Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Piirimallirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Puh. 029 509 5904

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely piirimallirekisterissä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, eli henkilötietojen käsittely on tarpeen PRH:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Integroidun piirin piirimalleista annetun lain (32/1991) 13 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus pitää piirimallirekisteriä, joka sisältää tiedot PRH:n myöntämistä piirimalleista.

Integroidun piirin piirimalleista annetun asetuksen (946/1991) 11 §:n mukaan PRH pitää päiväkirjaa saapuneista piirimallien rekisteröintihakemuksista.

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n mukaan PRH käsittelee integroidun piirin piirimallia koskevat asiat ja tarjoaa tähän tehtävään liittyviä tietopalveluja.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Päiväkirjaan merkitään hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä asiamiehen nimi ja osoite.

Piirimallirekisteriin merkitään oikeudenhaltijan nimi, kotipaikka ja osoite ja mitättömyysvaatimuksen esittäjän nimi ja osoite sekä asiamiehen nimi ja osoite.

Piirimallirekisteriin merkitään piirimallioikeuden siirron, panttauksen tai käyttöluvan merkitsemisen yhteydessä oikeudenhaltijan nimi ja osoite.

Yhteydenpidon helpottamiseksi kerätään tietoa myös edellä mainittujen henkilöiden puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista.

Tietolähteet

Tiedot piirimallirekisteriin ja päiväkirjaan merkitään rekisteröintihakemusten tai jo rekisteröityjä piirimalleja koskevien hakemusten ja niihin liittyvien täydennystietojen perusteella, jotka saadaan hakijoilta, haltijoilta tai heidän edustajiltaan.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Jokaisella on oikeus saada tietoja piirimallirekisteriin ja päiväkirjaan merkityistä tiedoista siltä osin kuin ne ovat piirimallilain 24 ja 24a §:n mukaisesti julkisia.

Piirimallirekisteri- ja päiväkirjatietoja voi saada tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Lisäksi piirimalleja koskeviin asiakirjoihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa niiltä osin, kuin ne ovat julkisia.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023