Muista ilmoittaa muutoksista tilintarkastajarekisteriin

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön täytyy ilmoittaa viipymättä rekisteritietoja koskevista muutoksista. Tee ilmoitus muuttuneista tiedoista PRH:n tilintarkastusvalvonnalle.

Tietojen muutoksista ilmoittaminen kannattaa. Tilintarkastuslautakunta voi määrätä tilintarkastajalle tilintarkastuslain mukaisia kurinpidollisia seuraamuksia, jos tämä on huolimattomuudesta menetellyt tilintarkastuslain vastaisesti.

Tietojen pitäminen ajan tasalla on tärkeää myös siksi, että tilintarkastajarekisteri on julkinen rekisteri, josta jokaisella on oikeus saada tietoja.

Yhteystiedot rekisterissä

Tilintarkastajista rekisteriin merkitään muun muassa yhteystiedot ja tilintarkastusyhteisön nimi, jos tilintarkastaja työskentelee tilintarkastusyhteisössä.

Tilintarkastusyhteisöistä rekisteriin merkitään muun muassa Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet ja mahdollinen verkko-osoite.

Tilintarkastajarekisteriin merkittävistä tiedoista säädetään tilintarkastuslain 6. luvussa (1141/2015) ja tilintarkastusdirektiivissä (2006/43/EY).

Jos tilintarkastusvalvonta saa tilintarkastajalta ja tilintarkastusyhteisöltä samasta asiasta ristiriitaista tietoa (esimerkiksi tieto työntekijästä tai työnantajasta), tilintarkastusvalvonta selvittää asiaa ja ratkaisee, mitä tietoja rekisteriin merkitään.

Tilintarkastusvalvonta ilmoittaa tilintarkastajalle tai tilintarkastusyhteisölle, jos rekisteriin merkitään muun kuin asianomaisen itsensä ilmoittama tieto.

Netti-ilmoittaminen käyttöön vuoden 2018 aikana

Tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt voivat ilmoittaa tilintarkastajarekisteriä koskevista muutoksista tilintarkastusvalvonnalle lomakkeella.

Vuoden 2018 alkupuolelta lähtien tietojen muutokset voi ilmoittaa netissä.

Muihin rekistereihin ilmoitukset erikseen

Tilintarkastusvalvonnalle ilmoitetut tiedot eivät siirry kaupparekisteriin. Kaupparekisteri-ilmoitukset täytyy tehdä erikseen.

Mahdolliset ilmoitukset tilintarkastajayhdistykselle (esimerkiksi jäsenyyteen liittyvät) täytyy tehdä suoraan yhdistykselle. PRH:n tilintarkastusvalvonta ja tilintarkastajayhdistykset eivät välitä raportoituja tietoja toisilleen.

Lue lisää tilintarkastajarekisterin sisällöstä.

Siirry täyttämään tietojen muutoslomake.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020