Havaintoja muiden yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastuksista 2015

Vuoden 2015 laaduntarkastukset tehtiin viimeistä kertaa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) laadunvarmistusryhmän hallinnoimana ja valvomana.

Vuonna 2015 määrättiin laaduntarkastukseen yhteensä 185 tilintarkastajaa: 36 KHT-tilintarkastajaa sekä 149 HTM-tilintarkastajaa. Laaduntarkastuksia tehtiin yhteensä 154 tilintarkastajalle. Edellisenä vuonna kahta laaduntarkastusta ei saatu tehtyä määräaikaan mennessä. Nämä tarkastukset tehtiin vuonna 2015. Yhteensä 31 laaduntarkastusta peruuntui pääsääntöisesti hyväksymisen lakkauttamisesta tilintarkastajan hakemuksesta. Kaksi laaduntarkastusta siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Tarkastetuista 34 oli KHT-tilintarkastajia ja 120 HTM-tilintarkastajia. Laaduntarkastuksen tulosvaihtoehdot ovat hyväksytty kommentein, laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella tai hylätty.

Laaduntarkastusten tulokset olivat seuraavat:

Hyväksytty kommentein

Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella

Hylätty Yhteensä
KHT 32 1 1 34
HTM 97 16 7 120
Yhteensä 129 17 8 154
84 % 11 % 5 % 100 %

Havaintoja vuoden 2015 laaduntarkastuksista

Vuoden 2015 laaduntarkastuksissa todetut yleisimmät havainnot liittyivät tilintarkastustyön puutteelliseen dokumentointiin ja tilintarkastusevidenssin hankkimiseen. Vuoden 2015 havainnot eivät merkittävästi poikenneet aikaisempien vuosien 2009–2014 laaduntarkastusten havainnoista. Kahdessa huonoimmassa tulosluokassa ei kaikissa tapauksissa ollut mahdollista saada varmuutta siitä, että tilintarkastaja oli hankkinut riittävästi tilintarkastusevidenssiä raportointinsa tueksi. Mikäli oli annettu selkeästi virheellinen lausunto, johti tämä "Hylätty"-tulokseen. Jos tilintarkastuskertomuksessa oli virheellisyyksiä tai puutteita tulos oli "Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella".

Laadun kriteerit tulosluokittain

"Hyväksytty kommentein" -tuloksen saaneilla tilintarkastajilla yleisimmät merkittävimmät kehittämiskohteet liittyivät seuraaviin asioihin (kaikkien alla lueteltujen kriteereiden ei tarvitse toteutua yhtä aikaa):

Suunnittelu ja riskienarviointitoimenpiteet:

  • Tilintarkastajan arviota asiakassuhteen ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksymisestä ja jatkamisesta ei ollut dokumentoitu tai sisällytetty osaksi tarkastusdokumentaatiota.
  • Asiakassuhteisiin ja toimeksiantoihin liittyvä riippumattomuuden arviointi ei sisältynyt tarkastusdokumentaatioon.
  • Tilintarkastajan muodostamaa käsitystä yhteisöstä ja sen toimintaympäristöstä ja yhteisön sisäisestä valvonnasta ei ollut dokumentoitu.
  • Olennaisuutta ei ollut määritelty.

Tilintarkastusevidenssi:

  • Olennaisen virheellisyyden riskejä sisältävien erien tarkastuksissa (esim. vaihto-omaisuus ja myynti) tilintarkastajan suorittamissa tarkastustoimenpiteissä ja dokumentoinnissa oli parannettavaa.
  • Ammatillinen skeptisyys ei ilmennyt riittävästi tilintarkastustyöstä.
  • Lähipiiritapahtumia koskevat tarkastustoimenpiteet olivat puutteellisia.
  • Tilintarkastajan suorittamat tarkastustoimenpiteet toiminnan jatkuvuuden tai tilikauden päättymisen jälkeisten tapahtumien osalta olivat dokumentoimatta.
  • Tilintarkastustyössä ei ollut otettu riittävästi huomioon sitä, että toimiva johto voi sivuuttaa kontrolleja.
  • Ulkopuolisia vahvistuksia oli käytetty vähäisessä määrin ja käytettäessä niitä ei ollut pidetty tilintarkastajan määräysvallassa.
  • Laadunvarmistusjärjestelmän kuvauksen dokumentointi oli puutteellista.

"Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella" -tuloksen saaneita koskevia laaduntarkastuksen havaintoja olivat lisäksi mm.:

  • Tilintarkastuskertomuksessa oli virheellisyyksiä tai puutteita.
  • Tarkastustyötä ei voitu useassa kohdassa todeta tehdyksi hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
  • Relevanttien ISA-standardien vaatimuksia ei yleisesti ottaen ollut huomioitu riittävästi tilintarkastuksessa.
  • Tarkastustyön logiikka suunnittelusta tarkastustoimenpiteiden kautta johtopäätöksiin ja raportointiin ei ilmennyt selkeästi.
  • Tilintarkastustyön suunnittelu ja riskienarviointitoimenpiteet olivat puutteellisia.
  • Toimenpiteet arvioituihin riskeihin vastaamiseksi olivat puutteellisia.
  • Laaduntarkastuksessa havaitut puutteet liittyivät tilintarkastustyön dokumentointiin kautta linjan, dokumentointi oli erittäin niukkaa.
  • Tilintarkastajalla ei ollut dokumentoitua laadunvarmistusjärjestelmää.

"Hylätty"-tuloksen saaneita koskevia laaduntarkastushavaintoja olivat myös mm.:

  • Tilintarkastuskertomuksessa oli annettu selvästi virheellinen lausunto.
  • Uusintatarkastukseen johtaneita puutteita ei ollut tehdyn uusintatarkastuksen perusteella korjattu ja tilintarkastajan toiminnassa oli edelleen olennaisia puutteita.
  • Tarkastustyötä ei ollut tehty hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
  • Relevanttien ISA-standardien vaatimuksia ei yleisesti ottaen ollut huomioitu tilintarkastuksessa.
  • Tarkastustyö ja hankittu tilintarkastusevidenssi oli erittäin puutteellista.
  • Tärkeät oleelliset asiat olivat tarkastamatta.
  • Dokumentaatio puuttui kokonaan tai lähes kokonaan.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.05.2016