Havaintoja PIE-yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastuksista 2013-2015

Vuosien 2013-2015 laaduntarkastusten havainnot on koottu Keskuskauppakamarin Tilintarkastuslautakunnassa.

  Tausta

  Tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmiä oli kehitetty vuosina 2009–2012 tehtyjen TILAn laaduntarkastusten perusteella. Tämä näkyi vuosien 2013–2015 laaduntarkastuksissa merkittävien havaintojen määrän vähenemisenä, vaikka varsinkin pienemmissä tilintarkastusyhteisöissä on edelleen tarvetta vielä systemaattisempaan kaikkien laadunvalvontajärjestelmien osa-alueiden testaukseen. Seuraavassa kerrotaan laaduntarkastuksissa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista niillä osa-alueilla joissa ei ole tapahtunut riittävästi edistystä sekä uusista havainnoista.

  Keskeiset havainnot tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmistä

  Laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä

  Tilintarkastusyhteisön tulee luoda toimintaperiaatteet ja menettelytavat sellaisen sisäisen kulttuurin edistämiseksi, jossa tiedostetaan, että laatu on toimeksiantoja suoritettaessa olennaisen tärkeä. Tällaisiin toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin tulee sisältyä vaatimus siitä, että tilintarkastusyhteisön toimitusjohtaja, osakkaista koostuva johtoryhmä (tai vastaava) viime kädessä vastaa tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmästä. Tilintarkastusyhteisöjen tulee huolehtia laadunvalvontajärjestelmänsä toiminnasta siten, että se varmistaa yhdenmukaisen ja laadukkaan tilintarkastustyön kaikissa toimeksiannoissa.

  Relevantit eettiset vaatimukset

  Eettisiä vaatimuksia koskeviin toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin tulee sisältyä vaatimus siitä, että toimeksiannoista vastuulliset henkilöt antavat asiakastoimeksiannoistaan kaikki relevantit tiedot, kuten mitä palveluja suoritetaan, jotta tilintarkastusyhteisön olisi mahdollista arvioida mahdollinen kokonaisvaikutus riippumattomuusvaatimusten täyttymiseen. Tilintarkastusasiakkaalle tarjottavan ulkopuolisen palvelun suorittamiseen tulee ennen toimeksiannon aloittamista saada asianmukainen hyväksyntä sen varmistamiseksi, ettei palvelun tarjoamisesta aiheudu riippumattomuutta vaarantavaa uhkaa. Tilintarkastusyhteisöjen tulee arvioida tilintarkastuksen ulkopuolisten palveluiden vaikutus riippumattomuuteensa ja hyväksyä palvelun suorittaminen siten, että se on laaduntarkastuksissa todennettavissa.

  Toimeksiannon suorittaminen

  Tilintarkastusyhteisön tulee luoda toimintaperiaatteet ja menettelytavat tietyissä toimeksiannoissa vaadittavasta toimeksiantokohtaisesta laadunvalvontatarkastuksesta, jossa tehdään objektiivinen arviointi toimeksiantotiimin tekemistä merkittävistä harkintaan perustuvista ratkaisuista ja raporttia laadittaessa tehdyistä ratkaisuista. Toimeksiantokohtainen laadunvalvontatarkastus tulee tehdä riittävän yksityiskohtaisesti ja ajantasaisesti tilintarkastuksen kaikissa vaiheissa. Tilintarkastusyhteisöjen tulee myös edelleen kehittää toimeksiantokohtaisen laadunvalvontatarkastuksen dokumentointia.

  Tilintarkastusyhteisön tulee luoda toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan toimeksiantotiimit saattavat lopullisten toimeksiantokansioiden kokoamisen loppuun oikea-aikaisesti toimeksiannoista annettavien raporttien valmistumisen jälkeen. Tilintarkastusyhteisöjen seuranta ei ole aina riittänyt varmistamaan toimeksiantokansioiden oikea-aikaista kokoamista.

  Seuranta

  Tilintarkastusyhteisön tulee luoda seurantaprosessi, joka on tarkoitettu antamaan sille kohtuullisen varmuuden siitä, että laadunvalvontajärjestelmään liittyvät toimintaperiaatteet ja menettelytavat ovat relevantteja ja riittäviä ja toimivat tehokkaasti. Tilintarkastusyhteisön tulee arvioida seurantaprosessin tuloksena todettujen puutteellisuuksien vaikutus ja selvittää, ovatko kysymyksessä koko laadunvalvontajärjestelmää koskevat puutteellisuudet taikka toistuvat tai muut merkittävät puutteellisuudet, jotka viipymättä edellyttävät korjaustoimenpiteitä. Laadunvalvontajärjestelmän jokaisen osa-alueen systemaattiseen testaukseen sen toiminnan varmistamiseksi on edelleen kiinnitettävä huomiota. Tilintarkastusyhteisön tulee myös dokumentoida asianmukaisesti evidenssi laadunvalvontajärjestelmän jokaisen osan toiminnasta.

  Tilintarkastusyhteisön tulee kommunikoida toimeksiannoista vastuullisille henkilöille ja muille asiaankuuluville henkilöille seurantaprosessin tuloksena todetuista puutteellisuuksista ja suosituksista asianmukaisiksi korjaaviksi toimenpiteiksi. Suosituksiin, jotka koskevat puutteellisuuksiin kohdistuvia korjaavia toimenpiteitä, tulee sisältyä ryhtyminen asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, jotka liittyvät yksittäiseen toimeksiantoon tai henkilöön, havaintojen kommunikoiminen koulutusta ja ammatillisesta kehittämisestä vastaaville henkilöille, muutokset laadunvalvonnan periaatteisiin ja menettelytapoihin ja kurinpitotoimen kohdistaminen henkilöihin, jotka eivät noudata tilintarkastusyhteisön toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. Seurantaprosessissa todettujen puutteiden syiden analysointia tulee edelleen kehittää. Puutteista ja niistä aiheutuvista korjaustoimenpiteistä tulee kommunikoida relevanteille toimeksiannoista vastuullisille henkilöille sekä muille asiaankuuluville henkilöille. Korjaavien toimenpiteiden vaikutusta tulee seurata ja toimenpiteitä tulee tehostaa silloin kun samat puutteet toistuvat.

