IFIAR edellyttää tilintarkastustyön laadun nopeampaa parantamista yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksissa

Tilintarkastusvalvojien kansainvälinen yhdistys IFIAR tekee jäsenmaissaan vuosittain selvityksen tilintarkastajien ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. IFIAR kiinnitti jo vuoden 2014 selvityksen perusteella huomiota puutteisiin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) tilintarkastuksen kriittisillä osa-alueilla. Laaduntarkastushavainnot ovat puutteita tilintarkastuksessa ja ne osoittavat, ettei tilintarkastusyhteisö ollut hankkinut riittävästi asianmukaista tilintarkastusevidenssiä tilintarkastuskertomuksensa tueksi. Vuoden 2015 selvityksen perusteella IFIAR haastaa kuusi suurinta tilintarkastusketjua (BDO, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG ja PricewaterhouseCoopers) toimiin tilintarkastustyön laadun parantamiseksi siten, että laaduntarkastuksissa tehdyt havainnot vähenevät merkittävästi vuoteen 2019 mennessä.

IFIAR:n puheenjohtaja Janine van Diggelen toteaa, että vuoden 2015 selvityksen perusteella maailman kuuden suurimman tilintarkastusketjun laaduntarkastuksissa tarkastetuista PIE tilintarkastustoimeksiannoista 43 %:ssa oli vähintään yksi havainto. Koska pudotus on vain 4 % vuoteen 2014 verrattuna, IFIAR ei ole vielä vakuuttunut siitä, että ammattikunta on tehnyt tarpeeksi tilintarkastustyön laadun parantamiseksi.

IFIAR on sopinut kuuden suurimman tilintarkastusketjun kanssa uudesta aloitteesta tilintarkastustyön laadun parantamiseksi. IFIAR on asettanut tavoitteeksi ainakin 25 %:n vähennyksen niiden tilintarkastustoimeksiantojen määrässä, joissa on vähintään yksi puute laaduntarkastuksissa. Tavoitteen saavuttamiselle asetettu määräaika on neljä vuotta ja tavoitteen laskennassa huomioidaan IFIAR:n työryhmään kuuluvissa suurimmissa jäsenmaissa tehdyt laaduntarkastukset.

Vuoden 2015 selvitys paljastaa toistuvia puutteita sekä tilintarkastustoimeksiantojen kriittisillä osa-alueilla että tilintarkastusyhteisöjen sisäisissä laadunvalvontajärjestelmissä. Tulokset ovat paljolti samanlaisia kuin vuonna 2014. Vaikka tilanne on joiltain osin parantunut, havaintojen toistuvuus ja kokonaismäärä on vielä huolestuttavan suuri. Laadunvalvontajärjestelmien tarkastuksissa on todettu puutteita mm. toimeksiantokohtaista laadunvalvontaa käsittelevässä ohjeistuksessa sekä riippumattomuutta ja eettisten vaatimusten noudattamista koskevassa valvonnassa.

Toimeksiantojen läpikäynneissä todettiin puutteita tilintarkastustyön kaikkein keskeisimmillä osa-alueilla. Suhteessa kaikkiin tarkastettuihin toimeksiantoihin puutteita oli eniten seuraavilla alueilla:

  • sisäisen kontrollin testaus 23 %
  • käyvän arvon määritys 18 %
  • liikevaihdon tuloutus 15 %
  • riskiarviointi 14 %

Systeemisesti merkittävien rahoituslaitosten (SIFI) osalta selvitys osoitti eniten puutteita tilintarkastustyön laadussa liittyen sisäisen kontrollin testaamiseen, lainojen luottotappioiden ja arvonalennusten kirjaamisen tarkastukseen, sijoitusten ja arvopaperien arvostuksen tarkastamiseen ja asiantuntijoiden käyttöön tilintarkastuksessa.

Lisätietoja: www.ifiar.org

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020