Tavaramerkkioikeus

Tavaramerkkioikeutta koskevan osan tavoitteena on, että osan suorittanut henkilö tuntee tavaramerkkioikeutta koskevan keskeisen voimassaolevan suomalaisen ja EU-lainsäädännön määräyksineen, ohjeineen ja oikeuskäytäntöineen, Madridin pöytäkirjaan perustuvat kansainvälistä tavaramerkkirekisteröintijärjestelmää koskevat määräykset, tärkeimmät tavaramerkkioikeutta koskevat kansainväliset sopimukset sekä hallitsee tavaramerkkioikeutta koskevien toimeksiantojen edellyttämät käytännön toimet Patentti- ja rekisterihallituksessa, Markkinaoikeudessa, EUIPO:ssa ja WIPO:ssa.

Tavaramerkkiosan kesto on kolme tuntia ja se koostuu kysymyksistä, jotka voivat olla oikeustapauksia, esseitä ja/tai monivalintakysymyksiä.

Jäljempänä mainittu aineisto auttaa valmistautumaan tutkintoon. Huomaathan, että alla esitetty tausta-aineistoluettelo ei sellaisenaan ole tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu taustoittamaan ja avuksi tutkintoon valmistautumiseen. Tutkinnon kysymyksiin vastataan koepäivänä voimassaolevan lainsäädännön, määräyksien, ohjeiden ja oikeuskäytännön mukaisesti. Mikäli tutkintoon osallistuja vastaa kysymyksiin oikeuskirjallisuuden pohjalta, tulee hänen varmistua, että oikeuskirjallisuudessa esitetyt tulkinnat vastaavat koepäivänä voimassaolevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, ohjeita ja oikeuskäytäntöä.

Osallistuja saa ottaa alla esitetyn aineiston mukaansa tutkintoon ja tarvittaessa muun haluamansa aineiston. Tutkinnon aikana osallistujalla on myös mahdollisuus hakea kirjallisia lähteitä internetin avulla.

Alla vuoden 2021 tausta-aineisto.

Kirjallisuus

1. Salmi, Harri, Häkkänen, Petteri, Tommila, Marja, Oesch, Rainer: Tavaramerkki. Talentum 2008.
2. Pihlajarinne, Taina, Pokela, Essi, Ruuhonen, Kirsi: Tavaramerkki ja toiminimi. Kauppakamari 2010.
3. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum 2014.
Luku XI Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa (s. 429-462)

Lainsäädäntö ja muu virallisaineisto

1. Tavaramerkkilaki (26.4.2019/544)
2. Tavaramerkkilaki (10.1.1964/7) ja tavaramerkkiasetus (29.5.1964/296)
3. Määräys vastausajoista ja niiden pidentämisestä tavaramerkkiasioissa (PRH/1827/01/2013)
4. Nizzan sopimukseen perustuva kansainvälinen luokitusluettelo (NCL 11/2019)
5. Tietoyhteiskuntakaari (7.11.2014/917) 21 luku, 43 luvun 343 §, 45 luvun 351 §
6. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (22.12.1978/1061) 1 - 2a §, 6 – 7 §, 8 - 9 §, 10a §, 11 §
7. Toiminimilaki (2.2.1979/128) 1-10 §
8. Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto)
9. Komission asetus (EY) N:o 2868/95, annettu 13 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta.
10. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta
11. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu)
12. EUIPO Guidelines on Trade Mark Practice (voimassaoleva versio)
13. Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. WIPO 2019.
14. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta.
15. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (31.1.2013/100) 1 luku 4 §, 4 luku, 6 luku 1-3 §, 7 luku
16. Ohjeet asiamiehille teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus 1.9.2013


Kaikkiin osiin valmistautumiseen löytyy lisäapua muun muassa seuraavilta kotisivuilta:

www.prh.fi
www.wipo.int
www.euipo.europa.eu

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy parhaiten osoitteista:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Teollisoikeusasiamieslautakunta tulee päivittämään aineistoa tarvittaessa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.08.2021