Tilintarkastuslain muutosesitys eduskunnassa

Hallitus antoi 28.4.2016 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 70/2016 vp). Ehdotetut lait liittyvät EU:n tilintarkastusreformin täytäntöönpanoon. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) kanssa 17.6.2016, jolloin myös tilintarkastusdirektiivin muutos on pantava täytäntöön. Osaan ehdotetuista tilintarkastuslain säännöksistä liittyy siirtymäaikoja.

PRH:n tilintarkastusvalvonnan kannalta tilintarkastuslain muutos toteutuessaan tuo lisää valvontavaltuuksia ja lisää valvontatehtäviä. Sanktiosäännökset uudistetaan. Valvontaan tulee lisää julkistamisvelvoitteita. Uusia seuraamuksia, kuten määräaikainen kielto toimia tilintarkastajana ja seuraamusmaksu tulevat käyttöön. Tilintarkastajien velvoitteet riippumattomuuden turvaamisesta ja tilintarkastustoiminnan järjestämisestä lisääntyvät ja täsmentyvät.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.05.2020