Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Patentti- ja rekisterihallituksen työjärjestys 1.9.2020 alkaen

Pääjohtaja on Patentti- ja rekisterihallituksesta 9. päivänä elokuuta 2013 annetun lain 3 §:n 3 momentin nojalla vahvistanut Patentti- ja rekisterihallituksen työjärjestyksen seuraavasti:

1. Yleisiä määräyksiä

1.1 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) organisaatiosta, tulosalueiden, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä siitä, kenelle asian ratkaiseminen kuuluu, ja asioiden muusta käsittelemisestä PRH:ssa, ovat voimassa sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, tämän työjärjestyksen ja siihen erillisosina kuuluvien tulosaluekohtaisten työjärjestysten määräykset. Tulosalueen työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja tulosalueen johtajan esittelystä.

1.2 Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan ja talouden suunnittelua sekä seurantaa, maksuliikennettä, menojen ja tulojen käsittelyä ja hyväksyntää, kirjanpitoa ja muuta laskentatointa, tilinpäätöstä, omaisuuden hallintaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat tarkemmat määräykset sisältyvät Patentti- ja rekisterihallituksen taloussääntöön ja hankintaohjeeseen. Sisäisen tarkastuksen tehtävistä määrätään lisäksi sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2. Organisaatio

2.1 Patentti- ja rekisterihallituksen päällikkönä on pääjohtaja.

2.2 Tulosalueiden johtajat avustavat pääjohtajaa viraston johtamisessa. Kunkin tulosalueen johtaja vastaa tulosalueensa toiminnan yleisestä kehittämisestä ja johtamisesta, tulosalueen tulojen, menojen, hankintojen ja sopimusten säännösten mukaisesta käsittelystä sekä valvoo, että tulosalueelle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tulosalueiden johtajien ja ICT-kehitysjohtajan tehtävänä on valvoa, että ICT-kehityksen vastuut ja ICT-järjestelmien hallinta toteutetaan vastuunjakotaulukon (RACI-matriisi) mukaisesti. Vastuunjaosta päätetään tarvittaessa tarkemmin tapauskohtaisesti.

2.3 PRH:n organisaatio perustuu Patentti- ja rekisterihallituksesta annettuun asetukseen ja virastolle tässä työjärjestyksessä määriteltyihin tulosalueisiin sekä henkilöstölle laadittuihin tehtävänkuvauksiin.

2.4 PRH:n tulosalueet ovat:

 • Yritykset ja yhteisöt
 • Patentit ja tavaramerkit
 • Yhteiset palvelut
 • Asiakaspalvelut ja viestintä

Tulosalueilla voi olla tässä työjärjestyksessä tai tulosalueiden työjärjestyksissä mainittuja yksiköitä.

2.5 PRH:ssa on lisäksi ICT-kehitysyksikkö, joka toimii suoraan pääjohtajan alaisuudessa.

2.6 Yritykset ja yhteisöt -tulosalueen, Patentit ja tavaramerkit -tulosalueen sekä Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueen päällikköinä toimivat johtajat. Yhteiset palvelut -tulosalueen päällikkönä toimii ylijohtaja. ICT-kehitysyksikön päällikkönä toimii ICT-kehitysjohtaja. Tulosalueiden johtajat ja ICT-kehitysjohtaja raportoivat suoraan pääjohtajalle.

2.7 PRH:n sisäinen tarkastus järjestetään yhteistyössä ulkoisen palveluntuottajan kanssa. Tätä yhteistyötä koordinoi Yhteiset palvelut -tulosalue, joka koordinoi myös riskienhallintaa. Pääjohtaja ohjaa sisäistä tarkastusta ja siitä raportoidaan suoraan hänelle.

2.8 Pääjohtajan tukena toimiva PRH:n controller

 1. arvioi PRH:n suunnittelu-, seuranta- ja raportointikäytäntöjen laatua sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta
 2. arvioi PRH:n tulosalueiden taloutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
 3. suunnittelee, koordinoi ja ohjaa PRH:n tiedolla johtamisen kokonaisuutta
 4. määrittelee ja ohjeistaa PRH:n riskienhallintaa ja seuraa riskienhallintajärjestelmän noudat-tamista
 5. tukee pääjohtajaa sisäisen tarkastuksen järjestämisessä sisäisen tarkastuksen ohjesään-nössä tarkemmin määriteltävällä tavalla
 6. tuottaa muita pääjohtajan pyytämiä asiantuntijapalveluita ja selvityksiä viraston toiminnasta
 7. huolehtii muista pääjohtajan määräämistä tehtävistä.

