Kuinka vastaat välipäätökseen?

Tässä on esimerkkejä siitä, miten voit päästä eroon välipäätöksessä ilmoitetuista esteistä.

Osoita tavaramerkkisi erottamiskyky

Jos tavaramerkin on katsottu olevan vailla erottamiskykyä, voit hankkia näyttöä merkkisi käytöstä ja/tai tunnettuudesta elinkeinoalallasi. Tämän niin kutsutun käyttönäytön avulla voit osoittaa, että merkki on käytön kautta saavuttanut erottamiskyvyn tuotteittesi erityisenä tunnuksena.

On tärkeää, että toimitat käyttönäytön ajalta ennen hakemuksen jättämistä. Käyttönäyttö voi olla esimerkiksi lehtiartikkeleita, mainoksia tai esitteitä. Parasta käyttönäyttöä ovat markkinatutkimukset, joista selkeästi ilmenee, että kohderyhmä mieltää merkin tavaramerkiksi.

Huomioi, että PRH:lle lähetettävä materiaali ei saa sisältää linkkejä. Linkkien takana olevat tiedot voivat muuttua, eikä niitä siksi voida ottaa käsittelyn pohjaksi.

Näytön on oltava riittävän laajaa ja siitä on käytävä ilmi, miten haettua merkkiä on käytetty ja millä tavaroilla tai palveluilla sitä on käytetty.

Supista tavara- tai palveluluetteloa

Jos tavaramerkille on löytynyt tavaramerkki- tai toiminimieste, voit supistaa tavara- ja palveluluetteloa tiputtamalla pois ne tavara tai palvelut, jotka ovat estemerkin kanssa samankaltaisia. Jos hakemuksesi ei enää kohdistu samoihin eikä samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin kuin esteiksi katsotut merkit tai toiminimet, este poistuu lähes aina.

Jos tavaramerkkiä on pidetty erottamiskyvyttömänä vain osalle hakemuksen tavaroista/palveluista, voit jättää ne hakemuksestasi pois. Tällöin tavaramerkki voidaan rekisteröidä niille tavaroille tai palveluille, joiden yhteydessä merkkisi on erottamiskykyinen.

Toimita suostumus tavaramerkin rekisteröintiin

Esteeksi asetetun tavaramerkin, toiminimen tai sukunimen haltijoiden suostumus merkin rekisteröintiin poistaa ko. rekisteröintiesteen useimmissa tapauksissa. Toimita suostumus kirjallisena.

Kumoa este

Selvitä onko estemerkkiä käytetty viimeisten viiden vuoden aikana. Jollei ole, eikä tavaramerkin haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä, voidaan tavaramerkin rekisteröinti kumota markkinaoikeudessa (tavaramerkkilaki 26 ja 42 § ). Toiminimen kumoamisesta on vastaava säädös toiminimilaissa (19 §). Laki tuntee lisäksi muitakin kumoamisperusteita, esimerkiksi degeneroituminen eli vesittyminen.

Huomio! Välipäätösvaiheessa haettua tavaramerkkiä ei voi muuttaa. Sallittuja muutoksia ovat ainoastaan sellaiset vähäiset muutokset joiden johdosta merkin kokonaisvaikutelma ei muutu. Jos merkkiä halutaan muuttaa niin paljon, että jokin este poistuisi, ei kysymyksessä ole enää vähäinen muutos. Mutta näin paljon muuttuneesta tavaramerkistä voi aina tehdä uuden hakemuksen.

Toimita vastaus välipäätökseen kirjallisesti

Toimita välipäätösvastaus sähköpostitse osoitteeseen tmposti@prh.fi tai postitse osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH.

Suositeltavat tiedostomuodot

Suosittelemme, että tiedostot toimitetaan seuraavissa muodoissa:
- Asiakirjat: PDF (mielellään PDF/A)
- Kuvat: JPEG
- Videotiedostot: MP4
- Äänitiedostot: MP3
Mikäli käytät jotain muuta tiedostomuotoa, olet vastuussa siitä, että alkuperäiset tiedostot voidaan muuntaa tiedostomuotoon, jonka PRH pystyy avaamaan.

Liitetiedoston maksimikoko on 15MB.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.11.2018