Ohje tilintarkastusyhteisön hyväksymisen hakemiseksi

Yrityksen on täytettävä tilintarkastuslain mukaiset edellytykset, kun se hakee tilintarkastusyhteisön hyväksymistä. Edellytysten pitää täyttyä niin kauan kuin tilintarkastusyhteisön hyväksyminen on voimassa.

Tilintarkastusyhteisön on ilmoitettava tilintarkastusvalvonnalle viivytyksettä sähköisellä asioinnilla mahdolliset muutokset tilintarkastusyhteisön hyväksymisedellytysten voimassaolossa. Tilintarkastusyhteisön pitää toimittaa lisäksi vuosittain tilintarkastusvalvonnalle valvontatietoilmoitus.

Hyväksymisen hakeminen

Hakemus tilintarkastusyhteisön hyväksymiseksi on vapaamuotoinen. Hakijan on hakemuksellaan ja sen liitteillä osoitettava, että yhteisö täyttää tilintarkastusyhteisön hyväksymisen edellytykset.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava

 • tilintarkastusyhteisön tietojen ilmoittaminen tilintarkastajarekisteriin -lomake. Avaa tästä tietojen ilmoittaminen tilintarkastajarekisteriin -lomake.
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
 • laadunvalvontakäsikirja. Laadunvalvontakäsikirjasta tulee ilmetä, että yhteisö ylläpitää ISQC 1 -laadunvalvontastandardin mukaista laatujärjestelmää.Tämä standardi korvautuu uudella ISQM 1
  -laadunhallintastandardilla 15.12.2022 lukien.

Kirjallinen hakemus on tehtävä tilintarkastusvalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen tilintarkastusvalvonta@prh.fi tai postitse osoitteeseen PRH, Tilintarkastusvalvonta, 00091 PRH.

Hyväksymisen edellytysten arviointi

Tilintarkastusyhteisönä voi tilintarkastuslain mukaan toimia osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö, joka on merkitty PRH:n tilintarkastajarekisteriin ja yhteisössä täyttyvät seuraavat edellytykset:

 • Yhteisöllä on edellytykset toimia riippumattomana tilintarkastusyhteisönä tilintarkastuslain mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä ainakin, että:
 • yhteisössä työskentelee vähintään kaksi tilintarkastajaa
 • yhteisö noudattaa ISQC 1 -laadunvalvontastandardin (15.12.2022 lukien ISQM 1 -laadunhallintastandardin) mukaista laatujärjestelmää
 • kaupparekisteriin rekisteröidyn yhtiöjärjestyksen mukaiseen toimialaan sisältyy tilintarkastustoiminta, jota yhteisö myös tosiasiallisesti harjoittaa.
 • Enemmistö osakeyhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai osuuskunnan jäsenten ja edustajiston äänimäärästä on
 • yhtiössä työskentelevillä tilintarkastajilla,
 • tilintarkastusyhteisöillä,
 • taikka ETA-valtiossa hyväksytyillä tilintarkastajilla
 • tai ETA-valtiossa hyväksytyillä tilintarkastusyhteisöillä
 • Enemmistö avoimen yhtiön yhtiömiehistä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä on edellä tarkoitettuja tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.
 • Yli puolet osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhteisössä työskenteleviä tilintarkastajia tai ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia. Tämä tarkoittaa käytännössä, että:
 • yli puolet hallituksen jäsenistä on yhteisössä työskenteleviä tilintarkastajia tai ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia
 • yli puolet hallituksen varajäsenistä on yhteisössä työskenteleviä tilintarkastajia tai ETA-valtiossa hyväksyttyjä tilintarkastajia
 • puheenjohtaja on yhteisössä työskentelevä tilintarkastaja tai ETA-valtiossa hyväksytty tilintarkastaja
 • varapuheenjohtaja on yhteisössä työskentelevä tilintarkastaja tai ETA-valtiossa hyväksytty tilintarkastaja
 • Vastuunalainen yhtiömies, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, hallituksen jäsen tai varajäsen ei toiminnallaan ole osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastusyhteisön vastuuvelvollisen tehtävään. Henkilö on sopimaton tehtävään, jos hänet on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen tai viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton toimimaan tilintarkastusyhteisön vastuuvelvollisena. Henkilöä ei myöskään pidetä sopivana tehtävään, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton tilintarkastusyhteisön vastuuvelvollisen tehtävään.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.06.2022