa vastaat välipäätökseen?

On erittäin tärkeää vastata välipäätökseen PRH:n antamassa määräajassa. Jos PRH ei saa vastausta viimeistään välipäätöksessä ilmoitettuna määräpäivänä, hakemus jää sillensä. Tämä tarkoittaa sitä, että asian käsittely päättyy kokonaan tai niiltä osin, kun esteitä on ollut.

Vastausajat ovat seuraavat:

  • välipäätökset 2 kuukautta
  • kansainvälisten rekisteröintien välipäätös 2 kuukautta.

Milloin PRH antaa määräaikaan pidennyksen?

Voit saada pidennyksen välipäätöksessä annettuun määräaikaan, kun pyydät pidennystä kirjallisesti määräajan sisällä. Lisäksi on maksettava pidennysmaksu. Tutustu hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Jokaisen välipäätöksen jälkeen voi saada yhden pidennyksen ilman perusteluja. Toisen pidennyksen saaminen edellyttää erityisiä perusteluita, kuten näyttöä vireillä olevista suostumusneuvotteluista estemerkin haltijan kanssa.

Jos olet jo toimittanut vastauksen välipäätökseen, ei pidennystä sen jälkeen voida enää myöntää.

Kesäpidennys myönnetään ilman perusteluja kaikkiin välipäätöksiin, joiden määräaika päättyy 1.6.31.8. Kesäpidennyksiä voi siis olla useampia kuin yksi.

Kuinka vastaat välipäätökseen?

Välipäätökseen pitää vastata kirjallisesti. Käytä vastaamiseen sähköistä jatkoasiointipalvelua. Lisäksi on suositeltavaa tutustua esimerkkeihin siitä, kuinka vastaat välipäätökseen ja kuinka voit päästä eroon välipäätöksessä ilmoitetuista esteistä. Siirry esimerkkeihin.

Päätös hakemuksen jättämisestä sillensä (koskee ennen 1.5.2019 vireille tulleita hakemuksia)

Jos hakemus on tullut vireille ennen uuden tavaramerkkilain voimaantuloa 1.5.2019, hakemuksen käsittelyyn sovelletaan vanhaa eli hakemuksen vireilletulon hetkellä voimassa ollutta tavaramerkkilakia.

Tämän vanhan tavaramerkkilain mukaan, jos vastausta ei toimita välipäätöksessä annetussa määräajassa, hakemus jää sillensä, eli sen käsittely päättyy kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka haettu tavaramerkki olisi joiltakin osin ollut rekisteröitävissä, sitä ei rekisteröidä, vaan koko hakemus jätetään käsittelemättä.

Tämän jälkeen tavaramerkin saa uudelleen käsittelyyn vain tekemällä uuden hakemuksen ja maksamalla uuden hakemusmaksun. Tällaisessa tapauksessa voi pyytää PRH:lta käsittelyn kiirehtimistä.

Päätös hakemuksen jättämisestä sillensä (koskee 1.5.2019 jälkeen vireille tulleita hakemuksia)

Jos hakemus on tullut vireille 1.5.2019 jälkeen ja välipäätökseen ei ole vastattu viimeistään välipäätöksessä ilmoitettuna määräpäivänä, hakemus jätetään sillensä. Hakemus voidaan jättää sillensä joko kokonaan tai vain osittain, jos puutteet tai rekisteröinnin esteet ovat kohdistuneet vain osaan hakemusta.

PRH lähettää hakijalle sillensäjättöpäätöksen, jossa kerrotaan hakemuksen käsittelyn päättymisestä ja mahdollisuudesta saada asian käsittely jatkumaan.

Sillensä jätetyn hakemuksen käsittelyn jatkaminen (koskee 1.5.2019 jälkeen vireille tulleita hakemuksia)

Hakija voi pyytää sillensä jätetyn hakemuksen käsittelyn jatkamista. Pyyntö pitää tehdä PRH:lle viimeistään sillensäjättöpäätöksessä ilmoitettuna määräpäivänä. (Määräaika on kaksi kuukautta aiemman vastaamatta jääneen välipäätöksen määräpäivästä.)

Käsittelyn jatkamispyynnön yhteydessä hakijan pitää antaa vastauksensa annettuun välipäätökseen tai muu selvitys huomautettujen puutteiden korjaamisesta. Samalla hakijan pitää maksaa käsittelyn jatkamismaksu.

Tutustu hinnastoon ja maksuohjeisiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.06.2020