Rekisteritiedot - muistutus muutosten ilmoittamisesta

Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön on tilintarkastuslain mukaan ilmoitettava viipymättä tilintarkastusvalvonnalle rekisteritietoja koskevista muutoksista. Tilintarkastuslautakunta voi määrätä tilintarkastajalle tilintarkastuslain mukaisia kurinpidollisia seuraamuksia, jos tämä on huolimattomuudesta tai varomattomuudesta menetellyt tilintarkastuslain vastaisesti.

Tilintarkastusvalvonta pitää rekisteriä tilintarkastajista. Jokaisella on oikeus saada tilintarkastajarekisteriin tehdyistä merkinnöistä tietoja.

Tilintarkastajarekisteriin merkitään muun muassa seuraavat

HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajaa koskevat tiedot:

  • postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • tilintarkastusyhteisön nimi, jos tilintarkastaja työskentelee tilintarkastusyhteisössä.

Tilintarkastusyhteisöä koskevat tiedot:

  • postiosoite ja mahdollinen Internet -osoite
  • Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet.

Tilintarkastajarekisteriin merkittävistä tiedoista säädetään tilintarkastuslain 6 luvussa (1141/2015) ja tilintarkastusdirektiivissä (2006/43/EY).

Lue lisää tilintarkastajarekisterin sisällöstä.

Mikäli tilintarkastusvalvonta saa tilintarkastajalta ja tilintarkastusyhteisöltä samasta asiasta ristiriitaista tietoa (esimerkiksi työntekijä-/työnantajatieto), selvittää tilintarkastusvalvonta asiaa ja ratkaisee, mitä tietoja rekisteriin merkitään. Jos tilintarkastusvalvonta merkitsee rekisteriin muun tiedon kuin asianomaisen itsensä ilmoittaman tiedon, tiedottaa tilintarkastusvalvonta asiasta tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä.

Kuva: Shutterstock
Tilintarkastajat sekä tilintarkastusyhteisöt voivat ilmoittaa tilintarkastajarekisteriä koskevista muutoksista tilintarkastusvalvonnalle lomakkeella, joka löytyy prh.fi -sivuilta


Myöhemmin tilintarkastajarekisterimuutoksista on mahdollista ilmoittaa sähköisen asioinnin kautta.

Tilintarkastusvalvonnalle ilmoitetut tiedot eivät siirry kaupparekisteriin. Kaupparekisteri-ilmoitukset tulee tehdä erikseen.

Mahdolliset ilmoitukset tilintarkastajayhdistykselle (esimerkiksi jäsenyyteen liittyvät) tulee tehdä suoraan yhdistykselle. PRH:n tilintarkastusvalvonta ja tilintarkastajayhdistykset eivät välitä raportoituja tietoja toisilleen.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2020