2.9 Pääjohtajan apuna viraston johtamisessa toimii johtoryhmä, jonka kokoonpanon pääjohtaja päättää. Yhteistoiminnasta PRH:ssa on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai sovittu. YT-toimikunnan kokous pidetään yleensä samanaikaisesti ja yhdessä johtoryhmän kokouksen kanssa.
Johtoryhmä käsittelee viraston toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvioehdotuksen, tulostavoitteiden toteutumisen sekä muut viraston toiminnan ja henkilöstön kannalta merkittävät asiat. Johtoryhmä kokoontuu pääjohtajan kutsusta.

Pääjohtaja asettaa erikseen johdon työvaliokunnan. Työvaliokunnan käsiteltäviin asioihin kuuluvat muun muassa johtamisjärjestelmän kehittäminen, PRH:n strategian ja toiminnan suunnittelun koordinointi, määrärahojen jako tulosalueille, yhteisten toimintaperiaatteiden luominen ja koordinointi, PRH:n prosessikokonaisuuden hallinta ja koordinointi, laadunhallinnan menetelmien kehittäminen ja koordinointi, PRH:n palveluiden kehittämisen koordinointi, sidosryhmäyhteistyö ja aluepalveluverkoston ohjaaminen.

2.10 PRH:ssa voi olla neuvottelukunta, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:ssä ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ssä. Pääjohtaja voi asettaa myös muita neuvottelukuntia ja antaa tarkempia määräyksiä niiden toiminnasta.

3. Tulosalueiden ja ICT-kehitysyksikön yleiset tehtävät

Kunkin tulosalueen tehtävänä on jäljempänä mainituin poikkeuksin oman toimialansa osalta ja toimivaltansa rajoissa käsitellä seuraavat asiat:

 1. toiminnan ja talouden suunnittelu ja raportointi yhteistyössä Yhteiset palvelut -tulosalueen kanssa
 2. sisäinen valvonta ja riskienhallinta yhteistyössä PRH:n controllerin kanssa
 3. henkilöstön rekrytointi ja palkkaus yhteistyössä Yhteiset palvelut -tulosalueen kanssa
 4. osaamisen kehittäminen yhteistyössä Yhteiset palvelut -tulosalueen kanssa
 5. yhteistoiminta henkilöstön kanssa yhteistoimintasopimuksen ja työsuojelu työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
 6. tiedotus toiminnasta, määräyksistä ja päätöksistä sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta tarkoitetun tiedonsaannin edistäminen yhteistyössä Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueen kanssa
 7. palveluiden kehittäminen yhteistyössä Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueen kanssa
 8. kansainvälinen yhteistyö
 9. varautuminen poikkeusoloihin sekä valmius- ja jatkuvuussuunnitelman laatiminen ja sen ylläpito yhteistyössä Yhteiset palvelut -tulosalueen kanssa
 10. ydintoimintojen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu, kehittäminen ja ylläpito PRH:n kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen ja ICT-kehittämisen mallin mukaisesti
 11. hallussaan olevien asiakirjojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus yhteistyössä Yhteiset palvelut -tulosalueen kanssa
 12. asiakaspalautteen käsittely.

