Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkkisanastoa

Asiamies

Tavaramerkin hakijan tai haltijan edustaja tavaramerkkiä koskevissa asioissa.

Ennakkotutkimus

PRH:n tekemä maksullinen tutkimus, jossa voidaan tutkia rekisteröitävän merkin erottamiskyky tai rekisteröinnin esteet.

Erottamiskyky

Tavaramerkin kyky erottaa yhden kaupallisen toimijan tavarat ja palvelut toisen kaupallisen toimijan tavaroista ja palveluista.

Erääntyminen

Tavaramerkin voimassaoloajan päättyminen.

Estemerkki

Tavaramerkin käsittelyssä havaittu aiempi tavaramerkki, joka voi aiheuttaa sekaannusvaaran haettavaan merkkiin. Sekoitettavissa oleva merkki on rekisteröinnin este.

Etuoikeuspäivä

Päivä, josta lukien tavaramerkki voi tarjota suojaa. Yleensä etuoikeuspäivä on sama kuin hakemispäivä. Jos tavaramerkkiä on haettu aiemmin toisessa virastossa, voi tavaramerkki tiettyjen edellytysten täyttyessä saada etuoikeuden tästä päivästä alkaen muihin myöhemmin haettuihin tavaramerkkeihin nähden.

EUIPO

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (European Union Intellectual Property Office), joka käsittelee EU-tavaramerkkejä koskevat asiat. Toimii EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tavaramerkkiviranomaisten yhteistyöelimenä.

EU-tavaramerkki

Euroopan unionin tavaramerkki, joka on voimassa Euroopan unionin alueella.

Hakemispäivä

Päivä, jolloin tavaramerkkihakemus ensimmäisen kerran sisältää 1) hakijan tunnistetiedot, 2) selkeän ja täsmällisen tavara- ja palveluluettelon sekä 3) selkeän ja täsmällisen merkin esityksen. Tavaramerkki saa suojaa hakemispäivästä lukien.

Julkaiseminen

Tavaramerkkejä koskevien rekisteröintien ja päätösten ilmoittaminen ja julkaiseminen Tavaramerkkilehdessä.

Jättämispäivä

Päivä, jolloin hakemus on saapunut virastolle.

Kielto-oikeus

Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä samojen tai samankaltaisten tavaroiden ja palveluiden yhteydessä.

Käyttönäyttö

Todistelua, jonka on tarkoitus osoittaa merkin saavuttaneen erottamiskyvyn käytön kautta. Käyttönäyttö voi olla lähes mitä tahansa merkin käyttöä, esimerkiksi markkinatutkimusta, lausuntoja, markkinointimateriaalia tai levitystietoja.

Luokitus

Tavaramerkin tavara- ja palveluluettelo, joka on jaoteltu Nizzan sopimuksen mukaisiin 45 luokkaan.

Luokkaotsikko

Tietyn tavara- ja palveluluokan otsikko, jonka tarkoitus on ilmaista, millaisia tavaroita ja palveluita luokka sisältää.

Luokka

Kaikki tavarat ja palvelut erotellaan aihepiireittäin 45 eri luokkaan. Luokka yksilöidään numerolla ja se sisältää nimikkeitä.

Muodollinen välipäätös

Päätös, joka lähetetään, jos tavaramerkkihakemuksessa on havaittu jokin puute. Muodollinen välipäätös ei koske varsinaisen tavaramerkin rekisteröitävyyttä, joka tutkitaan vasta muodollisten puutteiden korjaamisen jälkeen.

Nimike

Ilmoitettua tavaraa tai palvelua yhdessä luokassa kutsutaan nimikkeeksi. Luokka voi siis olla 15 ja nimike "viulut". Nimikkeiden määrää hakemuksessa ei ole rajoitettu.

Rekisteröinti

Tavaramerkin merkitseminen tavaramerkkirekisteriin

Sekaannusvaara

Tavaramerkki ja tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia jonkin toisen yksinoikeuden kanssa. Merkit voivat kohderyhmän tai keskivertokuluttajan silmissä olla sekoitettavissa toisiinsa.

Sillensäjättö / jättäminen sillensä

Tavaramerkkihakemus jää sillensä eli sen käsittely päättyy, jos hakija ei vastaa välipäätökseen tai muodolliseen välipäätökseen määräajassa. Sillensäjättöpäätöksen jälkeen käsittely voi jatkua ainoastaan, jos hakija pyytää käsittelyn jatkamista, maksaa jatkamismaksun ja antaa vastauksensa välipäätökseen viimeistään sillensäjättöpäätöksessä mainittuna määräpäivänä. Sillensäjättöpäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen.

Tavaramerkkihakemus voidaan jättää sillensä kokonaisuudessaan tai osittain. Jos hakemus jätetään sillensä osittain, sen käsittely jatkuu siltä osin kuin esteitä rekisteröinnille ei ole löytynyt.

Tavaramerkkilehti

Rekisteröidyt tavaramerkit julkaistaan Tavaramerkkilehdessä. Julkaisupäivästä alkaa kahden kuukauden väiteaika. Tavaramerkkilehdessä julkaistaan myös tavaramerkkeihin liittyviä tiedoksiantoja sekä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit.

Täsmentäminen

Ennen 1.1.2014 haetun tavaramerkin tavara- ja palveluluettelon tarkentaminen jälkikäteen, jos tavara- ja palveluluettelo on sisältänyt koko luokkaotsikon.

Uudistaminen

Tavaramerkin voimassaolon uudistaminen. Tavaramerkki on voimassa 10 vuotta kerrallaan ja on uudistettava, jotta se säilyisi voimassa. Merkki voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen ja viimeistään 6 kuukauden kuluessa voimassaolon päättymisen jälkeen.

Vakiintuminen

Tavaramerkkisuoja saavuttaminen käytön kautta. Merkki voi olla vakiintunut, jos se on yleisesti tunnettu Suomessa niissä elinkeino- ja kuluttajapiireissä, joissa tavaroita ja palveluita tarjotaan.

Väite

Ulkopuolisen tahon tekemä väite siitä, että merkkiä ei olisi tullut rekisteröidä. Voidaan tehdä 2 kuukauden sisällä rekisteröinnin julkaisemisesta Tavaramerkkilehdessä. Väitteen tekeminen aloittaa Patentti- ja rekisterihallituksessa väitemenettelyn, jossa ratkaistaan, säilyykö rekisteröinti voimassa. Väite voi koskea merkkiä kokonaisuudessaan tai vain osaa tavaroista- ja palveluista.

Välipäätös

Päätös, joka lähetetään, jos tavaramerkin rekisteröintitutkimuksessa on esiintynyt jokin puute tai rekisteröinnin este. Välipäätös ei ole lopullinen ja siihen voi vastata. Rekisteröinnin este voi olla esim. erottamiskyvyttömyys tai sekaannus.

WIPO

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (World Intellectual Property Organisation). WIPO käsittelee Madridin sopimukseen perustuvat kansainväliset tavaramerkkihakemukset.

Väiteaika

Kahden kuukauden mittainen ajanjakso, jonka aikana tavaramerkkiin voi kohdistua ulkopuolisen tahon tekemä väite. Ks. Väite.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.08.2022