Mallioikeus

Mallioikeutta koskevan osan tavoitteena on, että osan suorittanut henkilö tuntee mallioikeutta koskevan keskeisen voimassaolevan suomalaisen ja EU-lainsäädännön määräyksineen, ohjeineen ja oikeuskäytäntöineen, Haagin sopimukseen perustuvat kansainvälistä mallirekisteröintijärjestelmää koskevat määräykset ja tärkeimmät mallioikeutta koskevat kansainväliset sopimukset sekä hallitsee mallioikeutta koskevien toimeksiantojen edellyttämät käytännön toimet Patentti- ja rekisterihallituksessa, Markkinaoikeudessa, EUIPO:ssa ja WIPO:ssa.

Mallioikeusosan kesto on kolme tuntia ja kysymykset voivat olla oikeustapauksia, esseitä ja/tai monivalintakysymyksiä.

Jäljempänä mainittu aineisto auttaa valmistautumaan tutkintoon. Huomaathan, että alla esitetty tausta-aineistoluettelo ei sellaisenaan ole tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu taustoittamaan ja avuksi tutkintoon valmistautumiseen. Tutkinnon kysymyksiin vastataan koepäivänä voimassaolevan lainsäädännön, määräyksien, ohjeiden ja oikeuskäytännön mukaisesti. Mikäli tutkintoon osallistuja vastaa kysymyksiin oikeuskirjallisuuden pohjalta, tulee hänen varmistua, että oikeuskirjallisuudessa esitetyt tulkinnat vastaavat koepäivänä voimassaolevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, ohjeita ja oikeuskäytäntöä.

Osallistuja saa ottaa alla esitetyn aineiston mukaansa tutkintoon ja tarvittaessa muun haluamansa aineiston. Tutkinnon aikana osallistujalla on myös mahdollisuus hakea kirjallisia lähteitä internetin avulla.


Alla vuoden 2021 tausta-aineisto.

Kirjallisuus

1. Oesch, Rainer, Rinkineva, Marja-Leena, Hietamies, Heli, Puustinen, Karri: Mallioikeus. Muotoilun suoja. Talentum 2005.
2. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum 2014.
Luku V Mallioikeus (s. 265-288)
Luku XI Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa (s. 429-462)
3. Stone, David: European Union Design Law. Oxford 2016. Second edition.

Lainsäädäntö ja muu virallisaineisto

1. Mallioikeuslaki (12.3.1971/221) ja mallioikeusasetus (2.4.1971/252)
2. Mallioikeusmääräykset (PRH/1969/01/2011)
3. HE 6/2002 vp (Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mallioikeuslain muuttamisesta)
4. Locarnon sopimukseen perustuva kansainvälinen luokitusluettelo (12. painos)
5. Neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, yhteisömallista.
6. Neuvoston asetus (EY) 1891/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, asetusten (EY) N:o 6/2002 ja (EY) N:o 40/94 muuttamisesta Euroopan yhteisön teollismallien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan liittymisen johdosta.
7. Komission asetus (EY) N:o 2245/2002, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta.
8. Komission asetus (EY) N:o 2246/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) suoritettavista yhteisömallin rekisteröintiin liittyvistä maksuista.
9. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta.
10. EUIPO Guidelines for Examination of Registered Community Designs (voimassaoleva versio)
11. Hague Guide for Users WIPO 2019
12. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta.
13. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (31.1.2013/100) 1 luku 4 §, 4 luku, 6 luku 1-3 §, 7 luku
14. Ohjeet asiamiehille teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus 1.9.2013

Kaikkiin osiin valmistautumiseen löytyy lisäapua muun muassa seuraavilta kotisivuilta:

www.prh.fi
www.wipo.int
www.euipo.europa.eu

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy parhaiten osoitteista:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Teollisoikeusasiamieslautakunta tulee päivittämään aineistoa tarvittaessa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.08.2021