Laaduntarkastuksen uutisia

1. Vuoden 2106 laaduntarkastusten havaintoja

Vuonna 2016 tilintarkastusvalvonta toteutti laaduntarkastuksen sekä 153 yksittäiselle tilintarkastajalle että kolmelle tilintarkastusyhteisölle. Yhteisöjen laaduntarkastuksista ei ole vielä annettu lopullisia raportteja. Yleisenä havaintona vuoden 2016 laaduntarkastuksista voidaan todeta, että tilintarkastuksen laadussa on olennaisia tilintarkastajakohtaisia eroja. Eroja on paitsi yksin tai eri tavoin yhdistyneinä toimivien tilintarkastajien välillä että myös samassa tilintarkastusyhteisössä toimivien tilintarkastajien välillä.

Toimeksiantokohtaisissa laaduntarkastuksissa tehtiin havaintoja lähes kaikissa tarkastuksen merkittävissä vaiheissa ja osa-alueissa:

 • olennaisuuden määrittäminen
 • asiakkaan toimintaympäristön ja liiketoimintaprosessien kuvaaminen
 • riskien tunnistaminen ja dokumentointi yleisesti
 • toiminnan jatkuvuuteen liittyvän epävarmuuden arviointi ja toimenpiteet riskiin vastaamiseksi
 • suunniteltujen tilintarkastustoimenpiteiden vastaaminen riskiin
 • tilintarkastusevidenssin riittävyys yleisesti
 • otantamenetelmien käyttö ja kontrolliperusteinen tilintarkastus, erityisesti kontrollien testaaminen
 • tilintarkastusdokumentaation riittävyys ja johdonmukaisuus

Laadun epätasaisuus ja havaintojen määrä tilintarkastuksen olennaisilla osa-alueilla on vaikuttanut siihen, että tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita muutoksia laaduntarkastusten suorittamisessa.

2. Muutoksia laaduntarkastuksessa

Kaikki tilintarkastajat ovat vuodesta 2017 alkaen henkilökohtaisesti laaduntarkastuksen kohteena. Asiasta on kerrottu tilintarkastusvalvonnan teemakirjeessä 4/2016, joka on luettavissa verkkosivuillamme.

Myös yksittäisten (muiden kuin PIE-yhteisöjen) tilintarkastajien laaduntarkastusten laajuutta, sisältöä ja tarkastettavien toimeksiantojen valintaa on uudistettu.

Tilintarkastusvalvonta valitsee ennakkoon laaduntarkastuksen kohteeksi yhden tilintarkastustoimeksiannon. Aiemmin laaduntarkastuksen suorittanut laaduntarkastaja valitsi tarkastuksen alussa laaduntarkastuksen kohteeksi lähtökohtaisesti kaksi toimeksiantoa.

Laaduntarkastus kohdistuu vain tilintarkastukseen ja se suoritetaan tarkastamalla tilintarkastustoimeksiannoissa tehtyä työtä. Aiemmin julkishallinnon tilintarkastajien laaduntarkastukseen sisältyi kysymyksiä myös sisäisestä tarkastuksesta sekä arviointitoimeksiannoista ja mikäli tilintarkastajalla ei ollut toimeksiantoja, laaduntarkastaja pyrki selvittämään haastattelemalla riittävän ammattitaidon ylläpidon.

Muutokset tilintarkastustoimeksiantojen valinnassa sekä
laaduntarkastuksen laajuudessa ja sisällössä:

 • Tilintarkastusvalvonta valitsee HT-, KHT- ja JHTT- tilintarkastajalle yhden tilintarkastustoimeksiannon laadunvalvonnan kohteeksi.
 • Tilintarkastajan ollessa myös JHT-tilintarkastaja, valitsee tilintarkastusvalvonta lisäksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastustoimeksiannon laadunvalvonnan kohteeksi, jos tilintarkastajalla on julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta säädetyn lain mukaisia tilintarkastustoimeksiantoja.
 • Mikäli tilintarkastajalla ei ole edellä kuvatun mukaisia tilintarkastustoimeksiantoja, laaduntarkastus siirtyy myöhemmäksi. Laaduntarkastuksen yhteydessä ei enää tehdä haastatteluja toimeksiantokohtaisen laaduntarkastuksen korvaamiseksi.

Muutokset laaduntarkastusaineistossa

 • Tilintarkastusvalvonta lähettää tilintarkastajalle täytettäväksi lomakkeen (toimeksiantolomake), jolla pyydetään täydentäviä tietoja laaduntarkastukseen valitusta toimeksiannosta. Toimeksiantolomake sisältää tilintarkastusvalvonnan päättämät painopistealueet, jotka ovat vuoden 2017 laaduntarkastuksissa lähtökohtaisesti liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden tarkastus. Lisäksi lomakkeella pyydetään tietoa olennaisuuden määrittämisestä kyseisessä toimeksiannossa.
 • Laaduntarkastaja toimittaa tilintarkastusvalvonnalle lisäksi sähköisesti sen yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, johon laaduntarkastuksen kohteena oleva toimeksianto liittyy.

Laaduntarkastuksen kohdistamisella yhteen tilintarkastustoimeksiantoon ja toimeksiantolomakkeen käyttöön ottamisella pyritään lisäämään laaduntarkastuksen syvyyttä. Laaduntarkastus on aina luonteeltaan pistokoetarkastusta, jolloin laaduntarkastukseen voi valikoitua tilintarkastajan työstä häneen omaan laatutasoonsa nähden epäedustava toimeksianto. Pistokokeelle luonteenomaisesti tilintarkastaja voi saada laaduntarkastuksesta hyväksytyn tuloksen, vaikka laatutaso ei kaikissa hänen toimeksiannoissaan olisikaan hyväksyttävä. Toisaalta pistokokeeseen voi osua myös tilintarkastajan yleiseen tasoon nähden heikommin tarkastettu toimeksianto. Tilintarkastusvalvonnan kannan mukaan yhden toimeksiannon tilintarkastuksen huonoa laatua ei voi kuitenkaan korvata toisessa toimeksiannossa suoritetulla korkealaatuisellakaan työllä.

3. Laaduntarkastusten painopistealueet

Tilintarkastusvalvonta on 21.4.2017 julkistanut laaduntarkastusten painopistealueet vuosille 2017 ja 2018 sekä alustavat painopistealueet vuosille 2019–2021. Lisää tietoa asiasta on tilintarkastusvalvonnan sivulla

4. Laaduntarkastusten tulosluokat ja kriteerit

Tilintarkastusvalvonta on 11.4.2017 päättänyt laaduntarkastusten tulosluokat ja tulosluokkien kriteerit. Lisää tietoa asiasta on tilintarkastusvalvonnan sivulla


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020