  Keskeiset havainnot toimeksiantojen tilintarkastustyöstä

  Olennaisen virheellisyyden riskit ja niihin vastaaminen

  Tilintarkastajan tulee tunnistaa olennaisen virheellisyyden riskit ja arvioida niitä tilinpäätöstasolla sekä kannanottotasolla liiketapahtumien lajien, tilien saldojen sekä tilinpäätöksessä esitettävien tietojen osalta muiden tilintarkastustoimenpiteiden suunnittelun ja suorittamisen perustaksi. Riskienarviointitoimenpiteiden riittävyydessä ja dokumentoinnissa on vielä parannettavaa.

  Tilintarkastajan tulee suunnitella ja suorittaa tilintarkastustoimenpiteitä, jotka ovat luonteeltaan, ajoitukseltaan ja laajuudeltaan sellaisia, että ne perustuvat ja niillä vastataan arvioituihin olennaisen virheellisyyden riskeihin kannanottotasolla. Tilintarkastajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että suoritetut tarkastustoimenpiteet vastaavat suunniteltuja toimenpiteitä merkittävien riskeiksi arvioitujen erien sekä tilinpäätöksen olennaisten erien tarkastamiseksi.

  Konsernitilinpäätökset

  Konsernitilinpäätösten tilintarkastuksissa on kiinnitettävä enemmän huomiota käsityksen muodostamiseen konsernista. Arvioituihin riskeihin vastaamiseksi tilintarkastajan tulee ottaa huomioon onko kyseessä konsernin merkittävä osa, mikä vaikuttaa konsernin osaa koskevien tarkastustoimenpiteiden suunnitteluun ja suorittamiseen.

  Säännösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa

  Tilintarkastajan tavoitteena on hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä niiden säädösten ja määräysten noudattamisesta, joiden yleisesti tiedetään välittömästi vaikuttavan olennaisten tilinpäätökseen sisältyvien lukujen ja siinä esitettävien tietojen määrittämiseen sekä suorittaa tiettyjä tilintarkastustoimenpiteitä, jotka auttavat häntä tunnistamaan tapauksia, joissa ei ole noudatettu muita tilinpäätökseen mahdollisesti olennaisesti vaikuttavia säännöksiä ja määräyksiä.

  Tilinpäätöksen tietojen varmentaminen kattavien tarkistuslistojen, esimerkiksi tilinpäätösmallien avulla on suositeltavaa, jotta saadaan tarpeellinen määrä tilintarkastusevidenssiä tilinpäätöstä koskevien säädösten ja määräysten noudattamisesta.

  Analyyttiset tarkastustoimenpiteet

  Tilintarkastajan tulee suorittaa analyyttisia tarkastustoimenpiteitä tilintarkastuksen suunnittelun yhteydessä, suorittaessaan aineistotarkastustoimenpiteitä sekä tilintarkastuksen loppuvaiheessa. Analyyttisten tarkastustoimenpiteiden riittävyys, hyödyntäminen ja vaikutus muihin tarkastustoimenpiteisiin sekä tarkastustoimenpiteiden perusteella tehtyjen johtopäätösten dokumentointi on usein riittämätöntä.

  Tilintarkastusevidenssi ja -dokumentaatio

  Tilintarkastajan tulee suunnitella ja suorittaa tilintarkastustoimenpiteitä, jotka ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia, hankkiakseen tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilintarkastustoimenpiteitä suunnitellessaan ja suorittaessaan tilintarkastajan tulee arvioida, kuinka relevanttia ja luotettavaa tilintarkastusevidenssinä käytettävä tieto on. Tilinpäätöksen merkittävimpien erien oikeellisuutta osoittavan tilintarkastusevidenssin hankintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Käyttäessään tarkastettavan yhteisön tuottamaa tietoa tilintarkastusevidenssinä tilintarkastajan tulee arvioida, onko tieto riittävän luotettavaa, mihin kuuluu tiedon oikeellisuutta ja täydellisyyttä koskevan tilintarkastusevidenssin hankkiminen.

  Tilintarkastajan tulee dokumentoida tilintarkastuksen toteuttaminen siten, että kokenut tilintarkastaja, joka ei ole aikaisemmin ollut tekemisessä kyseisen tilintarkastuksen kanssa, pystyy saamaan selkeän käsityksen suoritettujen tilintarkastustoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta ja laadusta. Tilintarkastajien tulee varmistaa tämän vaatimuksen toteutuminen dokumentoinnissa. Tilintarkastaja merkitsee näkyviin, kuka on läpikäynyt suoritetun tilintarkastustyön ja milloin sekä miten laajasti se on käyty läpi. Tehdyn tarkastustyön oikea-aikaiseen läpikäyntiin on kiinnitettävä huomiota. Dokumentoinnista ei aina myöskään ollut todennettavissa, kuka oli suorittanut tilintarkastustyön läpikäynnin ja milloin se oli tehty.

  Tulostettava versio
  Viimeksi päivitetty 18.05.2016