Kirjallisuusvinkkejä HT- ja KHT-tutkintoihin 2022

Tämä on tilintarkastusvalvonnan kokoama lista ajankohtaisesta kirjallisuudesta, jota kokelaat voivat käyttää apuna valmistautuessaan HT- ja KHT-tutkintoihin. Luettelo on päivitetty viimeksi 3.6.2022.

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa

1) IFRS-volymen 2022 FAR Akademi 2022.

2) Haaramo Virpi – Palmuaro Sirkku – Peill Elina: IFRS-raportointi. Fokus.Talentum.fi. Jatkuvatäydenteinen.

3) Halonen Jari ym.: IFRS - Käytännön käsikirja –5. uudistettu painos. Edita 2021.

4) Onlinejulkaisu: https://stakatemia.fi/tuote/ifrs-ja-isa-sanasto-onlinejulkaisu/

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


5) Kondelin Antti – Peltomäki Tomi. Palkkahallinnon säädökset 2022. Alma Talent 2022.

6) Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Kirjanpitolaki – kommentaari. Uudistettu 4.painos. Alma Talent 2016.

7) Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Liikekirjanpito. Alma Talent Oy. Jatkuvatäydenteinen.

8) Lydman Kari: Uusi kirjanpitolaki käytännössä. Tietosanoma 2016.

9) Rekola-Nieminen Leena: Kirjanpitolaki käytännössä. Edita 2021.

10) PKF International Ltd: Wiley IFRS 2021: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Wiley 2021. Onlinejulkaisu: https://www.wiley.com/en-us/Wiley+2021+Interpretation+and+Application+of+IFRS+Standards-p-9781119818656

11) Honkamäki Tuomas – Reponen Marko - Mäkelä Lotta – Pohjonen Sari: Konsernitilinpäätöksen laadinta. Alma Talent 2016.

12) Suomen Tilintarkastajat ry: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli, 15. uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2021. https://stakatemia.fi/tuote/asunto-ja-kiinteistoosakeyhtion-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/

13) Suomen Tilintarkastajat ry: Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli, 12. uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2020.

14) Suomen Tilintarkastajat ry: IFRS-standardit 2021. ST-Akatemia Oy 2021.

15) Suomen Tilintarkastajat ry: Rahoituslaskelma. ST-Akatemia Oy. Onlinejulkaisu.

16) Suomen Tilintarkastajat ry: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2021. ST-Akatemia Oy 2021 https://stakatemia.fi/tuote/osakeyhtion-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/

17) Suomen Tilintarkastajat ry: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli. 15.uudistettu painos. ST-Akatemia Oy 2021. https://stakatemia.fi/tuote/yhdistyksen-ja-saation-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/

18) Yritystutkimus ry. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017. Gaudeamus. 10. korjattu laitos
http://yritystutkimusry.fi/wp-content/uploads/2021/04/Yritystutkimuksen_Tilinpaatosanalyysi.pdf

Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa

1) 2020 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other assurance and Related Services Pronouncements. IFAC 2021.

2) FARs Samlingsvolymen Revision 2022 . Far Akademi Ab 2022.

3) Halonen Kaarina – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOYpro 2010.

4) Horsmanheimo Pasi – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastus – asiakkaan opas. Alma Talent 2017.

5) https://stakatemia.fi/tuote/isa-standardien-soveltaminen-pk-yhteisojen-tilintarkastuksessa-onlinejulkaisu/

6) Suomen Tilintarkastajat ry: Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2020. ST-Akatemia Oy 2020. https://stakatemia.fi/tuote/kansainvaliset-tilintarkastusalan-standardit-onlinejulkaisu/.

7) Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2021: Kertomukset, lausunnot ja muut asiakirjat. ST-Akatemia Oy 2022. https://stakatemia.fi/tuote/tilintarkastajan-raportointi/

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

1) Alftan ym.: Corporate Governance sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta, uudistettu laitos. Edita 2008.

2) COBIT 5.0: Control Objectives for Information and Related Technology. IT Governance Institute. http://www.isaca.org/cobit

3) Holopainen Atte – Koivu Eila – Kuuluvainen Antero – Lappalainen Keijo – Leppiniemi Jarmo – Mikola Matti – Vehmas Keijo: Sisäinen tarkastus. Tietosanoma Oy 2013.

