Tavaramerkin rekisteröinti voi estyä muistakin syistä

Tavaramerkin rekisteröinti voi estyä myös alla luetelluista syistä.

Tavaramerkki sisältää Suomessa käytössä olevan sukunimen tai nimen

Sukunimi ei kuitenkaan ole este, jos se samalla on myös etunimi tai jonkin esineen tai asian yleisnimi (esim. karhu, virta) tai jos sukunimi sisältyy hakijan omaan nimeen.
Sukunimiesteestä pääse eroon myös hankkimalla kaikkien sukunimenhaltijoiden suostumuksen.

Suomessa käytössä olevia sukunimiä pääset tutkimaan Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta.

Tavaramerkki on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen

Esimerkiksi huumausaineita ihannoiva merkki ei ole rekisteröitävissä.

Tavaramerkki on harhaanjohtava tavaran tai palvelun ominaisuuksien suhteen

Jos tavaramerkki viittaa esimerkiksi Ranskaan, vaikka hakija on suomalainen. Esimerkiksi "Parfum de Paris". Esteestä pääsee eroon supistamalla tavaraluetteloa siten, että se kattaa vain kyseisestä maasta peräisin olevia tuotteita.

Tavaramerkki sisältää virallisia tunnuksia (esimerkiksi valtion lipun tai kunnallisvaakunan) tai merkkejä tai jotakin niihin sekoitettavaa

Tällaisen rekisteröiminen edellyttää lupaa. Esimerkiksi Suomen lipun ja vaakunan osalta lupa pitää saada sisäasiainministeriöstä tai kunnallisvaakunan osalta kyseiseltä kunnalta.

WIPO pitää listaa Pariisin yleissopimuksen 6ter artiklan nojalla suojattavista kansainvälisistä tunnuskuvista, virallisista tarkastus- ja takuumerkeistä, vaakunoista, lipuista ja muista tunnuskuvista ja nimityksistä. Siirry WIPO:n 6ter-tietokantaan.

Tavaramerkki loukkaa toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuista nimeä, tai se loukkaa toisen tekijänoikeutta tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin

Tekijänoikeuden haltijan antama suostumus poistaa esteen.

Tavaramerkki on sekoitettavissa toisen aiemmin käyttöön ottamaan merkkiin, jonka käytöstä hakija tiesi tehdessään hakemuksen, eikä hakija ole itse käyttänyt merkkiään ennen tätä toista

Tavaramerkin hakija on siis toiminut vilpillisellä mielellä, koska tiesi, että tavaramerkki oli jo toisen käytössä.

Tavaramerkki on sekoitettavissa rekisteröityyn kasvilajikkeen lajikenimeen

Merkin rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 tarkoitettu este.

Kaikissa muissa, paitsi kahdessa viimeisessä kohdassa rekisteröinnin este yleensä poistuu, jos kyseessä olevan oikeuden haltija antaa suostumuksen merkin rekisteröintiin.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.12.2019