Ilmoitusvelvollisuus

Tilintarkastajan täytyy aina ilmoittaa havaitsemastaan epäilyttävästä liiketoimesta keskusrikospoliisissa toimivalle Rahanpesun selvittelykeskukselle. Ilmoitusta kutsutaan esimerkiksi rahanpesuilmoitukseksi ja STR:ksi (Suspicious Transaction Report).

Rahanpesuilmoitus ei ole sama asia kuin rikosilmoitus. Rahanpesuilmoituksen tekeminen ei siten edellytä vastaavanlaista näyttöä jota rikosasiassa vaadittaisiin. Rahanpesuilmoituksessa on kyse tavallisuudesta poikkeavasta havainnosta, jolle ei kohtuullisella asian selvittämisellä löydy luonnollista selitystä. Tilintarkastajan ei myöskään tarvitse arvioida, onko kyse rahanpesusta tai muusta rikoksesta. Varojen alkuperän ja liiketoimen todellisen luonteen selvittäminen kuuluu Rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviin.

Rahanpesuilmoituksella tilintarkastaja kertoo viranomaiselle poikkeuksellisesta toiminnasta, jota viranomaisen voisi olla syytä selvittää tarkemmin. Ilmoitus voi johtaa esitutkintaan ja rikostuomioon, mutta niin ei käy läheskään aina.

Ilmoittajan turvallisuuden takaamiseksi ilmoituksen tekijän henkilöllisyys on salassa pidettävä tieto, eikä sitä luovuteta ilmoituksen kohteelle missään tilanteessa. Myöskään PRH ei saa Rahanpesun selvittelykeskukselta tietoa siitä, mitkä tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisöt ovat tehneet rahanpesuilmoituksia.

Miten teet rahanpesuilmoituksen?

Tee ilmoitus Rahanpesun selvittelykeskuksen sähköisessä palvelussa. Erityisestä syystä ilmoituksen voi tehdä myös käyttämällä jotakin toista salattua yhteyttä tai muulla tietoturvallisella menettelyllä.

Ilmoituksessa täytyy olla seuraavat tiedot:

  • asiakkaan tuntemistiedot
  • tiedot liiketoiminnan laadusta
  • tiedot liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden määrästä ja valuutasta
  • tiedot varojen tai muun omaisuuden alkuperästä tai kohteesta
  • syy sille, että tilintarkastaja pitää liiketoimea epäilyttävänä.

Tilintarkastajan täytyy antaa kaikki epäilyn selvittämisen kannalta välttämättömät tiedot ja asiakirjat maksutta. Tilintarkastajan on vastattava Rahanpesun selvittelykeskuksen mahdollisiin tietopyyntöihin sen asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

Siirry Rahanpesun selvittelykeskuksen sivuille lukemaan lisää ilmoituksen tekemisestä.

Ilmoituksen tietojen käsittely ja salassapito

Tilintarkastajan täytyy säilyttää rahanpesuilmoitusta varten hankkimiaan tietoja ja asiakirjoja viisi vuotta.

Tietoja ja asiakirjoja täytyy kuitenkin säilyttää kauemmin, jos se on tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin tai tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön palveluksessa olevien oikeuksien turvaamiseksi. Näissä tilanteissa säilyttämisen tarpeellisuutta täytyy tutkia kolmen vuoden välein. Tarpeellisuuden tutkimisesta ja sen ajankohdasta tehdään merkintä säilytettävien tietojen yhteyteen.

Rahanpesuilmoitusta varten hankitut tiedot ja asiakirjat täytyy säilyttää erillään asiakasrekisteristä (tai muusta vastaavasta järjestelmästä), eikä niitä saa käyttää muuhun kuin rahanpesulaissa säädettyyn tarkoitukseen.

Rahanpesuilmoituksen kohteena olevalla tilintarkastajan asiakkaalla ei ole oikeutta tarkistaa ilmoitusta varten hankittuja tietoja ja asiakirjoja. Tietosuojavaltuutettu voi tarkistaa tietojen käsittelyn lainmukaisuuden kohteen pyynnöstä. Lue lisää tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Tilintarkastaja ei saa paljastaa ilmoituksen tekemistä epäilyttävästä liiketoimesta tai asiaan liittyvää selvittelyä kenellekään, ei myöskään ilmoituksen kohteelle itselleen. Ilmoituksen tekevän tilintarkastusyhteisön palveluksessa olevan tietoon asian voi kuitenkin tuoda, mikäli se liittyy suoraan hänen työtehtäväänsä esimerkiksi yhteisön riskienhallinnasta vastaavana henkilönä.

Tilintarkastaja saa kuitenkin luovuttaa tiedon rahanpesuilmoituksen tekemisestä rajatulle joukolle Finanssivalvonnan valvomia toimijoita, kuten esimerkiksi sellaisille pankeille tai vakuutusyhtiöille, jotka ovat osallisena siinä liiketoimessa, jota ilmoitus koskee.

Tiedon luovuttamisesta säädetään rahanpesulain 4 luvun 4 §:ssä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.10.2021