Koronavirustilanteen vaikutukset PRH:n toimintaan ja asiakkaisiin

Sivua päivitetty 11.9.2020

Pahoittelemme koronatilanteen asiakkaillemme aiheuttamaa ylimääräistä vaivaa.

Pyrimme käsittelemään ilmoitukset ja hakemukset normaalissa ajassa. Henkilöstömme on etätyössä.

Koronatilanteen takia yrityksillä, yhdistyksillä ja muilla yhteisöillä on tavallista rajoitetummat mahdollisuudet hoitaa velvoitteitaan viranomaisille. Nyt on tärkeää noudattaa valtionjohdon ja viranomaisten ohjeita.

Päivitämme tätä sivua tarvittaessa. Täällä kerrotaan koronatilanteen vaikutuksista seuraaviin asioihin:

PRH:n asiakaspalvelun toiminta

PRH:n asiakaspalvelu toimii normaalisti. Käyntiasiakaspalvelupisteemme Helsingissä on avoinna toistaiseksi ma-pe klo 12.00-16.15. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot.

Suosittelemme ilmoitusten ja hakemusten tekemistä sähköisissä palveluissamme aina, kun se on mahdollista. Sähköiset asiointi- ja tietopalvelut löytyvät prh.fi-sivulta Palvelut netissä. Siirry sivulle Palvelut netissä.

Kaupparekisteri-ilmoitusten määräajat

Jos kaupparekisteri-ilmoituksessa on puutteita tai virheitä, lähetämme korjauskehotuksen yritykselle tai sen asiamiehelle. Tavallisesti ilmoitus raukeaa, jos yritys ei korjaa ilmoitusta määräajassa.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia nyt korjattavina olevat ilmoitukset eivät raukea ja korjauskehotusten määräaika on 31.5.2020.

Osa kaupparekisteriin tehtävistä ilmoituksista täytyy tehdä määräajassa.

Tilinpäätökset

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Esimerkiksi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Perimme 85 euron käsittelymaksun, jos yritys ilmoittaa tilinpäätöksensä myöhässä eli laissa säädetyn määräajan jälkeen.

Myöhästyneenä toimitetun tilinpäätöksen käsittelymaksu koskee tilinpäätöksiä tilikausilta, jotka päättyvät 1.1.2019 tai sen jälkeen. Siirry ohjeisiin tilinpäätöksistä.

Yritykset, joiden tilikausi on päättynyt 30.9.2019 ja 31.3.2020 välisenä aikana, voivat 1.5.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain nojalla ilmoittaa tilinpäätöksensä laissa säädettyä määräaikaa myöhemmin. Lue lisää väliaikaisen lain vaikutuksesta tilinpäätöksen ilmoittamisen määräaikaan.

Muut kaupparekisteri-ilmoitukset, joissa on määräaika

Yrityksen täytyy tietyissä tilanteissa ilmoittaa päätös kaupparekisteriin määräajassa, jotta päätös ei raukeaisi. Tällaisia ovat esimerkiksi osakeyhtiöiden osakepääoman alentamispäätös ja monet yritysjärjestelyihin (fuusio, jakautuminen, yritysmuodon muutos) liittyvät päätökset. Näissä tilanteissa ilmoituksen määräajasta on säädetty laissa.

Väliaikainen laki (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 290/2020) on tullut voimaan 1.5.2020.

Väliaikaisen lain mukaan yhtiökokouksen siirtämistä koskeva poikkeus koskee myös muuta laissa säädettyä yhtiökokouksen määräaikaa. Hallituksen esityksen (45/2020 vp) sanamuodon mukaan tällä tarkoitettaisiin sitä, että mm. sulautumis- tai jakautumissuunnitelman hyväksymisestä päättävän yhtiökokouksen pitämisen määräaikaa voisi siirtää 30.9.2020 asti ilman, että sulautuminen tai jakautuminen raukeaa.