4. Tulosalueiden ja ICT-kehitysyksikön erityiset tehtävät

4.1 Yritykset ja yhteisöt -tulosalue käsittelee seuraavat asiat:

 1. kaupparekisteriasioihin liittyvien asioiden kirjaaminen ja käsittely
 2. kaupparekisteriasioiden kuuluttaminen
 3. yrityskiinnityksiin liittyvien asioiden kirjaaminen ja käsittely
 4. elinkeinonharjoittajien ja yhdistysten tilinpäätösasioiden kirjaaminen ja käsittely
 5. säätiörekisteriin liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 6. säätiövalvonta
 7. tekijänoikeuksien yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta
 8. yhdistysrekisterin ylläpito ja yhdistysrekisteriin liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely
 9. uskonnollisiin yhdyskuntiin liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely
 10. tilintarkastukseen liittyvien kokeiden ja tutkintojen järjestäminen
 11. tilintarkastajien hyväksyminen
 12. tilintarkastajarekisterin ja tilintarkastajatutkintorekisterin ylläpito
 13. tilintarkastajien toiminnan ja ammattitaidon valvonta
 14. tilintarkastuksen laadunvalvonta
 15. tilintarkastuksen laadunvalvontajärjestelmän kehittäminen
 16. tilintarkastuksen ohjaus ja kehittäminen
 17. LEI-tunnushakemusten käsittely ja tunnuksen ylläpitoon liittyvät asiat
 18. asunto-osakeyhtiöiden osakekirjojen painatusrekisteri
 19. tulosalueen rekisterien kattavuudesta ja ajantasaisuudesta huolehtiminen
 20. tulosalueen toimialaan kuuluvan lainsäädännön kehityksen seuranta ja säädösvalmistelu
 21. tulosalueen toimialaan kuuluvien lausuntojen valmistelu
 22. asiantuntijaneuvonta
 23. tietopalvelujen tuottaminen yhdessä Yhteiset palvelut sekä Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueiden kanssa
 24. asiakasyhteistyö sidosryhmien kanssa yhteistyössä Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueen kanssa
 25. muut tulosalueen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä säädetyt tai pääjohtajan erikseen määräämät tehtävät
 26. Yrityksen digitalous -hankkeen organisointiin ja johtamiseen kuuluvat tehtävät.

4.2 Patentit ja tavaramerkit -tulosalue käsittelee seuraavat asiat:

 1. kansalliset patenttihakemukset ja niiden käsittely
 2. kansainväliset patenttihakemukset: vastaanottavana ja tutkivana viranomaisena toimiminen
 3. virastolle kuuluvat Euroopan patenttisopimusta koskevat asiat
 4. hyödyllisyysmallioikeutta koskevat hakemukset
 5. tavaramerkki- ja mallioikeushakemukset
 6. laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelointi
 7. integroidun piirin piirimallia koskevat hakemukset
 8. tulosalueen toimialaan kuuluvan lainsäädännön kehityksen seuranta ja säädösvalmistelu
 9. patentti-, hyödyllisyysmalli- ja piirimallirekistereiden sekä tavaramerkki- ja mallirekisterin ylläpito
 10. teollisoikeuksiin liittyvän tiedon levittäminen ja niiden käytön edistäminen
 11. patenttilehden ja hyödyllisyysmallilehden sekä tavaramerkki- ja mallilehden toimittaminen
 12. tulosalueen toimialaa koskevat oikeudelliset ratkaisut ja selvitykset
 13. tulosalueen toimialaan kuuluvien määräysten, ohjeiden ja lausuntojen valmistelu
 14. laatujärjestelmien kehittäminen ja ylläpitäminen
 15. teollisoikeusasiamiesrekisteriin liittyvät tehtävät ja rekisterin ylläpito
 16. patenttikirjaston ylläpito
 17. muut patentti-, hyödyllisyysmalli- ja piirimalliasiat sekä tavaramerkki- ja mallioikeusasiat
 18. asiantuntijaneuvonta
 19. tietopalvelujen tuottaminen yhteistyössä Yhteiset palvelut sekä Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueiden kanssa
 20. asiakasyhteistyö sidosryhmien kanssa yhteistyössä Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueen kanssa
 21. muut pääjohtajan erikseen määräämät tehtävät.

