Kirjallisuusvinkkejä JHT-tutkintoon 2022

Tämä on tilintarkastusvalvonnan kokoama lista ajankohtaisesta kirjallisuudesta, jota kokelaat voivat käyttää valmistautuessaan JHT-tutkintoon. Luettelo on päivitetty viimeksi 3.6.2022.

Julkishallintoa ja taloutta koskeva sääntely

Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. 10. uudistettu painos. Alma Talent. 2019.

Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus. Alma Talent. 2017.

Määttä, Kalle –Voutilainen, Tomi: Julkisten hankintojen sääntely. 2. painos. Kauppakamari. 2019.

Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Alma Talent. 2010.

Raitio, Juha – Tuominen, Tomi: Euroopan unionin oikeus. 2. uudistettu painos. Alma Talent. 2020.

Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö. 2. uudistettu painos. Alma Talent. 2021.

Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. WSOYpro. 2007.

Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa

Fundamental Principles of Public-Sector Auditing (ISSAI 100). Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet.
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_100/issai_100_en.pdf

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Fundamental Principles of Financial Auditing (ISSAI 200, 2013).
Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet.
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_200/issai_200_en.pdf

Fundamental Principles of Compliance Auditing (ISSAI 400, 2013).
Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet.
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_400/issai_400_en.pdf

Virpi Ala-Aho, Pasi Leppänen, Lasse Oulasvirta: Tarkastus ja arviointi kunnissa ja kuntayhtymissä Alma Talent. 2019.

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. Suomen Tilintarkastajat Ry:n suosituksia 3/2020.
https://tilintarkastajat.fi/wp-content/uploads/2020/08/julkishallinnon-hyva-tilintarkastustapa-final-01062020-2.pdf

Julkishallinnon mukautetut tilintarkastuskertomukset. Suomen Tilintarkastajat Ry:n suosituksia 1/2021.
https://tilintarkastajat.fi/wp-content/uploads/2021/03/julkishallinnon-mukautetut-tilintarkastuskertomukset_suositus-1_2021.pdf

JHTT-yhdistyksen suositus valtionosuuksien tarkastamisesta.
https://asiakas.kotisivukone.com/files/jhttyhdistys.kotisivukone.com/suositus_valtionosuuksien_tarkastamisesta_20162.pdf

Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimat tilintarkastuskertomusmallit.
https://tilintarkastajat.fi/tilintarkastus/julkishallinnon-tilintarkastus/julkishallinnon-tilintarkastuksen-raportointi/

Suomen Tilintarkastajat ry:n Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2021: Kertomukset, lausunnot ja muut asiakirjat. ST-Akatemia Oy. 2022.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeet pääpiirteissään. Ohjeet ovat löydettävissä:
https://www.vtv.fi/tarkastus-ja-valvonta/tarkastusohjeita/

Tuloksellisuuden mittaaminen ja arviointi

Virtanen, Petri - Vakkuri, Jarmo: Julkisen toiminnan tuloksellisuusarviointi. Tietosanoma. E-kirja. 2019.

Fundamental Principles of Performance Auditing (ISSAI 300, 2013).
Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet.
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_300/issai_300_en.pdf

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Suositus kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpanosta. Kuntaliitto. 2013. Pääpiirteet.
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sisainen_valvonta_09122013.pdf

Kunnan konserniohje. Kuntaliitto. 2017.
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3381
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1854-kunnan-konserniohje

Korruptio ja eettisyys kunnassa. Kuntaliitto. 2018.
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3526
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1949-korruptio-ja-eettisyys-kunnassa

Sisäisen valvonnan arviointikehikko valtionhallinnossa. Valtionvarain controller-toiminto. 2018. (pääpiirteet)
https://vm.fi/sisaisen-valvonnan-arviointi

Riskienhallintapolitiikkamalli liitteineen. Valtionvarain controller-toiminto. 2017. (pääpiirteet) https://vm.fi/riskienhallinta

Fighting fraud in EU spending: action needed. European Court of Auditors. 2019. (pääpiirteet)
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159120/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf

2020 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse Association of Certified Examiners
(pääpiirteet)
https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa

Kuntaliitto: Budjetointi ja taloussuunnittelu.
https://www.kuntaliitto.fi/talous/budjetointi-ja-taloussuunnittelu

Leppänen, Pasi: Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito ja tilinpäätös. Audiator. 2001.

