Rekisteröityminen ja tilintarkastajanimikkeet

Rekisteröinti on hyvässä vauhdissa

Tilintarkastuslaki tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Sen mukaan HTM-, KHT- ja JHTT-tilintarkastaja sekä HTM-, KHT- ja JHTT-yhteisö voivat jatkaa toimintaansa, kun ne rekisteröityvät PRH:n tilintarkastajarekisteriin 31.3.2016 mennessä.

Maaliskuun 2. päivään mennessä 1 317 tilintarkastajaa ja tilintarkastusyhteisöä on jättänyt meille rekisteröitymisilmoituksen. Rekisteröitymispäätöksiä rekisteriin merkitsemisestä on tehty 1061.

PRH:lla on 31.5.2016 saakka aikaa saattaa tilintarkastajarekisteri vastaamaan tilintarkastuslaissa asetettuja edellytyksiä.

Rekisteröinti tilintarkastajaksi

Tilintarkastaja valitsee rekisteröitymislomakkeella, mihin tilintarkastajakategoriaan hän rekisteröityy. Mahdollisuus valita tilintarkastajakategoria on sikäli näennäistä, että lakitekstin nojalla tilintarkastusvalvonnalle rekisteröitynyt

  • KHT-tilintarkastaja rekisteröidään HT- ja KHT-tilintarkastajaksi, oli lomakkeessa rasti molemmissa kohdissa tai vain kohdassa HT tai KHT
  • HTM-tilintarkastaja rekisteröidään tilintarkastajarekisteriin HT-tilintarkastajaksi
  • HTM- tai KHT-yhteisö rekisteröidään tilintarkastusyhteisöksi
  • JHTT-tilintarkastaja, joka on tilintarkastuslain nojalla hyväksytty tilintarkastaja, merkitään tilintarkastajarekisteriin JHT-tilintarkastajana
  • muu JHTT-tilintarkastaja rekisteröidään tilintarkastajarekisteriin JHTT-tilintarkastajana ja JHTT-yhteisö JHTT-yhteisönä.

Tilintarkastuskertomusten allekirjoittaminen

Uusi laki ja siinä säädetty rekisteröitymisvelvoite tuo mukanaan välivaiheen, jossa tilintarkastuskertomusten allekirjoituksissa voi esiintyä vanhoja, uusia tai useita ammattinimikkeitä.

Tilintarkastajaksi valittu yhteisö voi olla edelleen HTM-yhteisö, vaikka sen puolesta tilintarkastuksen suorittanut henkilö on jo ehditty rekisteröidä HT-tilintarkastajaksi.

Asetelma voi olla myös toisinpäin. Aikoinaan tilintarkastajaksi valittu HTM-yhteisö on saattanut jo rekisteröityä tilintarkastusyhteisöksi, mutta päävastuullinen tilintarkastaja on edelleen HTM-tilintarkastaja.

Mikä on oikea tapa toimia kertomuksia allekirjoitettaessa? Varminta on toimia tilintarkastajalla olevan viimeisimmän rekisteritiedon mukaisesti. Rekisteröimispäätöksen jo saaneet tilintarkastajat käyttävät päätöksessä mainittua rekisteriin merkittyä nimikettä. Vielä päätöstään odottelevat allekirjoittavat kertomukset vanhalla nimikkeellä. Näin voivat toimia sekä henkilöt että yhteisöt.

Ammattinimikkeiden käyttö

Ammattinimikkeen käyttö ei saa olla tilintarkastusasiakkaan, tilintarkastajan raportin lukijan tai sivullisen kannalta harhaanjohtavaa.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajalla on oikeus käyttää kaikkia niitä ammattinimikkeitä, jotka vastaavat hänen hyväksymistään ja jotka on rekisteröity tilintarkastajarekisteriin.

Tilintarkastuslaissa säädetään rangaistavaksi tilintarkastajan ammattinimikkeen luvaton (oikeudeton) käyttö. Tilintarkastajalla ei toisaalta ole lakiin perustuvaa yksiselitteistä velvollisuutta ammattinimikkeen tai kirjainlyhenteiden käyttöön nimensä tai allekirjoituksensa yhteydessä. PRH pitää kuitenkin hyvän tilintarkastustavan mukaisena, että lakisääteisissä ja muissa tilintarkastuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisista tehtävistä annettavissa tilintarkastajan raporteissa tilintarkastaja käyttää rekisteröityä ammattinimikettään ja/tai sen lyhennettä allekirjoituksensa yhteydessä.

PRH suosittelee

  • KHT-erikoispätevyyden omaavaa tilintarkastajaa käyttämään KHT-ammattinimikettä tilintarkastajana toimiessaan myös silloin, kun tehtävän laatu ja/tai luonne ei sitä välttämättä edellyttäisi
  • JHT-erikoispätevyyden omaavaa tilintarkastajaa käyttämään JHT-ammattinimikettä tilintarkastajana toimiessaan, jos tehtävä laatu ja/tai luonne sitä edellyttävät.

Rekisteröitymislomake on PRH:n verkkosivuilla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020