Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yrityskiinnitysrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisteripäällikkö Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
Puh. 029 509 5018

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Yrityskiinnityslain 16 §:n mukaan yrityskiinnitysasiat käsittelee patentti- ja rekisterihallitus (rekisteriviranomainen). Rekisteriviranomainen pitää yrityskiinnityksistä yrityskiinnitysrekisteriä, joka on yhteinen koko maalle.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi siten kuin yrityskiinnityslaissa säädetään. Elinkeinonharjoittaja voi olla oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö. Elinkeinonharjoittajan nimi ja y-tunnus merkitään yrityskiinnitysrekisteriin, kuten ne on merkitty kaupparekisteriin. Kiinnityksen hakija voi olla yritys itse tai kiinnityksen haltija.

Rekisteriin merkitään laissa säädetyt tiedot vahvistetusta kiinnityksestä sekä rekisteriviranomaiselle ilmoitettu tieto panttivelkakirjan haltijasta ja hänen osoitteestaan. Jos panttivelkakirjan haltija on luonnollinen henkilö, rekisteriin merkitään nimi ja yhteystiedoksi ilmoitettu postiosoite.

Kiinnityksen haltijan henkilötunnusta tai kotiosoitetta ei tarvitse ilmoittaa eikä sitä merkitä yrityskiinnitysrekisteriin. Jos asiakirjoissa on henkilötunnuksia, ne merkitään sähköisessä arkistossa osittain salaisiksi.

Ilmoituksissa on tietoja hakijasta (yritys itse tai asiamies yhteystietoineen). Liiteasiakirjoissa voi olla tietoja yritysten omistajista ja kokouksiin osallistuneista henkilöistä.

Tietolähteet

Tiedot yrityskiinnitysrekisteriin merkitään hakijan (tavallisesti yritys itse tai luottolaitos, jolle pantti on luovutettu) hakemuksesta.

Yrityskiinnityslain 35 a §;n mukaan tuomioistuinten lähetettävä jäljennös yrityskiinnitystä koskevassa muutoksenhakuasiassa antamastaan päätöksestä rekisteriviranomaiselle.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Yrityskiinnityslain 35 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja yrityskiinnitysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista asiakirjoista.

Tietoja voi saada sähköisesti Virre-tietopalvelun kautta, tilaamalla otteita, todistuksia ja asiakirjoja sekä tiedustelemalla tietoja puhelimitse. Sopimusasiakkaat saavat teknisen rajapinnan kautta rekisteritietoja suoraan asiakkaan omaan sovellukseen. Yritysten tekemiin rekisteri-ilmoituksiin liitteineen voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Henkilötunnusta tai kotiosoitetta ei tarvitse ilmoittaa eikä sitä merkitä yrityskiinnitysrekisteriin. Henkilötunnuksia sisältäviä asiakirjoja ei luovuteta automaattisesti. Mikäli tällaisia asiakirjoja pyydetään, henkilötunnukset peitetään luovutettavissa asiakirjoissa.

Asiamiehen ja haltijan ilmoitettu nimi ja yhteystiedot (osoite) näkyvät julkisissa asiakirjoissa.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä ETAn ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysajat

Yrityskiinnitysrekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat perustuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan, jonka mukaan tiedot säilytetään pysyvästi.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Yrityskiinnitysrekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin.

Omien tietojen tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Lue ohjeet tietojen pyytämisestä.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lue ohjeet tietojen korjaamisesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden.

Oikeus tietojen poistamiseen

Oikeutta tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ei sovelleta yrityskiinnitysrekisteriin, josta säädetään lailla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.07.2023