Yhtiökokoukset ja yhdistysten sääntömääräiset kokoukset

Väliaikainen laki (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 290/2020) on tullut voimaan 1.5.2020. Lain mukaan osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja eräät muut yhteisöt voivat tietyin edellytyksin myöhentää yhtiö- ja vuosikokouksen pitämistä 30.9.2020 asti.

Etäosallistuminen

Osakeyhtiössä, osuuskunnassa ja asunto-osakeyhtiössä valtuutuksen käyttö kokousedustuksessa on aina sallittua. Hallituksella on suoraan lain nojalla oikeus järjestää etäosallistuminen, jos yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei ole rajoituksia. Osakeyhtiön etäosallistumisesta on säädetty osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:ssä.

Osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja asunto-osakeyhtiöissä käytännössä yleensä hallituksen täytyy arvioida, voiko kokouksen siirtäminen aiheuttaa merkittävää vahinkoa. Lisäksi hallituksen täytyy selvittää, voiko kokouksen järjestää etäosallistumisen ja muiden järjestelyjen avulla ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittelevat, että koronaepidemian aikana asunto-osakeyhtiöt hyödyntävät yhtiökokouksissa etäyhteyksiä. Siirry Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton tiedotteeseen.

Listayhtiöiden neuvottelukunta suosittelee, että pörssiyhtiöt käyttävät etäosallistumista ja muita keinoja, jotta yhtiökokoukset voidaan järjestää turvallisesti. Siirry listayhtiöiden neuvottelukunnan kannanottoon (päivitetty).

Yhdistyksissä valtuuttamiseen ja etäosallistumisen järjestämiseen vaaditaan yhdistyslain perusteella yleensä sääntömääräys. Yhdistyslaissa etäosallistumisesta on säädetty muun muassa 17 §:ssä.

Lisätietoa etäosallistumisesta saat yhdistysoppaista, joissa on tietoa myös muista yhdistyksen sisäiseen toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Kokousten ja päätösten pätevyys

Kokouksessa tehtyjen päätösten pätevyyteen voi vaikuttaa se, miten etäosallistumista varten käyttöön otetut yhteydet ja muut tekniset ratkaisut käytännössä toimivat.

Yhdistys-, asunto-osakeyhtiö-, osakeyhtiö- ja osuuskuntalakien nojalla tuomioistuin on pitänyt päätöstä pätemättömänä yleensä silloin, kun kanne on nostettu päätöksen sisältöön vaikuttavan muotovirheen perusteella.

Pätevyyden ennakoimisessa hyväksi havaittu keino on, että selvitetään etukäteen enemmistöön riittävä kannatus kokouksessa käsiteltäville päätösehdotuksille. Yleensä tarvittavaa enemmistöä voi arvioida aiempien kokousten osallistumisaktiivisuuden perusteella.

Osakeyhtiön lopettaminen

Yritystoiminnan lopettamista suunnittelevien on hyvä huomioida, että osakeyhtiötä ei voi lopettaa vapaamuotoisesti, vaan se on monivaiheinen menettely.

Osakeyhtiön voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta. Siirry ohjeisiin osakeyhtiön lopettamisesta.

Yrityksen kotipaikan muuttaminen

Yrityksen kotipaikan muuttumisesta täytyy tehdä erillinen ilmoitus kaupparekisteriin. Osoite- ja yhteystietojen muutosilmoitus ei riitä.

Osalla yrityksistä kotipaikan muuttaminen tapahtuu muuttamalla yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai yhtiösopimusta. Siirry ohjeeseen tavallisimpien yritysmuotojen kotipaikan muutoksesta.

Tavaramerkki- ja mallioikeusasioiden määräajat

Tavaramerkkiasioissa määräajat selvityksen ja lausunnon antamiseen sekä puutteellisuuksien korjaamiseen on määritelty suoraan tavaramerkkilaissa. Tästä johtuen emme voi muuttaa näitä määräaikoja omalla päätöksellämme.

