Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta vuonna 2021

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (1494/2016, yhteishallinnointilaki) tuli voimaan 1.1.2017. Yhteishallinnointilain 54 §:n 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) valvoo yhteishallinnointilain noudattamista.

Vuonna 2021 valvottavien määrä nousi yhdellä, ja Suomessa toimi kahdeksan tekijänoikeuden tai lähioikeuden yhteishallinnointiorganisaatiota:

 • Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry
 • Kopiosto ry
 • Audiovisual Producers Finland – APFI ry
 • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry
 • Sanasto ry
 • Filmex ry
 • Audiovisuaalisen alan tekijät AVATE ry

PRH:n tehtävät

PRH:n tehtävät on lueteltu yhteishallinnointilain 54 §:ssä. Lue lisää PRH:n tehtävistä Finlexissä.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Valvonta-asia voidaan saattaa vireille PRH:lle tehtävällä toimenpidepyynnöllä. PRH myös valvoo yhteishallinnointilain noudattamista oma-aloitteisesti.

PRH on mukana tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnassa. Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta kokoontui vuonna 2021 kolme kertaa. Lue lisää tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta.

Syyskuussa 2021 PRH liittyi mukaan tekijänoikeusasioiden neuvottelukuntaan. PRH osallistui tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan loppuvuoden kokouksiin. Lue lisää tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnasta.

Yhteishallinnointiorganisaatioiden avoimuusraportit ja niitä koskeva ohje

PRH:lle yhteishallinnointilaissa asetetun neuvontavelvollisuuden sekä hyvien käytäntöjen edistämisen takia PRH katsoi vuoden 2020 lopussa tarpeelliseksi aloittaa vuotuisia avoimuusraportteja koskevan ohjeen valmistelun. Tätä valmistelua jatkettiin vuonna 2021, ja PRH antoi joulukuussa 2021 avoimuusraporttien laatimista koskevan ohjeen. Lue lisää avoimuusraporteista.

Loppuvuodesta PRH tarkasti yhteishallinnointiorganisaatioiden vuotuiset avoimuusraportit vuodelta 2020. Yhteishallinnointiorganisaatioiden täytyi toimittaa raportit PRH:lle 31.8.2021 mennessä.

Vireillä olevat tapaukset PRH:ssa

Vuoden 2021 aikana PRH on selvittänyt PRH:ssa vireillä olevia tapauksia.

Tapauksiin liittyen PRH on lähettänyt useita selvityspyyntöjä, tavannut yhteishallinnointiorganisaatioita, laatinut tapaamismuistioita sekä keskustellut toimenpidepyynnön tehneiden tahojen kanssa.

Vireillä olevat tapaukset koskevat erityisesti seuraavia aihealueita:

 • yhteishallinnointiorganisaation menettelyjä oikeudenhaltijan hakiessa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaista lainauskorvausta
 • oikeudenhaltijan ja yhteishallinnointiorganisaation välisellä sopimuksella tapahtuvaa oikeuksien luovutuksen laajuutta, määräaikoja ja peruuttamista
 • yhteishallinnointiorganisaation toimintaa markkinoilla
 • oikeudenhaltijan itsemääräämisoikeuden laajuutta
 • teosten irrottamista yhteishallinnointiorganisaation hallinnoinnista.

PRH:n päätös tutkimatta jättämisestä

Vuonna 2021 PRH antoi päätöksen tutkimatta jättämisestä. Päätös koski yhteishallinnointiorganisaation menettelyä oikeudenhaltijan hakiessa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaista lainauskorvausta.

PRH selvitti yhteishallinnointiorganisaation menettelyä liittyen

 • oikeudenhaltijan asiointiin yhteishallinnointiorganisaatiossa
 • oikeudenhaltijoiden asettamiseen eri asemaan
 • oikeuksien luovutukseen ja liittymisvaatimuksiin lainauskorvauksen yhteydessä
 • lainauskorvauksen maksamiseen.

PRH jätti asian tutkimatta yhteishallinnointilain 57 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdan nojalla.

PRH:n muu toiminta

Yhteishallinnointilain mukaisten virallisten toimenpidepyyntöjen lisäksi PRH on aktiivisesti tutkinut sen tietoon tulleita vihjeitä ja selvittänyt yhteishallinnointiorganisaatioiden menettelyjä. PRH on myös ohjeistanut yhteishallinnointiorganisaatiota, oikeudenhaltijoita, käyttäjiä sekä muita tahoja yhteishallinnointilain tulkintaan liittyen.

PRH:n ja muiden organisaatioiden yhteistyö

PRH on tehnyt säännöllisesti yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa sekä muuta kansainvälistä yhteistyötä.

PRH osallistui alkuvuodesta Euroopan komission järjestämään CRM Expert Group -tapaamiseen koskien direktiiviä 2014/26/EU ja sen soveltamista jäsenvaltioissa. PRH osallistui syksyllä aktiivisesti WIPOn työkalupakin (WIPO Good Practice Toolkit for CMOs) päivitykseen koskien direktiivin 2016/26/EU säännöksiä. PRH osallistui haastateltavana 2021 julkaistuun CUPOREn tutkimukseen koskien tekijänoikeuden yhteishallinnointia ja hyvän hallintotavan periaatteita.

PRH osallistui koronan mahdollistamissa rajoissa sidosryhmäyhteistyöhön. Pohjoismaisia yhteistyötapaamisia ei pidetty koronan vuoksi.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.03.2022