4.3 Yhteiset palvelut -tulosalue käsittelee seuraavat koko virastolle yhteiset asiat:

 1. viraston johtamisjärjestelmän, organisaation, prosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen yhteistyössä pääjohtajan ja tulosalueiden kanssa
 2. viraston oikeudellinen edustaminen, PRH:ta koskeva säädösvalmistelu, oikeudelliset ratkaisut, lausunnot ja selvitykset
 3. viraston hallinto ja yleinen säädösvalmistelu, hallinnolliset säännöt, ohjeet ja määräykset
 4. viraston tulosohjaus yhteistyössä ohjaavan ministeriön kanssa
 5. laissa ja asetuksessa mainitut tilivirastotehtävät, sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi
 6. maksujen hinnoittelu yhteistyössä tulosalueiden kanssa
 7. toiminnan ja talouden suunnittelu, koordinointi ja raportointi
 8. henkilöstölainsäädäntö, virka- ja työehtosopimukset sekä henkilöstöhallinto
 9. henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen yhteistyössä tulosalueiden kanssa
 10. työterveyshuolto, työhyvinvointi ja työsuojelu
 11. palvelukeskusyhteistyö
 12. hankintatoimi sekä sopimusten hallinta
 13. virkamatkustamisen ohjeistus ja matkahallinta
 14. toimitilojen hallinta- ja turvallisuusasiat sekä virastomestaripalvelut
 15. tietohallintopalvelut
 16. ICT-tuotantosovelluspalvelut
 17. ICT-arkkitehtuurin ja teknisen ratkaisukehityksen toteutus
 18. tietoturva
 19. arkisto ja asiakirjahallinta
 20. muut pääjohtajan erikseen määräämät tehtävät.

PRH:n tietosuojavastaavan tehtävä sijoittuu Yhteiset palvelut -tulosalueelle. Tietosuojavastaava on hoitaessaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia tehtäviä riippumaton ja hän raportoi tehtävässään pääjohtajalle.

Lisäksi Yhteiset palvelut -tulosalue käsittelee ne muut PRH:n toimialaan kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu viraston muille tulosalueille.

Yhteiset palvelut -tulosalueen apuna edellä mainittuja asioita käsiteltäessä ovat tarvittaessa pääjohtajan määräämät työryhmät.

4.4 Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalue käsittelee seuraavat koko virastolle yhteiset asiat:

 1. ulkoinen, sisäinen ja markkinointiviestintä
 2. viraston keskitetty asiakas- ja tietopalvelu
 3. palveluiden kehittäminen
 4. tiedotuksen ja muun viestinnän ohjeistus
 5. viraston ulkoinen ilme
 6. viraston yhteiset julkaisut
 7. internet-sivustot
 8. intranet-sivustot
 9. viraston käännöspalvelut ja niiden koordinointi sekä kielenhuolto
 10. kirjaamo ja postituspalvelut
 11. puhelinvaihdepalvelut
 12. sidosryhmä- ja asiakassuhteet
 13. asiakaskoulutus
 14. muut pääjohtajan erikseen määräämät tehtävät.

Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalueen apuna edellä mainittuja asioita käsiteltäessä ovat tarvittaessa pääjohtajan määräämät työryhmät.

4.5 ICT-kehitysyksikkö käsittelee seuraavat koko virastolle yhteiset asiat:

 1. PRH:n ICT-kehittämisen suunnittelu ja ohjaus
 2. PRH:n kokonaisarkkitehtuurityön ohjaus
 3. PRH:n kehittämisen mallien luonti ja ylläpitäminen
 4. PRH:n ICT-roadmapin ja projektiportfolion prosessiohjaus
 5. Hanke- ja projektihallinnan tukeminen ja kyvykkyyksien kasvattaminen
 6. Testausprosessien kehittäminen ja testaamisen ohjaus

5. Asian ratkaiseminen

5.1 Pääjohtaja ratkaisee
Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 3 §:n mukaan asiat, joita hän ei ole työjärjestyksessä tai muutoin siirtänyt muun virkamiehen ratkaistavaksi. Tällaisia asioita ovat muun muassa:

 1. PRH:n organisaatio
 2. PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioehdotus
 3. PRH:n tilinpäätöksen hyväksyminen
 4. PRH:n sisäinen budjetti ja sisäiset tulostavoitteet
 5. PRH:n antamat viraston toimintaa ja lainsäädäntöä koskevat lausunnot
 6. PRH:n toiminnan kannalta merkittävät päätökset, sopimukset ja ohjeet
 7. PRH:n turvallisuuden linjaukset
 8. matkamääräyksen antaminen tulosalueen ja ICT-kehitysyksikön johtajalle
 9. virkamiehen nimittäminen ja työsopimussuhteeseen ottaminen
 10. seuraavat vuosilomat ja virkavapaudet: vuosiloman ja virkavapauden myöntäminen tulosalueen johtajalle, muun kuin sairaudesta johtuvan palkallisen virkavapauden tai yli vuoden kestävän palkattoman tai sairaudesta johtuvan palkallisen virkavapauden tai työstä vapautuksen myöntäminen PRH:n muulle henkilöstölle
 11. henkilöstön palkkaus
 12. viraston toiminnan kehittämisperiaatteet ja -strategiat sekä sisäiset henkilöstökoulutustilaisuudet
 13. ulkoisen ja sisäisen viestinnän päälinjaukset.

