Tarkista ja ilmoita muutokset tilintarkastajarekisteriin

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön täytyy ilmoittaa viipymättä rekisteritietoja koskevista muutoksista. Tee ilmoitus muuttuneista tiedoista PRH:n tilintarkastusvalvonnalle.

Tietojen muutoksista ilmoittaminen kannattaa. Tilintarkastusvalvonta käyttää tilintarkastajarekisterin yhteystietoja ottaessaan yhteyttä tilintarkastajaan. Vuosimaksut laskutetaan tilintarkastajarekisterissä 1.7. olevien tietojen mukaan, joten varmista ajoissa, että tiedot ovat rekisterissä oikein. Tilintarkastuslautakunta voi määrätä tilintarkastajalle tilintarkastuslain mukaisia kurinpidollisia seuraamuksia, jos tämä on huolimattomuudesta menetellyt tilintarkastuslain vastaisesti.

Tietojen pitäminen ajan tasalla on tärkeää, koska tilintarkastajarekisteri on julkinen rekisteri, josta jokaisella on oikeus saada tietoja.

Yhteystiedot rekisterissä

Tilintarkastajista rekisteriin merkitään muun muassa yhteystiedot ja tilintarkastusyhteisön nimi, jos tilintarkastaja työskentelee tilintarkastusyhteisössä.

Tilintarkastusyhteisöistä rekisteriin merkitään muun muassa Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet ja mahdollinen verkko-osoite.

Tilintarkastajarekisteriin merkittävistä tiedoista säädetään tilintarkastuslain 6. luvussa (1141/2015) ja tilintarkastusdirektiivissä (2006/43/EY).

Jos tilintarkastusvalvonta saa tilintarkastajalta ja tilintarkastusyhteisöltä samasta asiasta ristiriitaista tietoa (esimerkiksi tieto työntekijästä tai työnantajasta), tilintarkastusvalvonta selvittää asiaa ja ratkaisee, mitä tietoja rekisteriin merkitään.

Tilintarkastusvalvonta ilmoittaa tilintarkastajalle tai tilintarkastusyhteisölle, jos rekisteriin merkitään muun kuin asianomaisen itsensä ilmoittama tieto.

Ilmoitukset kaupparekisteriin on tehtävä erikseen

Kaupparekisteriin ilmoitetut tiedot eivät siirry tilintarkastajarekisteriin, koska rekisteröitävien tietojen sisältö eroaa toisistaan. Tilintarkastusvalvonnalle ilmoitetut tiedot eivät myöskään siirry kaupparekisteriin. Siksi tilintarkastajarekisteriin ja kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset täytyy tehdä erikseen.

Mahdolliset ilmoitukset tilintarkastajayhdistykselle (esimerkiksi jäsenyyteen liittyvät) täytyy tehdä suoraan yhdistykselle. PRH:n tilintarkastusvalvonta ja tilintarkastajayhdistykset eivät välitä raportoituja tietoja toisilleen.

Lue lisää tilintarkastajarekisterin sisällöstä.

Tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisö - siirry täyttämään tietojen muutoslomake

Täytä lomake sähköisessä asioinnissa

Täytä pdf-lomake
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.12.2021