Mallioikeusasioissa määräajat selvityksen ja lausunnon antamiseen sekä puutteellisuuksien korjaamiseen perustuvat mallioikeusmääräyksiin. Emme tässä tilanteessa katso olevan tarvetta muuttaa näitä määräyksiä.

Huomioimme kuitenkin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen, kun arvioimme yksittäistapauksissa pidennyksiä määräaikoihin. Voimme siis myöntää pidennyksiä helpommin, jos asiakas ei koronavirustilanteen takia pysty toimimaan määräajassa. Asiakkaan pitää jokaisen pidennyspyynnön yhteydessä maksaa pidennysmaksu.

Emme kuitenkaan voi myöntää pidennyksiä ehdottomiin määräaikoihin. Näitä ovat esimerkiksi tavaramerkin tai mallioikeuden uudistaminen tai väitteen tekeminen rekisteröityä tavaramerkkiä tai mallia vastaan.

Tavaramerkki- ja malliasioihin liittyvät päätökset ja asiakirjat

Tällä hetkellä lähetämme päätökset tavaramerkki- ja mallioikeusasioissa sähköpostin liitteenä, jos asiakas on ilmoittanut meille sähköpostiosoitteensa. Kuittaa saamasi sähköpostiviesti vastaanotetuksi paluuviestillä. Huomaathan, että pelkkä automaattinen vastaanottokuittaus ei riitä.

Lähetämme toistaiseksi sähköpostin liitteenä myös todisteellista tiedoksiantoa vaativat päätökset. Näitä ovat päätökset, joista voi valittaa ja joissa valitusaika alkaa kulua tiedoksisaannista (esimerkiksi hylkäyspäätökset). Tällaisesta päätöksestä julkaisemme lisäksi tiedoksiannon seuraavassa Tavaramerkkilehdessä. Lehden ilmestymispäivä on päätöksen tiedoksiantopäivä.

Lähetämme päätöksen kirjepostissa, jos lähettäminen sähköpostitse ei ole mahdollista tai emme saa asiakkaalta vastaanottokuittausta. Tällä hetkellä hoidamme postitusta PRH:sta kaksi kertaa viikossa.

Toivomme, että asiakkaamme käyttävät asiakirjojen toimittamiseen sähköisiä palveluitamme. Niissä voi mm. lähettää vastauksia ja täydennyksiä vireillä oleviin hakemuksiin tai väitteisiin.

Patentti- ja hyödyllisyysmalliasioiden määräajat

Määräajat muun muassa välipäätökseen vastaamiseen ja lausuman antamiseen sisältyvät patentti- ja hyödyllisyysmallimääräyksiin. Voimme hakijan pyynnöstä pidentää tällaista määräaikaa erityisistä syistä.

Jos määräajan noudattaminen ei ole mahdollista koronatilanteen takia, katsomme sen erityiseksi syyksi. Määräajan perusteltu pidennyspyyntö täytyy tehdä ennen määräajan päättymistä.

Emme kuitenkaan voi myöntää pidennystä, jos määräajan pituus on säädetty laissa. Tällaisia ovat esimerkiksi vuosimaksun eräpäivä, etuoikeusvuosi ja eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomessa.

Mahdollisten oikeudenmenetysten kohdalla hakija voi kuitenkin pyytää oikeuksien palautusta patenttilain ja hyödyllisyysmallilain mukaisesti (patenttilaki 71a § ja hyödyllisyysmallilaki 26a §).

Rahanpesun torjunta

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF, Financial Action Task Force)
tekee rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä.

FATF on julkaissut tiedotteen rahanpesun torjunnasta koronatilanteen aikana. Siirry FATF:n sivuille lukemaan tiedote (englanniksi).

Tilintarkastusvalvonta

Tilintarkastusvalvonta palvelee asiakkaitaan koronavirustilanteesta huolimatta. Lue tilintarkastusvalvonnan toiminnasta ja asioinnista koronatilanteen aikana.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.09.2020