Lisäksi pääjohtaja ratkaisee seuraavat hankintoihin tai sopimuksiin liittyvät asiat:

 1. vuotuisten hankintasuunnitelmien yleislinjat
 2. arvonlisäverottomana 60 000 euron ja sen ylittävät hankinnat tai sopimukset
 3. hankinnat tai sopimukset, joilla on periaatteellista merkitystä PRH:n toiminnalle.

Pääjohtajan muusta taloushallinnollisesta ratkaisuvallasta määrätään PRH:n taloussäännössä.
Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ylijohtaja. Muista pääjohtajan sijaisjärjestelyistä päättää pääjohtaja.

5.2 Tulosalueen johtaja ratkaisee oman tulosalueensa asiat, jotka koskevat:

 1. pääjohtajalle tehtäviä hankintaesityksiä
 2. tulosalueen hankintasuunnitelmaa
 3. arvonlisäverottomana alle 60 000 euron suuruisia hankintoja tai sopimuksia, ellei pääjohtaja ole tulosalueen työjärjestyksessä siirtänyt asiaa tulosalueen muun virkamiehen ratkaistavaksi.
 4. hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn liittyviä lausuntoja
 5. itsenäisen ratkaisuvallan antamista virkamiehelle
 6. tulosalueen ICT-toimintojen kehittämistä yhteistyössä ICT-kehitysyksikön kanssa
 7. matkamääräysten antamista tulosalueen henkilöstölle
 8. vuosiloman sekä enintään kuukauden kestävän palkattoman tai sairaudesta johtuvan palkallisen virkavapauden tai työstä vapautuksen myöntämistä oman tulosalueen henkilöstölle
 9. tulosalueen hallussa olevan viranomaisen asiakirjan julkisuutta
 10. henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen antamista taikka tietojen antamista sähköisessä muodossa tulosalueen pitämästä henkilörekisteristä
 11. ylitöiden tekemistä tulosalueella
 12. uhkasakon määräämistä.

Tulosalueen johtajalla on enintään kolme pääjohtajan määräämää sijaista. Tulosalueen johtajan estyneenä ollessa sijaiseksi määrätty käyttää tulosalueen johtajan ratkaisuvaltaa, ellei pääjohtaja ole toisin määrännyt. Sijaismääräykset on tehtävä kirjallisesti.

5.3 Ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat

 1. tulosalueiden ja yksiköiden yhteisten menojen ja tulojen hyväksymistä
 2. irtaimen omaisuuden myyntiä ja poistoa
 3. vähintään kuukauden ja enintään vuoden kestävän palkattoman tai sairaudesta johtuvan palkallisen virkavapauden tai työstä vapautuksen myöntämistä
 4. kantamista ja vastaamista valtion puolesta sekä valtion edun valvomista tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa, ellei sitä ole määrätty kenenkään muun ratkaistavaksi
 5. oikeudellisia asiantuntija- ja asianomistajalausuntoja, ellei niitä ole määrätty kenenkään muun ratkaistavaksi
 6. virka- ja työehtosopimusten soveltamista
 7. virkamies- ja työlainsäädännön ja yhteistoimintamääräysten soveltamista yksittäistapauksissa
 8. PRH:n ICT-tuotantoa.

5.4 ICT-kehitysjohtaja ratkaisee oman yksikkönsä osalta asiat, jotka koskevat

 1. pääjohtajalle tehtäviä hankintaesityksiä
 2. kehitysyksikön hankintasuunnitelmaa
 3. arvonlisäverottomana alle 60 000 euron suuruisia hankintoja tai sopimuksia
 4. matkamääräysten antamista yksikön henkilöstölle
 5. vuosiloman sekä enintään kuukauden kestävän palkattoman tai sairaudesta johtuvan palkallisen virkavapauden tai työstä vapautuksen myöntämistä yksikön henkilöstölle
 6. ylitöiden tekemistä yksikössä
 7. ICT-kehitysjohtaja ratkaisee lisäksi PRH:n kokonaisarkkitehtuuriin, ICT:n kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvät asiat yhteistyössä tulosalueiden kanssa.