4) Internal Control – Integrated Framework 2013. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (COSO). AICPA 2013.

5) Koivu Eila – Ranta-aho Markku – Vuoti Helge: Väärinkäytösriskit hallintaan. Tietosanoma Oy 2010.

6) Sawyer, Lawrence B. – Dittenhofer, Mortimer: Sawyer`s Guide for Internal Auditors. The Institute of Internal Auditors. Sixth edition, 2013 tai uudempi.

7) Sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit: http://www.theiia.fi/?sc=5299&sc2=5374
https://theiia.fi/sisainen-tarkastus/ammatillinen-ohjeistus/standardit/?display_old=true&listing=custom_post_listing_1#custom_post_listing_1

Eri yhteisömuotoja koskeva sääntely

1) Airaksinen Manne – Pulkkinen Pekka – Rasinaho Vesa: Osakeyhtiölaki I ja II. 3. uudistettu painos. Alma Talent. 2018.

2) Arvopaperimarkkinayhdistys ry: Hallinnointikoodi (Corporate Governance 2020) 2020. https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/

3) Hannula Antti – Kilpinen Kai – Lakari Torsti: Säätiö – käytännön käsikirja. Talentum. 2015.

4) Alakare Mikko – Kemppinen Seppo – Laaksonen Lasse – Lahti Ilkka – Leppä Mikko – Lydman Kari: Yhdistys ja säätiö: Oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto. Tietosanoma Oy. 2018.

5) Honkamäki Tuomas – Kujanpää Emmiliina - Pennanen Matti: Yritysjärjestelyjen käsikirja – kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus. Alma Talent. 2018.

6) Hoppu Esko – Hoppu Kari – Hoppu Katja: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 17. uudistettu painos. Alma Talent. 2020.

7) Härmäläinen Ilkka - Malinen Jari - Pirinen Jari - Raitala Saara - Sorri Sakari - Strang Lars. Yrityssaneerauksen käsikirja. Edita Publishing Oy. 2009.

8) Immonen Raimo: Yritysjärjestelyt. 7. uudistettu painos. Alma Talent. 2018.

9) Keskuskauppakamari: Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen (Corporate Governance). 2016.

10) Koski Pauli – Sillanpää Matti J.: Yhtiöoikeus. Fokus. Almatalent.fi. Jatkuvatäydenteinen.

11) Koulu Risto: Konkurssioikeus. 2. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy. 2009.

Tilintarkastukseen liittyvä muu sääntely

1) Finanssivalvonta: sisäpiiriä, rahanpesua, listautumista yms. koskevat ohjeet ja kannanotot. Löytyvät osoitteesta www.finanssivalvonta.fi.

2) Keskuskauppakamarin ostotarjouslautakunta. Ostotarjouskoodi. http://cgfinland.fi/suositukset/ostotarjouskoodi/

3) Lakikokoelma: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö 2013. Edita Publishing. 2013.

4) Nasdaq OMX Helsinki Oy:n arvopaperipörssitoimintaa koskevat säännöt. (Ohjeet löytyvät osoitteesta http://nasdaqomx.com/listing/europe/rulesregulations/).

5) Nieminen Auvo – Anttila Raimo – Äärilä Leena – Jokinen Mika: Arvonlisäverotus. Fokus.almatalent.fi. Jatkuvatäydenteinen.

6) Sirkka-Liisa Roine (toim.): Sisäpiiriläisen opas. Suomen Pörssisäätiö 2005.

7) Tikka Kari S. – Nykänen Olli – Juusela Janne – Viitala Tomi: Yritysverotus I–II. Fokus.almatalent.fi. Jatkuvatäydenteinen.

Lainsäädäntö ja muu kirjallisuus

Tutkintoon osallistuvien edellytetään perehtyvän myös alan lainsäädännön ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten soveltamiseen, kuten kirjanpitolautakunnan antamiin päätöksiin, yleisohjeisiin ja lausuntoihin sekä tilintarkastukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin, sekä viimeaikaiseen verotus- ja oikeuskäytäntöön esim. Tilisanomat- ja Verotus-lehtien sekä Talentum Fokuksen https://fokus.almatalent.fi -palvelun välityksellä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.06.2022