Yhteinen osa

Asiamiestutkinnon yhteisessä osassa on teollisoikeusjärjestelmää ja asiamiestoiminnan eettisyyttä koskevat erilliset osa-alueet. Tutkinnon yhteinen osa mittaa sekä immateriaalioikeusjärjestelmän että asiamiestoiminnan eettisyyden yleistä tuntemusta.

Yhteisen osan kesto on kolme tuntia ja kysymykset voivat olla oikeustapauksia, esseitä ja/tai monivalintakysymyksiä.

Jäljempänä mainittu aineisto auttaa valmistautumaan tutkintoon. Huomaathan, että alla esitetty tausta-aineistoluettelo ei sellaisenaan ole tyhjentävä, vaan se on tarkoitettu taustoittamaan ja avuksi tutkintoon valmistautumiseen. Tutkinnon kysymyksiin vastataan koepäivänä voimassaolevan lainsäädännön, määräyksien, ohjeiden ja oikeuskäytännön mukaisesti. Mikäli tutkintoon osallistuja vastaa kysymyksiin oikeuskirjallisuuden pohjalta, tulee hänen varmistua, että oikeuskirjallisuudessa esitetyt tulkinnat vastaavat koepäivänä voimassaolevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, ohjeita ja oikeuskäytäntöä.

Osallistuja saa ottaa alla esitetyn aineiston mukaansa tutkintoon ja tarvittaessa muun haluamansa aineiston. Tutkinnon aikana osallistujalla on myös mahdollisuus hakea kirjallisia lähteitä internetin avulla.

Alla vuoden 2021 tausta-aineisto.

Kirjallisuus

1. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum 2014
2. Eri lakimiesryhmien eettisistä koodeista. Defensor Legis 4/2000 (s. 528-540)
3. Castrén, Martti: Korvaus keksinnöstä: Keksijän, patentin ja hyödyllisyysmallioikeuden haltijan oikeus korvaukseen keksintöoikeuksia luovutettaessa ja niitä loukatessa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja 324, 2015 (s. 1-128)
4. Yritysoikeus (2020, 4. uudistettu painos, Alma Media), jakso "V IMMATERIAALIOIKEUDET", sivut 877–992 (tai kirjan verkkoversion kyseisen jakson sama tai päivitetty teksti).

Lainsäädäntö ja muu virallisaineisto

1. Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (17.1.2014/22)
2. Hallituksen esitys laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 89/2013)
3. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (31.1.2013/100) 1 luku 4 §, 4 luku, 6 luku 1-3 §, 7 luku
4. Tietoyhteiskuntakaari (7.11.2014/917) 21 luku, 43 luvun 343 §, 45 luvun 351 §
5. Teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (tehty 20.3.1883, tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967)
6. Teollisoikeusasiamieslautakunnan hyvää asiamiestapaa ja asiamiesten valvontaa koskevat ohjeet
7. Ohjeet asiamiehille teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus 1.9.2013

Kaikkiin osiin valmistautumiseen löytyy lisäapua muun muassa seuraavilta kotisivuilta:

www.prh.fi
www.wipo.int
www.euipo.europa.eu
www.epo.org

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy parhaiten osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Teollisoikeusasiamieslautakunta tulee päivittämään aineistoa tarvittaessa.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.06.2021