6. Muita asioiden käsittelyä ja ratkaisemista koskevia määräyksi

6.1 Jollei tästä työjärjestyksestä muuta johdu, asiat ratkaistaan esittelystä.
Pääjohtajalle asian esittelee asianomainen tulosalueen johtaja, ellei pääjohtaja ole toisin määrännyt. Muu asian ratkaisija määrää, kuka esittelee asian hänelle.

Käsiteltäessä tai ratkaistaessa pääjohtajan estyneenä ollessa pääjohtajan käsiteltäviin tai ratkaistaviin kuuluvia asioita, toimituskirjat ja kirjeet on allekirjoitettava merkinnöin: "Pääjohtajan sijainen".
Pääjohtajan poissa ollessa ei saa ilman pätevää syytä hänen suostumuksettaan ratkaista asiaa, jolla on periaatteellista merkitystä.

Mitä edellisessä kappaleessa on määrätty, koskee soveltuvin osin myös muita asian ratkaisijoita.

6.2 Käsiteltävänä oleva asia voidaan ratkaista ilman esittelyä, jos asia on rutiiniluontoinen eikä asian esittelyttä ratkaiseminen vaaranna asianomaisen tai yleistä oikeussuojaa eikä päätöksen tekemiseen esittelystä ole muutoinkaan erityistä syytä.

6.3 Asian ratkaisijan esimies voi, jos hän katsoo asian laadun niin vaativan, ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen sellaisenkin asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.
Se, jonka ratkaistavaksi asia on määrätty, voi saattaa asian yksittäistapauksessa esimiehensä ratkaistavaksi.

6.4 Milloin Yhteiset palvelut -tulosalueella on käsiteltävänä asia, joka koskee toiseen tulosalueeseen kuuluvan virkamiehen tai työsopimussuhteisen henkilön rekrytoimista, irtisanomista tai virkasuhteen purkamista, virkavapautta tai työstä vapautusta taikka palkkausta, tulee Yhteiset palvelut -tulosalueen toimia asiassa yhteistyössä asianomaisen tulosalueen kanssa.

6.5 Valmisteltaessa ja käsiteltäessä tulosalueella sellaista asiaa, joka koskee myös toisen tulosalueen tai ICT-kehitysyksikön vastuualuetta, on hyvissä ajoin neuvoteltava kysymyksessä olevan toisen tulosalueen kanssa. Tulosalueiden ja yksiköiden väliset organisaatiorajat eivät saa olla esteenä prosessien sujuvalle kululle.

6.6 Päätökset, ratkaisut ja muistiot, jotka ovat toiminnallisesti merkityksellisiä tai joilla on PRH:ssa tiedotusarvoa, on asiaa käsitelleen henkilön annettava tiedoksi esimiehelleen.
Milloin ratkaistavan asian on esitellyt muu kuin kyseessä olevan kaltaisen asian säännönmukainen esittelijä, tulee esittelijän antaa päätös tiedoksi säännönmukaiselle esittelijälle.

6.7 Jos viraston henkilöstöön kuuluva hakee patenttia keksintöönsä tai joku muu hakee patenttia keksintöön, jonka henkilöstöön kuuluva on tehnyt yksin tai yhdessä toisen kanssa, tulee hakijan ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti pääjohtajalle.

6.8 Esimiehen tehtävänä on huolehtia, että hänen välittömästi alaisellaan henkilöstöllä on tiedossaan ja käytettävissään ne säädökset, määräykset ja ohjeet, joita se tehtävissään tarvitsee sekä asianmukaiset työvälineet työn suorittamiseksi.

7. Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1.7.2021 ja korvaa 12.6.2020 (PRH/97/02/2020) annetun PRH:n työjärjestyksen.

Pääjohtaja Antti Riivari
Johtaja Jorma Hanski

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.09.2021