Auktorisoitujen teollisoikeusasiamiesten valvonta

Teollisoikeusasiamieslautakunta valvoo, että auktorisoidut teollisoikeusasiamiehet noudattavat laissa auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (22/2014) säädettyjä velvollisuuksia. Valvonta koskee erityisesti hyvän asiamiestavan ja salassapitovelvollisuuden noudattamista.

Teollisoikeusasiamieslautakunnan valvontatoimivalta koskee vain auktorisoituja teollisoikeusasiamiehiä. Muiden teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien asiamiesten toimintaan teollisoikeusasiamieslautakunta ei voi ottaa kantaa. Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää rekisteriä auktorisoiduista asiamiehistä.

Jos auktorisoitu teollisoikeusasiamies ei ole noudattanut velvollisuuksiaan, teollisoikeusasiamieslautakunta voi antaa asiamiehelle huomautuksen tai varoituksen. Teollisoikeusasiamieslautakunta voi myös peruuttaa auktorisoinnin. Muita seuraamuksia teollisoikeusasiamieslautakunta ei voi määrätä. Teollisoikeusasiamieslautakunta ei voi ottaa kantaa esimerkiksi asiamiehen ja päämiehen välisen toimeksiantosopimuksen soveltamiseen tai sisältöön tai siihen, onko asiamies syyllistynyt rikolliseen menettelyyn. Teollisoikeusasiamieslautakunta voi ottaa mahdollisen rikostuomion tai siviilioikeudellisen tuomion huomioon valvonta-asiaa käsitellessään.

Valvonta-asian käsittelyn edellytyksenä on, että teollisoikeusasiamieslautakunnalle annetaan kirjallisena seuraavat tiedot:

  • valvonta-asian vireillepanijan nimi ja yhteystiedot
  • sen auktorisoidun asiamiehen nimi, jota valvonta-asia koskee
  • selkeästi ja yksilöidysti, millä tavalla auktorisoitu asiamies on toiminut laissa säädettyjen velvollisuuksiensa vastaisesti sekä milloin menettely on tapahtunut
  • mahdollinen kirjallinen näyttö asiasta.

Valvonta-asian käsittely on kirjallista. Tiedot voi toimittaa sähköpostitse tai postitse. Teollisoikeusasiamieslautakunta pyytää tarvittaessa lisäselvitystä. Teollisoikeusasiamieslautakunnalla on oikeus saada valvonnan kohteena olevalta auktorisoidulta teollisoikeusasiamieheltä valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä.

Huom! Teollisoikeusasiamieslautakunnalle toimitettavien asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella. Jos asiakirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, lautakunnalle toimitettavissa asiakirjoissa on salassapidon turvaamiseksi syytä mainita salassapidon tarpeesta sekä yksilöidä salassa pidettävät asiakirjat.

Ennen ratkaisun antamista teollisoikeusasiamieslautakunnan on kuultava valvonnan kohteena olevaa auktorisoitua teollisoikeusasiamiestä. Jos teollisoikeusasiamieslautakunta määrää seuraamuksen auktorisoidulle asiamiehelle, hänellä on oikeus hakea ratkaisuun muutosta markkinaoikeudesta. Jos teollisoikeusasiamieslautakunta päätyy siihen, ettei seuraamus ole aiheellinen, lautakunnan päätöksestä ei saa valittaa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.10.2019