Valtion kirjanpidon käsikirja 2020 virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille. Lukuohje: kokonaiskuva ja pääpiirteet.
http://docplayer.fi/199978537-Valtion-kirjanpidon-kasikirja-2020.html

Ohjeellinen luettelo säädöksistä ja suosituksista

Säädökset

Valtio

 • Suomen perustuslaki (731/1999) (7 ja 8 luvut)
 • Laki aluehallintovirastoista (896/2009)
 • Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021)
 • Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021)
 • Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
 • Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013)
 • Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013)
 • Laki metsähallituksesta (234/2016)
 • Laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä (1018/2020)
 • Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista (869/2012)
 • Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010)
 • Laki valtion talousarviosta (423/1988)
 • Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007)
 • Valtion maksuperustelaki (150/1992)
 • Asetus valtion talousarviosta (1243/1992)


Kunta

 • Kuntalaki (410/2015)
 • Kuntarakennelaki (1698/2009)
 • Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992)


Seurakunta

 • Kirkkolaki (1054/1993), luvut 7, 9–15
 • Kirkkojärjestys (1055/1993), luku 15


Yhteiset

 • Arvonlisäverolaki (1501/1993)
 • Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
 • Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (Julkisuuslaki) (621/1999)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014)
 • Osakeyhtiölaki (624/2006)


Tarkastus ja arviointi

 • Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta (1142/2015)
 • Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995)
 • Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000)
 • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
 • Tilintarkastuslaki (1141/2015)
 • Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta (1377/2015)


EU
EU-oikeudelliset säädökset ovat haettavissa asiakirjanumeroilla EUR-Lex-palvelusta:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html


Markkinasektori

Tutkintoon osallistuvien edellytetään perehtyvän myös alan lainsäädännön ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten soveltamiseen, kuten kirjanpitolautakunnan antamiin päätöksiin, yleisohjeisiin ja lausuntoihin sekä tilintarkastukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin, sekä viimeaikaiseen verotus- ja oikeuskäytäntöön esim. Tilisanomat- ja Verotus-lehtien sekä AlmaTalentin Fokus-palvelun välityksellä. https://fokus.almatalent.fi/

Päätökset ja lausunnot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, kunnan ja kuntayhtymän voimassaolevat yleisohjeet:
https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto

 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja -tilinpäätöksestä (2021)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta (2021)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2020)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta (2021)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsausten laatimisesta (2020)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta (2018)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta (2016)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista (2020)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista (2016)
 • Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä (2018)


Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot vuodesta 1996 alkaen.
https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen. Suomen Kuntaliitto. Maksullinen pdf-julkaisu saatavilla:
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3239

Suomen Kuntaliiton suositukset ja yleiskirjeet:
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva suositus kuntakonsernissa (Corporate governance) 29.10.2009. https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnat-yhtiot-ja-markkinat/konserniohjaus-ja-omistajapolitiikka/hyva-hallinto-ja-johtamistapa-kuntakonsernissa

Valtion kirjanpitolautakunnan lausunnot.
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/maaraykset-ja-ohjeet/valtion-kirjanpitolautakunnan-lausunnot-ja-selvitykset/

Kirkkohallituksen (Kkh) yleiskirjeiden liitteinä olevat suositukset ja yleisohjeet seurakunnille ja seurakuntayhtymille

Tutustuminen Kirkkohallituksen voimassa oleviin kirjanpidon ohjeisiin ja yleiskirjeisiin.
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet

Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys ohjeistuksen kohteena olevista asioista.

Kkh yleiskirje 38/2008: Ohjeiden päivitykset

 • Tilinpäätöksen laadinta
 • Tuloslaskelma
 • Rahoituslaskelmaohjeen liite 2
 • Tililuettelomalli
 • Kustannusten kohdentamisohjeen liite 1

Kkh yleiskirje 39/2010: Taloussääntömalli.

Kkh yleiskirje 13/2012 (sekä yleiskirjeen liitteet 1–5): Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia 1.9.2012 ja 1.1.2013 lukien.

Seurakuntatalouden verkkosivut:
https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/seurakuntatalous

Muu aineisto

Viime vuosien JHT-tutkinnon tehtävät ja HT-tutkintotehtävät ja arvosteluperusteet on julkaistu PRH:n internetsivuilla.
https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/tietoa_tilintarkastajatutkinnoista_ja_ohjeet_ilmoittautumiseen/tehtavat_ja_arvosteluperusteet_2016.html

JHT-kokelaiden edellytetään tuntevan pääpiirteittäin julkishallinnon ja -talouden lainsäädännön ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.06.2022